Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ

ทุนทวี

แบบประกันที่น่าสนใจแผนการสร้างสวัสดิการ

สร้างสวัสดิการให้แก่ตัวท่านและครอบครัว
ด้วยการประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมในทุกภาวะวิกฤติของชีวิต

Insurance Cover

ทุนทวี

"สร้างสวัสดิการค่ารักษาและประกันชีวิต
 ชำระเบี้ยรายเดือน"

สร้างสวัสดิการให้แก่ตัวท่านและครอบครัว ด้วยการประกันชีวิตแบบชำระเบี้ยรายเดือน ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมในทุกภาวะวิกฤติของชีวิต

 • เป็นการสร้างสวัสดิการ ทั้งประกันชีวิต อุบัติเหตุ และเงินชดเชย
  ค่ารักษาพยาบาลรายวัน
 • อัตราเบี้ยประกันภัยต่ำ และแบ่งจ่ายรายเดือน
  เพียงเดือนละ 300 – 1,000 บาท
 • ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  - ทุนทวี 15/15 คุ้มครองสูงสุด 380% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  - ทุนทวี 20/20 คุ้มครองสูงสุด 480% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา เป็นการสร้างเงินออมให้กับตนเอง
  และครอบครัว
รายละเอียด ทุนทวี 15/15 ทุนทวี 20/20
ด้านการออม
   - ครบกำหนดสัญญา รับเงินคืน 4 เท่า
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รับเงินคืน 5 เท่า
ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ด้านความคุ้มครอง
1. กรณีเสียชีวิต
   - ภายใน 180 วัน ธรรมชาติ – คืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด
อุบัติเหตุ – 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
   - ภายหลัง 180 วัน รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
+ ความคุ้มครองเพิ่มขึ้นปีละ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2. กรณีอุบัติเหตุ (จ่ายเพิ่มจากข้อ 1)
   - เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ่าย 100,000 บาท
   - สูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้าทั้ง 2 ข้าง หรืออย่างใด
     อย่างหนึ่ง เพียงข้างเดียวรวมกัน 2 อย่างขึ้นไป
จ่าย 100,000 บาท
   - สูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้าอย่างใดอย่างหนึ่ง
     เพียงข้างเดียว
จ่าย 60,000 บาท
3. จ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวันในฐานะผู้ป่วยใน
   (ทั้งจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย)
วันละ 500 บาท
(สูงสุดไม่เกิน 500 วัน)
 

อายุรับประกัน

ทุนทวี (15/15) 5 – 60 ปี
ทุนทวี (20/20) 5 – 55 ปี
 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ทุนทวี (15/15) 15 ปี
ทุนทวี (20/20) 20 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ทุนทวี (15/15) 15 ปี
ทุนทวี (20/20) 20 ปี
 

ลักษณะการชำระเบี้ยประกันภัย

รายเดือน
 

การตรวจสุขภาพ

ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
 

จำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระ

300-1,000 บาท/เดือน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา,ที่ทำการไปรษณีย์,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร