Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
ตัวแทนไทยประกันชีวิต
หน้าแรก > ตัวแทนไทยประกันชีวิต > ร่วมทีมก้าวหน้าไปกับอาชีพมหัศจรรย์ > ใบอนุญาตตัวแทน > วิธี และขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตตัวแทนไทยประกันชีวิต
ขั้นตอน
ผู้ที่สอบได้ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ และเอกสารประกอบการขอรับใบอนุญาตฯ นับแต่วันประกาศผลสอบ ได้ที่สาขาต้นสังกัด เพื่อรวบรวมส่งไปยังส่วนสนับสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย
 
หลักฐาน
1. คำขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต (ตช.1)
2. หนังสือแสดงความต้องการของบริษัทฯ (ตช.5)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาหนังสือรับรองผ่านการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ
6. รูปถ่ายขนาด 2.5x3 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน)
7. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
8. ค่าธรรมเนียม 300 บาท
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนสนันสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย
โทร. 02 247 0247 ต่อ 1121, 1122, 1133, 1134
ตัวแทนไทยประกันชีวิต

ร่วมทีมก้าวหน้าไปกับอาชีพมหัศจรรย์

ติดต่อตัวแทน

สนใจเป็นตัวแทน

นักขายดิจิทัล

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร