Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > แผนการสร้างสวัสดิการ > ประกันสุขภาพ 80

ประกันสุขภาพ 80

แบบประกันที่น่าสนใจแผนการสร้างสวัสดิการ

สร้างสวัสดิการให้แก่ตัวท่านและครอบครัว
ด้วยการประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมในทุกภาวะวิกฤติของชีวิต

Insurance Cover

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ 80

วันนี้คุณสามารถคลายความกังวลกับค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลที่กำลังปรับตัวสูงขึ้น ด้วยแผน "ประกันสุขภาพ 80" ที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในฐานะ
ผู้ป่วยใน ทำให้คุณรู้สึกอุ่นใจหากคุณต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล โดยมีแผนความคุ้มครองให้เลือกถึง 10 แผน เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของตัวคุณเอง ซึ่งทุกแผนจะให้ความคุ้มครอง
อย่างคุ้มค่า

แผนประกันสุขภาพ 80 นับเป็นการสร้างสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลที่สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรของประเทศที่เปลื่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยให้ความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 80 ปี เพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน แต่คุณสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อการรักษาพยาบาลที่ดีได้

  • คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี เพื่อสร้างสวัสดิการด้านสุขภาพ
  • ผลประโยชน์ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น
    ค่าห้องสูงสุดวันละ 10,000 บาท
  • ให้ความคุ้มครองการรักษาด้วย Stem Cell เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในธุรกิจ
แผนความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ 80
ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท)
สพ.80
1000
สพ.80
1500
สพ.80
2000
สพ.80
2500
สพ.80
3000
สพ.80
4000
สพ.80
5000
สพ.80
6000
สพ.80
8000
สพ.80
10000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่ารักษาพยาบาลต่อวัน (สูงสุด 150 วัน) 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000
ค่าห้องพัก ไอ ซี ยู ต่อวัน (สูงสุด 7 วัน) 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 12,000 16,000 20,000
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ 15,000 20,000 25,000 25,000 30,000 35,000 45,000 50,000 60,000 70,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000 110,000 120,000 130,000 150,000
ค่าห้องผ่าตัด 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 15,000
ค่าวางยาสลบ 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 15,000
ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน (เนื่องจากอุบัติเหตุ) 3,000 3,500 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000 11,000 12,000 15,000
ค่าวินิจฉัยโรคด้วยรังสีเอ็กช์และการตรวจในห้องปฏิบัติการ 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000 6,000 8,000 10,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์ต่อวัน (สูงสุด 150 วัน) 600 700 800 900 1,000 1,000 1,000 1,100 1,200 1,500
ค่ารักษาด้วยวิธี Stem Cell* 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
ผลประโยชน์สูงสุด** ต่อการรักษา 1 ครั้ง 630,000 741,000 852,000 958,500 1,071,000 1,247,000 1,428,000 1,618,000 1,972,000 2,370,000

หมายเหตุ

* ค่ารักษาด้วยวิธี Stem Cell เป็นการให้ความคุ้มครองตามวงเงินที่กำหนดตลอดสัญญา ไม่ใช่เป็นค่ารักษาต่อครั้ง
** หากมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธี Stem Cell ไปแล้ว จำนวนผลประโยชน์สูงสุดต่อครั้งจะลดลงตามจำนวนใช้จ่าย Stem Cell ที่จ่ายไปแล้ว

 

คุณสมบัติ

เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 1 เดือน – 70 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

เท่าสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกินอายุ 80 ปี
 

ระยะชำระเบี้ยประกันภัย

เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของ สพ.80
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
เป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
  • "สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ 80" ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อแนบกับสัญญาประกันชีวิตหลัก
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร