Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
คิดเคียงข้างทุกชีวิต
หน้าแรก > คิดเคียงข้างทุกชีวิต > เพื่อนคู่คิด > คนดี คนเก่ง

คนดี คนเก่ง

คนเก่งที่เป็น “คนดี”

ภายใต้การบริหารงานแบบสากล ไทยประกันชีวิตยังได้นำจิตวิญญาณความเป็นคนไทย มาเป็นทุนวัฒนธรรมหล่อหลอมบุคลากรไทยประกันชีวิตให้เป็นทั้ง “คนดีและคนเก่ง” เป็น  Life Partner ที่พร้อมดูแลเคียงข้างชีวิต และเป็นเพื่อนคู่คิดให้ลูกค้าและสังคมไทย


 

 

คนดี


มีความรับผิดชอบต่อสังคม

มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

มีการพัฒนาบุคลิกภาพ

มีจรรยาบรรณ คุณธรรมและจริยธรรม

 

คนเก่ง

เป็นนักวางแผน

เป็นผู้มีความรู้รอบ รอบรู้

มีมาตรฐานการทำงาน

 

 

คิดเคียงข้างทุกชีวิต

LifePartner คืออะไร

คนดี คนเก่ง

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร