Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
ตัวแทนไทยประกันชีวิต
หน้าแรก > ตัวแทนไทยประกันชีวิต > ร่วมทีมก้าวหน้าไปกับอาชีพมหัศจรรย์ > ใบอนุญาตตัวแทน > ขั้นตอนการขอใบอนุญาตแทน ใบอนุญาตชำรุด
ขั้นตอน
กรณีใบอนุญาตฯ สูญหาย หรือใบอนุญาตฯ ชำรุด ให้ยื่นเอกสารที่สาขาต้นสังกัด หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
หรือสำนักงานคปภ.จังหวัด
 
หลักฐาน
1. คำขอใบแทนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต
2. รายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหาย หรือใบอนุญาตฯ ฉบับจริงที่ชำรุด
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. รูปถ่ายขนาด 2.5x3 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน)
6. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
7. ค่าธรรมเนียม 200 บาท
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนสนันสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย
โทร. 02 247 0247 ต่อ 1121, 1122, 1133, 1134
ตัวแทนไทยประกันชีวิต

ร่วมทีมก้าวหน้าไปกับอาชีพมหัศจรรย์

ติดต่อตัวแทน

สนใจเป็นตัวแทน

นักขายดิจิทัล

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร