Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันเพื่อการลงทุน > ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น(ยูนิตลิงค์) > ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิตลิงค์)

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิตลิงค์)แบบประกันควบการลงทุนทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น(ยูนิตลิงค์)

Insurance Cover

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิตลิงค์)

"คุณเลือกออกแบบได้เอง"

ประกันชีวิตที่ ให้ความคุ้มครองสูงกว่า ที่เคยมี ให้คุณมีอิสระในการวางแผนทางการเงิน ปรับเปลี่ยนได้ตามจังหวะชีวิต และมีอิสระในการวางแผนการลงทุน สามารถจัดสรรการลงทุนให้ตรงกับรูปแบบชีวิตที่คุณต้องการ พร้อมโอกาสได้ รับผลตอบแทนที่สูงกว่า จากหลากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี ควบคู่ความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา

 • เลือก...ความคุ้มครองชีวิตสูง
  สูงสุดถึง 120 เท่าของเบี้ยฯ (*)
 • เลือก...ปรับเปลี่ยนได้ ตามจังหวะชีวิต
  สามารถเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง, เพิ่ม/ถอนเงินออมได้ตลอดเวลา
  หรือหยุดพักชำระเบี้ยฯ ตอบโจทย์ทางการเงินในทุกช่วงของชีวิต (**)
 • เลือก...รับผลตอบแทนสูง
  จากหลายกองทุนที่บริษัทฯ คัดสรรมาเป็นอย่างดี
 • เลือก...รับอิสระในการลงทุน
  บริษัทฯ จะช่วยวางแผนการลงทุนด้วยกองทุนแนะนำ 3 รูปแบบ
  หรือเลือกจัดสรรการลงทุนให้ตรงกับรูปแบบ การใช้ชีวิตได้ตาม
  ที่ต้องการ

 • (*) จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 120 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง สำหรับเพศหญิงอายุ 1 เดือน - 35 ปี เท่านั้น

  (**) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเพิ่ม/ลดความคุ้มครอง การเพิ่ม/ถอนเงินออม จำนวนเงินขั้นต่ำและขั้นสูงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ สามารถพักการจ่ายเบี้ยฯ ได้เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครองครบ 2 ปี และกรมธรรม์มีมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอในการชำระค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

 

อายุรับประกัน

1 เดือน – 70 ปี
 

เบื้อประกันภัยหลัก

1. เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) ไม่น้อยกว่า 12,000 บาทต่อปี
2. เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (RSP) ไม่น้อยกว่า 12,000 บาทต่อปี และ จะต้องไม่เกิน 5 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง
 

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ

เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ (Top-Up) ไม่น้อยกว่า 12,000 บาท ต่อครั้ง และต้องไม่เกิน 120 ล้านบาทต่อปีต่อ
กรมธรรม์
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย


- ผู้เอาประกันภัยสามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยได้เอง และปรับเปลี่ยนได้ตามข้อกำหนด (อยู่ระหว่าง ขั้นสูง – ขั้นต่ำ) ทั้งนี้ เมื่อผู้เอาประกันภัยอายุครบ 61 ปีขึ้นไป และตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 เป็นต้นไป สามารถขอลดจำนวนเงินเอาประกันภัยเป็น 5 เท่าของเบี้ยฯ RPP ได้
จำนวนเงินเอาประกันภัยครั้งแรกจะคำนวณจากจำนวนเท่าของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) ที่ชำระต่อปี ตามตารางด้านล่าง

** หมายเหตุ สำหรับภัยมาตรฐาน
 

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยฯ RPP บวกกับจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับเบี้ยฯ RSP บวกด้วยมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่านควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ค่าการประกันภัย และเบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษ ชั่วคราวเนื่องจากสุขภาพ (ถ้ามี) จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่ จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์ สูงสุดของท่าน
ผู้เอาประกันภัยสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
1) ผ่านธนาคาร (ด้วยเงินสด เว็บไซต์ธนาคาร ผ่านเครื่อง ATM)
2) เคาร์เตอร์เซอร์วิส
3) ที่ทำการไปรษณีย์ (PAY AT POST)
4) mPay STATION จุดชำระเงินของ AIS
5) สาขาไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ

*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/1 (ยูนิตลิงค์)

ทีแอล ไลฟ์ โซลูชั่น 99/99 (ยูนิตลิงค์)

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร