Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
ตัวแทนไทยประกันชีวิต
หน้าแรก > ตัวแทนไทยประกันชีวิต > ร่วมทีมก้าวหน้าไปกับอาชีพมหัศจรรย์ > ใบอนุญาตตัวแทน > ขั้นตอนการขอเปลี่ยนชื่อ สกุล ตัวแทนไทยประกันชีวิต
ขั้นตอน
กรณีเปลี่ยนใบอนุญาตฯ เนื่องจากเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) หรือ สำนักงาน คปภ.จังหวัด หรือส่งเอกสารที่สาขาต้นสังกัด เพื่อส่งให้ส่วนสนับสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย
 
หลักฐาน
1. ใบอนุญาตฯ ฉบับจริง
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. รูปถ่ายขนาด 2.5x3 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน)
5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนสนันสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย
โทร. 02 247 0247 ต่อ 1121, 1122, 1133, 1134
ตัวแทนไทยประกันชีวิต

ร่วมทีมก้าวหน้าไปกับอาชีพมหัศจรรย์

ติดต่อตัวแทน

สนใจเป็นตัวแทน

นักขายดิจิทัล

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร