ThailifeGift ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ

สนใจทำประกัน

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในส่วนที่มีเครื่องหมาย * (ถ้าไม่มีข้อมูลใดๆ เช่น อีเมล์ ให้เว้นว่าง หรือไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆทั้งสิ้น)

คำนำหน้า* :
นาย    นาง นางสาว
 
ชื่อ (ภาษาไทย)* : นามสกุล (ภาษาไทย)* :
เลขที่บัตรประชาชน* : ตัวอย่าง 3100100131001  
เพศ* :
ชาย หญิง  
   
สถานภาพ* :
โสด สมรส หย่าร้าง
   
วัน/เดือน/ปีเกิด* :
อายุ* : - - ปี ( กรุณาเลือก วัน/เดือน/ปีเกิด )
โทรศัพท์มือถือ* : ตัวอย่าง 0819999999  
โทรศัพท์บ้าน : ตัวอย่าง 028888888  
โทรศัพท์สำนักงาน :  ต่อ :    
อีเมล์* : ตัวอย่าง example@thailife.com
บ้านเลขที่* : ชื่อหมู่บ้าน :
ชื่ออาคาร/ตึก : ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :
ชั้นที่ : เลขที่ห้อง :
หมู่ :    
ซอย : ซอยย่อย :
ถนน : ตำบล* :
จังหวัด* :
 
อำเภอ* :
 
รหัสไปรษณีย์* :    
รู้จักเว็บไซต์ www.thailife.com ได้อย่างไร : ตัวแทน นิตยสาร  
  แผ่นพับ เว็บไซต์
  โฆษณาทางโทรทัศน์ อื่นๆ
  หนังสือพิมพ์    
สนใจทำประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในลักษณะใด* : กรมธรรม์เน้นการออมทรัพย์    
  กรมธรรม์เน้นความคุ้มครอง    
 
อื่นๆ
ทุนประกันชีวิตที่ต้องการ* : ต่ำกว่า 200,000 บาท    
  200,001 - 500,000 บาท    
  500,001 - 700,000 บาท    
  700,001 - 1,000,000 บาท    
  1,000,000 ขึ้นไป    
สัญญาความคุ้มครองพิเศษที่ต้องการเพิ่มเติม* : คุ้มครอง อุบัติเหตุ/ฆาตกรรม    
  คุ้มครอง สุขภาพ    
  คุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล    
  คุ้มครอง โรคร้ายแรง    
  คุ้มครอง การชำระเบี้ย    
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ :
พิมพ์ตัวเลขลงในช่องด้านขวา* :
 
 
    
Processing
 

แบบประกันที่น่าสนใจ