Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
รู้จักไทยประกันชีวิต
หน้าแรก > รู้จักไทยประกันชีวิต > ดูแลคุณตลอดไป > ประวัติบริษัทฯ

ประวัติบริษัทฯ

 

ความเป็นมา
นับจากที่การประกันชีวิตเริ่มเป็นที่รู้จักในเมืองไทยราวสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาดำเนินกิจการ และตั้งสำนักงานตัวแทนเสนอขายประกันชีวิตแบบตลอดชีพ พร้อมกับมี
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เอกอัครมหาเสนาบดี เป็นผู้ถือกรมธรรม์ฉบับแรกนั้น อาจเรียกได้ว่าการประกันชีวิตยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก แต่หลังจากที่ได้มีการก่อตั้งกองประกันภัย
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมขึ้นในปี พ.ศ. 2472 ธุรกิจประกันชีวิตก็เริ่มเป็นที่แพร่หลาย มีบริษัทประกันชีวิตต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2485
อันเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีกลุ่มบุคคลคนไทยได้ก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตที่เป็นของคนไทยขึ้นเป็นครั้งแรกประวัติบริษัทฯประวัติบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
การประกันชีวิตต้องหยุดชะงักลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 บริษัทประกันชีวิตต่างชาติได้พากันปิดกิจการ และขนทรัพย์สิน
กลับสู่ภูมิลำเนาเดิม ยังความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คนไทย และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ของไทยในสมัยนั้น จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตของไทยขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อ
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัว
คนไทย โดยมีคณะกรรมการดังนี้

1. พระยาชัยสุรินทร์ (ตาล บุนนาค)
2. นายบุญล้อม พึ่งสุนทร
3. นายปพาฬ บุญ-หลง
4. นายหลุย พนมยงค์
5. นายวิจิตร์ ลุลิตานนท์
6. นายโล่เต็กชวน บูลสุข
7. นายตันจินเก่ง
8. นายเชวง เคียงศิริ
9. นายตันเกียกปุ้น


หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้รับหนังสืออนุญาตจากกระทรวงคลังให้ประกอบธุรกิจประกันภัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2485
แล้วก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรกเพื่อดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย

1. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ประธานกรรมการ 5. นายปพาฬ บุญ-หลง กรรมการ
2. พระยาชัยสุรินทร์ กรรมการ 6. นายวิจิตร์ ลุลิตานนท์ กรรมการ
3. นายหลุย พนมยงค์ กรรมการ 7. นายเชวง เคียงศิริ กรรมการ
4. นายบุญล้อม พึ่งสุนทร กรรมการ 8. นายโล่เต็กชวน บูลสุข กรรมการ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสำนักงาน
แห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25 - 27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้ย้าย สำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624
ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ. 2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2513 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร
ชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน


เส้นทางแห่งการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2560
                             
พ.ศ. 2485

22 มกราคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย
โดยการนำของเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภายใต้สัญลักษณ์ปราสาทอันสูงสง่า
เพื่อมุ่งดำเนินธุรกิจประกันชีวิต และสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้แก่ครอบครัวไทย

 
พ.ศ. 2513

ปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารครั้งสำคัญ โดยนายวานิช ไชยวรรณ และนายอนิวรรต์ กฤตยากีรณ ได้ร่วมกัน
รับผิดชอบการบริหารงานพร้อมทั้งวางแผนพัฒนาระบบงานเน้นการบริการที่รวดเร็ว ออกแบบกรมธรรม์ใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และคนไทย ยกระดับมาตรฐานคุณภาพตัวแทนฝ่ายขาย และเปลี่ยนสัญลักษณ์จากองค์ปราสาทเป็นช้างเอราวัณ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่หัวมุมถนนราชดำเนิน

 
พ.ศ. 2515

ย้ายสถานที่ตั้งบริษัทฯ มาเช่าอยู่ที่ตึกอื้อจือเหลียง มีพนักงานประมาณ 40 คน พร้อมกับได้ริเริ่มนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานเป็นแห่งแรกของธุรกิจประกันชีวิต

 
พ.ศ. 2526

ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ประยูร จินดาประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสืบแทน
นายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ ซึ่งลาออกเนื่องจากปัญหาสุขภาพ และเป็นปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ
จนประสบความสำเร็จ ก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ของบริษัทประกันชีวิตคนไทย ด้วยจำนวนเบี้ยประกัน
รวมสูงสุด 1,339 ล้านบาท

 
พ.ศ. 2527

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้ทันสมัย โดยแบ่งเป็นฝ่ายประกันชีวิต ฝ่ายการเงินและบริหาร
ฝ่ายการตลาด และกลุ่มหน่วยงานกลาง ทั้งยังได้ริเริ่มให้มีการชำระเบี้ยประกันผ่านธนาคารพาณิชย์เป็น
แห่งแรก เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันแก่ผู้เอาประกัน รวมทั้งได้ดัดแปลงสัญลักษณ์บริษัทฯ จากรูปช้างเอราวัณ เป็นสัญลักษณ์ใหม่ที่เรียบง่ายทันสมัย ด้วยลายเส้นที่มั่นคงเสมือนบุคคล
ยืนหยัดอย่างมั่นใจ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสร้างหลักประกัน และความผาสุกแก่ครอบครัวชาวไทย

 
พ.ศ. 2529

นายอภิรักษ์ ไทพัฒนกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งยังเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรก
ที่ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์มาใช้กับสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ทำให้ผู้เอาประกันได้รับ
การบริการที่สะดวก รวดเร็ว และกำหนดให้มีเครื่องแบบพนักงานขึ้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
สะท้อนถึงเอกลักษณ์ และความเป็นหนึ่งเดียวกัน

 
พ.ศ. 2530

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประกันชีวิต ด้วยการเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรก และแห่งเดียว
ในโลก ที่ได้รับประกันชีวิตทหารภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยหมู่แบบ “ภัยสงคราม” เพื่อมอบความคุ้มครองแก่ทหารของกองทัพบกที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ และเป็นปีที่ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2530 ส่วนในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพงานภายในบริษัทฯ ได้จัดทำบัตรประจำตัวพนักงาน และบันทึกเวลาปฏิบัติงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 
พ.ศ. 2531

ได้รับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2531 รางวัลผลการตลาดดีเด่นอันดับ 1 ประเภทบริการ ประจำปี 2530/2531 และรางวัลบริการดีเด่น ประจำปี 2531

 
พ.ศ. 2532

อาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ 24 ชั้น มูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาท บนถนนรัชดาภิเษก ได้เปิดดำเนินการ
เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และมอบการบริการแก่ผู้เอาประกันได้อย่างทั่วถึงสมบูรณ์แบบ
พร้อมกับความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 กับรางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี ประเภทธุรกิจประกันชีวิตประจำปี 2532 รวมถึงความสำเร็จที่มีผู้เอาประกันชีวิตเกิน 1,000,000 ราย เป็นปีแรก

 
พ.ศ. 2533

บุคลากรสำนักงานใหญ่ และสาขาขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนกว่า 2,300 คน บุคลากรฝ่ายขายกว่า
50,000 คน มีสาขาพร้อมให้บริการ 287 สาขา และจำนวนผู้เอาประกันเพิ่มขึ้นเป็น 1,900,000 ราย
มีอัตราเติบโตสูงถึง 38 %  

 
พ.ศ. 2534

ขยายสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 290 สาขา และพัฒนาระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์ไปยังสาขาขนาดใหญ่ในเขตภูมิภาค เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ และการปฏิบัติงานมากขึ้น

 
พ.ศ. 2535

ปีที่บริษัทฯ ดำเนินงานครบ 50 ปี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ พนักงาน และพุทธศาสนิกชน
ทั่วไป บริษัทฯ จึงได้จัดสร้างพระพุทธรูปบูชา และเหรียญพระไพรีพินาศ “ญสส.” จำนวน 84,000 องค์
โดยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็น
องค์ประธานประกอบพิธีพุทธาภิเษก และเททองหล่อพระพุทธรูปบูชาพระไพรีพินาศ

 
พ.ศ. 2538 จัดตั้งมูลนิธิไทยประกันชีวิต เพื่อมุ่งบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่สังคมไทย หนึ่งในภารกิจของไทยประกันชีวิตที่ร่วมดูแลชีวิตคนไทย
 
พ.ศ. 2539 วางเครือข่าย Thai Life Intranet ผ่านวงจรเช่าพิเศษ (Leased line) เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานใหญ่
และสาขา เพื่อให้การส่งผ่านข้อมูลจากสาขามายังสำนักงานใหญ่เป็นไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรม Software Multimedia ชื่อ Thai Life Always Ahead บรรจุลงในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
เพื่อให้ตัวแทนฝ่ายขายใช้เป็นสื่อในการขยายตลาด และเข้าหาลูกค้า
 
พ.ศ. 2540

จัดทำ Thai Life Homepage ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยใช้ Website ชื่อ www.thailife.com  เพื่อเผยแพร่ประวัติบริษัทฯ การดำเนินงาน และข่าวสารอื่นๆ
พร้อมกันนี้ได้จัดทำระบบ IVR (Interactive Voice Response) เพื่อให้บริการสอบถามข้อมูลสินไหมทางโทรศัพท์แก่ฝ่ายขาย

 
พ.ศ. 2541

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระครุฑพ่าห์ ให้เป็นบริษัทใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะที่ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มั่นคงทางการเงิน และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

 
พ.ศ. 2542

เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ริเริ่มการบริการ “ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์” ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต ด้วยการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์แก่ผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์รายบุคคลทุกราย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 
พ.ศ. 2545

บริษัทดำเนินงานครบ 60 ปี ทั้งยังเป็นปีที่บริษัทฯ ขยายบริการพิเศษมากมาย อาทิ

 • ขยายบริการ ”ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ในต่างประเทศ” ให้แก่ผู้เอาประกันที่เดินทางไป
  ต่างประเทศทุกจุดทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
 • “บริการตรวจสุขภาพผู้เอาประกันเคลื่อนที่” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ที่ต้องการทำ
  ประกันชีวิตกับบริษัทฯ แต่ติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมารับการตรวจ ณ สถานพยาบาลที่บริษัทฯ กำหนดได้
 • จัดตั้ง “ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์” เพื่อเป็นศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน
  และให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต
 • เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรก และแห่งเดียวในโลก ที่ออกแบบประกัน “กรมธรรม์พิเศษ
  เพื่อคนพิการ” เพื่อมอบความคุ้มครองแก่ผู้พิการ
 • ออกแบบประกันใหม่ TAX MINUS และ PERSONAL SHIELD เพื่อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ต
  เป็นครั้งแรก
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2545 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

 

 
พ.ศ. 2546

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ระดับ BBB+ จาก Standard & Poor 's (S&P) พร้อมกับได้รับรางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2546 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

 
พ.ศ. 2547

นับเป็นปีทองของบริษัทฯ ในฐานะที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ทั้งใน และต่างประเทศเริ่มจากได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน ระดับ BBB+ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 จากStandard & Poor 's (S&P)
คว้ารางวัล บริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2547 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมคว้ารางวัล Superbrand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2547 จาก นิตยสาร Reader's Digest และรางวัลสุดยอดบริษัทประกันชีวิตแห่งปี จากเวที Asia Insurance Industry Awards 2004 ที่ต้องผ่านการคัดเลือกจากบริษัทประกันชีวิตและประกันวินาศภัยกว่า 500 แห่งทั่วโลก

 
พ.ศ. 2548

ขยายความคุ้มครองประกันชีวิตแก่กำลังพลในสังกัดกองทัพเรือที่ปฏิบัติภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และริเริ่ม “ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์” ซึ่งเป็นบริการการชำระเบี้ยประกันผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง
ทั้งยังเป็นปีที่ได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จากระดับ BBB+ เป็นระดับ A- (เกณฑ์สูงสุด
ในไทย) จาก Standard & Poor 's (S&P) และได้รับรางวัล The Stevie Award 2005 ประเภท Best Corporate Social Responsibility Program จากสหรัฐอเมริกา ในฐานะที่ไทยประกันชีวิตเป็นองค์กรที่บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ให้กับสังคม รวมทั้งได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2548 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ พร้อมครองรางวัล Superbrand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิตประจำปี 2548 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนิตยสาร Reader's Digest

 
พ.ศ. 2549

สร้างสรรค์การบริการ “ไทยประกันชีวิต Check up” เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วแก่ลูกค้าให้ได้รับการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลชั้นนำที่มีมาตรฐานสูง พร้อมรับสิทธิ์บริการตรวจสุขภาพในราคาพิเศษ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2549 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
และรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันชีวิตดีเด่น ประจำปี 2549 ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียง
แห่งเดียวที่ได้รับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ติดต่อกัน 3 ปี (2545-2547) จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

รับรางวัล Superbrand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2549 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากนิตยสาร Reader's Digest พร้อมรับรางวัลรองชนะเลิศ ASIAN CSR AWARD ประจำปี 2549  ประเภท Concern for Health จากโครงการ “หนึ่งคนให้...หลายคนรับ” จากประเทศฟิลิปปินส์

 
พ.ศ. 2550

ได้รับรางวัล Superbrand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2550 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากนิตยสาร Reader's Digest พร้อมรับรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2550 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(หรือชื่อเดิม กรมการประกันภัย)

 
พ.ศ. 2551

เพิ่มทางเลือกในการออมที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามให้กับชาวไทยมุสลิม ด้วยสัญญา “ตะกาฟุล”
พร้อมกับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่เปิดเครือข่ายศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์แก่ผู้เอาประกัน
(Center Network) ณ สาขา 254 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ด้านธุรกิจประกันชีวิต ประจำปี 2551
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากนิตยสาร Reader's Digest และรางวัลบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่น
อันดับ 1 ประจำปี 2551 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย จากหอการค้าไทย

 
พ.ศ. 2552

ขยายความคุ้มครองประกันชีวิตแก่กองกำลังพล ในสังกัดกองทัพอากาศ ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัย
และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวที่รับประกันชีวิตทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ

ทั้งนี้ยังสร้างนวัตกรรมให้กับธุรกิจประกันชีวิต โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่คุ้มครองชีวิตบุตรตั้งแต่แรกเกิด ด้วยการออกแบบประกัน “ก้าวแรก” รวมทั้งได้รับรางวัล Trusted Brand ระดับ Gold ประจำปี 2552 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากนิตยสาร Reader's Digest

 
พ.ศ. 2553

 

ริเริ่มบริการ iService เพื่อให้ผู้เอาประกันสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของตนเองผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com 

นอกจากนี้ยังตั้งศูนย์บริการข้อมูลตัวแทน (Agent Call Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลต่างๆแก่ฝ่ายขาย

เปิดสาขา พาราไดช์ พาร์ค ซึ่งเป็นศูนย์บริการลูกค้า หรือ Customer Service Center แห่งแรกภายในศูนย์การค้า เพื่อให้บริการด้านธุรกรรมต่างๆแก่ผู้เอาประกัน โดยได้มีการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอินเทอร์เน็ตไว้ให้บริการฟรี แห่ง ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาบริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศจำนวน ๓๐๙ แห่ง

 

 
พ.ศ. 2554

คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารคนแรกในธุรกิจประกันชีวิตของไทย ที่ได้รับรางวัล Executive of the year 2011 International Business Awards (Stevie Awards) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ไทยประกันชีวิตประกาศความเป็นผู้นำนวัตกรรม ด้วยการเปิดตัวแบบประกัน "ประกันอุบัติเหตุไม่เคลมมีคืน" (P.A. Refund) นับเป็นครั้งแรกในวงการประกันชีวิต ที่มีการคืนเบี้ยประกันเมื่อไม่มีการเคลม

 

 
พ.ศ. 2555

แปรสภาพบริษัท จาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด เป็น บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และเป็นปีที่ครบรอบ 70 ปีของการดำเนินธุรกิจ

ประกาศความเป็นผู้นำนวัตกรรมอีกครั้งด้วยการเปิดตัวแบบประกัน "ไม่มะเร็งมีคืน" เป็นครั้งแรกในวงการประกันชีวิต

 

 
พ.ศ. 2556

คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับรางวัล “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) ประจำปี ๒๕๕๖ สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภทนักธุรกิจและบุคคล จากสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมด้วยผลิตภัณฑ์แบบประกัน “มีคืน” ไม่ว่าจะเป็น ประกัน “ไม่เคลม มีคืน” ประกันอุบัติเหตุที่คืนเบี้ยประกันปีสุดท้าย,“ไม่มะเร็ง มีคืน” แบบประกันที่จะมอบความคุ้มครอง ๑ ล้านบาท กรณีที่ตรวจพบเป็นมะเร็ง “ไม่ค้าง มีคืน”แผนประกันชีวิตที่คืนเบี้ยปีสุดท้ายหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลรายวัน “ไม่มีโรค มีคืน” แบบประกันที่พร้อมคืนเบี้ยประกันปีสุดท้ายหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง

ให้ความสำคัญของสื่อดิจิทัล โดยพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลด้วยช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เอาประกันและบุคคลทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thailife.com, Facebook รวมถึงการสื่อสารและการตลาดใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค เช่นการออกแบบสติ๊กเกอร์ LINE โดยสามารถดาวน์โหลดได้ฟรี

จัดทำแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ E-book เพื่อเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากผู้เอาประกันหรือคนทั่วไปจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้ว Application นี้ ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเอื้อต่อการขยายตลาดของฝ่ายขายได้อีกด้วย

 

 

พ.ศ. 2557

กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ “มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกชีวิต” โดยบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปโฉมโลโก้ และสโลแกนใหม่เป็น “คิด เคียงข้าง ทุกชีวิต”

 

 

พ.ศ. 2559

ปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา บริษัทฯจึงได้จัดทำภาพยนตร์โฆษณาเฉลิมพระเกียรติชุด “เหตุผล” (The Reason) ซึ่งได้รับรางวัล Youtube Best of Thailand Ads Leaderboard จาก Google ประเทศไทย รวมถึงภาพยนตร์โฆษณาเฉลิมพระเกียรติ “Follow The father” เพื่อกระตุ้นให้คนไทย น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการดำเนินชีวิต

 

 

พ.ศ. 2560

ดำเนินธุรกิจครบ 75 ปี เป็นบริษัทประกันชีวิตที่เติบโตอย่างมั่นคง ด้วยความมุ่งมั่นของบุคลากร ทั้งสำนักงานใหญ่ สาขา และฝ่ายขาย ที่พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิด เคียงข้างทุกครอบครัวไทยบนพื้นฐานทักษะความรู้ คุณธรรม และ จริยธรรมอันดี

 

รู้จักไทยประกันชีวิต

ดูแลคุณตลอดไป

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร