Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ

กิจกรรมมูลนิธิ

โครงการและกิจกรรมที่มูลนิธิหนึ่งคนให้ ฯ ให้การสนับสนุน

 

 

โครงการ  “ปันไออุ่น  ต้านภัยหนาว”  

         มูลนิธิฯมอบผ้าห่มกว่า 4,000 ผืน เป็นเงิน 800,000 บาท เพื่อร่วมบรรเทาความเดือดร้อน ของพี่น้องชาวไทยที่ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ อุดรธานี นครพนม  สกลนคร  ร้อยเอ็ด  กาฬสินธ์ ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบันมูลนิธิฯได้มอบผ้าห่มให้กับพี่น้องชาวไทยไปแล้วกว่า  40,000 ผืน

a a a a

 

 

โครงการ  จัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

     จัดซื้อรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน 1 คัน มูลค่า 7,000,000 บาท น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย โดยเสด็จพระราชกุศลฯ เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติ สภากาชาดไทย สำหรับใช้ในภารกิจรับบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี 

 

a    a    a

 

โครงการ มองโลกใส  แม้วัยสูง  

    มอบเงินบริจาคให้แก่ศิริราชมูลนิธิเพื่อจัดตั้งกองทุน “หนึ่งคนให้หลายคนรับ  เพื่อผู้ป่วยสูงวัย” ในโครงการ “มองโลกใส แม้วัยสูง” โดยร่วมกับทีมจักษุแพทย์อาสาคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดต้อกระจก ให้กับผู้ป่วยสูงวัยที่ยากไร้ จำนวน 72 ราย เป็นเงิน 720,000 บาท


a

 

       ทีมแพทย์อาสาจาก คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผ่าตัดต้อกระจกให้แก่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคต้อกระจก จำนวน 72 คน  ณ โรงพยาบาล ท่ากระดาน จังหวัด กาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2558

 

โครงการ มองโลกใส แม้วัยสูง โครงการ มองโลกใส แม้วัยสูง โครงการ มองโลกใส แม้วัยสูง โครงการ มองโลกใส แม้วัยสูง

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิหนึ่งคนให้หลายคนรับ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร