Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
ตัวแทนไทยประกันชีวิต
หน้าแรก > ตัวแทนไทยประกันชีวิต > ร่วมทีมก้าวหน้าไปกับอาชีพมหัศจรรย์ > ใบอนุญาตตัวแทน > ขั้นตอนการต่ออายุใบอนุญาตไม่ขาดอายุ ตัวแทนไทยประกันชีวิต
ขั้นตอน
ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ภายใน 60 วัน ก่อนวันหมดอายุ ณ สาขาต้นสังกัด

สาขานครหลวง
1. ติดต่อด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือ
2. ส่งเอกสารการต่ออายุฯ ให้ส่วนสนับสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย ก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ 10 วัน

สาขาภูมิภาค
1. ติดต่อด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด (คปภ.จังหวัด) หรือ
2. ส่งเอกสารการต่ออายุฯ ให้ส่วนสนับสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย ก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ 20 วัน
 
หลักฐาน
1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (ตช.7)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาหนังสือรับรองผ่านการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ
5. รูปถ่ายขนาด 2.5x3 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่เกิน 6 เดือน)
6. ใบอนุญาตฯ ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนาหน้า – หลัง
7. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
8. ค่าธรรมเนียม


 ครั้งที่ 1-2 200 บาท ครั้งละ 1 ปี
 ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป 800 บาท ครั้งละ 5 ปี
 กรณีใบอนุญาตฯ สูญหาย แต่ยังไม่ขาดอายุ 200 บาท  

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนสนันสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย
โทร. 02 247 0247 ต่อ 1121, 1122, 1133, 1134
ตัวแทนไทยประกันชีวิต

ร่วมทีมก้าวหน้าไปกับอาชีพมหัศจรรย์

ติดต่อตัวแทน

สนใจเป็นตัวแทน

นักขายดิจิทัล

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร