Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
คิดเคียงข้างทุกชีวิต
หน้าแรก > คิดเคียงข้างทุกชีวิต > เคียงข้างทุกชีวิต > ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์
 

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์

        เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)  โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ 

สัญญาที่สามารถใช้บริการได้

                ผู้ป่วยใน                 - สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ (ทุกประเภท)

                                             - สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (.3) (มีผลบังคับ ตั้งแต่เวลา 8.30 . เป็นต้นไป)

                                             - กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) (มีผลบังคับ ตั้งแต่เวลา 16.30 . เป็นต้นไป)

                ผู้ป่วยนอก              - กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) (มีผลบังคับ ตั้งแต่เวลา 16.30 . เป็นต้นไป)

                                             - สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (.3) (มีผลบังคับ ตั้งแต่เวลา 8.30 . เป็นต้นไป)

 


อายุกรมธรรม์ที่สามารถขอใช้บริการ

   1. สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ อายุกรมธรรม์เกิน 90 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่อสัญญา กรณีเข้ารับการรักษาการเจ็บป่วยจากโรค

   2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (.3) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ  สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันเริ่มสัญญากรณีเข้ารับการรักษาจากอุบัติเหตุ


เอกสารที่ใช้

      บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปเจ้าของบัตร และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย

 

การขอใช้บริการ

1.

 แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย 

2.

กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้น และแจ้งให้ทราบว่าสามารถใช้บริการนี้ได้หรือไม่

3.

บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ให้แก่โรงพยาบาลโดยตรง และโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินจากผู้เอาประกันเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนเกินเท่านั้น

4.

ก่อนที่ผู้เอาประกันจะออกจากโรงพยาบาล ให้ตรวจสอบ และลงลายมือชื่อรับรองในใบสรุปค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล

 

การให้บริการนี้อยู่ภายใต้ความเห็นชอบของบริษัทฯ ซึ่งหากไม่สามารถให้บริการได้ ท่านสามารถส่งเรื่องเรียกร้องสินไหมได้ตามขั้นตอนปกติ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02 246 9525-6 (6 คู่สาย) เวลา 08.30-20.00 . หรือ         E-mail Address : tlmedicare@thailife.com

 

หมายเหตุ       - รายชื่อโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โปรดตรวจสอบ ณ โรงพยาบาลที่ท่านใช้บริการอีกครั้ง

                     - กรณีผู้ป่วยนอก ใช้ได้ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และสัญญาเพิ่มเติมการระกันภัยอุบัติเหตุ (.3) เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญา บางแห่ง

 

 

คิดเคียงข้างทุกชีวิต

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร