Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > แผนการสร้างสวัสดิการ > ประกันสุขภาพ gold

ประกันสุขภาพ gold

แบบประกันที่น่าสนใจแผนการสร้างสวัสดิการ

สร้างสวัสดิการให้แก่ตัวท่านและครอบครัว
ด้วยการประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมในทุกภาวะวิกฤติของชีวิต

Insurance Cover

ไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพโกลด์

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพโกลด์

สร้างความอุ่นใจ...
เสมือนมีกองทุนค่ารักษาวงเงินสูง
ติดตัวตลอดเวลา

จากสถิติค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เพิ่มสูงขึ้น สภาวะแวดล้อมในการดำเนินชีวิตที่มี
ความเสี่ยงทั้งในเรื่องของอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย ทำให้การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และภาวะภัยจากค่ารักษาพยาบาลส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพของท่าน และฐานะทางการเงินของคนแวดล้อมและคนใกล้ตัว ทำให้วันนี้คนไทยหันมาตั้งรับกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ผ่านการเก็บออม การสร้างสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ตนเองและครอบครัว อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องเงินออม หรือสวัสดิการที่ท่านมี มาเป็นอุปสรรคในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งกรณีบาดเจ็บและเจ็บป่วย เพื่อเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพซึ่งต้องใช้วงเงินสูง ในขณะที่เทคโนโลยีและการบริการทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ท่านสามารถปลดภาระความกังวลดังกล่าว โดยมอบให้ไทยประกันชีวิตเป็นผู้ดูแลท่านและครอบครัวผ่าน ไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพโกลด์ "สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพโกลด์" มิติใหม่ของการประกันสุขภาพเหมาจ่ายวงเงินสูงที่เข้าถึงง่าย เหมาะในการเตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาพยาบาลด้วยวงเงินสูงตั้งแต่ 1-5 ล้านบาทต่อปี จ่ายเบี้ยประกันภัยคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ เสมือนมีค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงติดตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับค่ารักษาพยาบาลกรณีฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง และอุบัติเหตุร้ายแรง รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงรูปแบบการรักษาที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของท่านและครอบครัว

  • สร้างสวัสดิการเพื่อการรักษาที่ดีที่สุด
  • เตรียมกองทุนค่ารักษาเหมาจ่ายวงเงินสูงด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า
  • เข้าถึงง่าย มีให้เลือก 5 แผนความคุ้มครอง เลือกรับความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายสูงสุดปีละ 1-5 ล้านบาท (ตามแผนที่เลือก)
  • ให้ความคุ้มครองกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงสูงสุดครั้งละ 1-5 ล้านบาท (ตามแผนที่เลือก)
  • ให้ความคุ้มครองพิเศษ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด และอื่นๆ
แผนความคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพโกลด์
ความคุ้มครอง สพ.โกลด์
2,000
สพ.โกลด์
4,000
สพ.โกลด์
6,000
สพ.โกลด์
8,000
สพ.โกลด์
10,000
1. ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่อปีกรมธรรม์ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
1.1 ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000
1.2 ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีบาดเจ็บ เนื่องจากอุบัติเหตุร้ายแรงต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
2. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 150 วัน) 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000
2.2 ค่าห้องไอ.ซี.ยู ประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000
3. ค่าใช้จ่ายสำหรับผลประโยชน์อื่นๆ (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) คุ้มครองค่าใช่จ่าย ไม่เกินจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
3.1 ค่ารถพยาบาลฉุกเฉิน
3.2 ค่าตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก
3.3 ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ในโรงพยาบาล
3.4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด
3.5 ค่ายากลับบ้าน 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
3.6 ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลประจำวันต่อวัน
(สูงสุดไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,200 2,400 3,600 4,800 6,000
4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
4.1 ค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติเหตุต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
4.2 ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ 60,000 90,000 120,000 150,000 180,000
4.3 ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง หลังการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้งต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
5. ผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

หมายเหตุ

1. การจ่ายผลประโยชน์ตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 รวมกันแล้วไม่เกิน 150 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

2. ทั้งนี้ผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 ที่บริษัทฯ จะจ่ายให้รวมกันไม่เกินผลประโยชน์ข้อ 1.1 หรือ 1.2 (แล้วแต่กรณี) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และสูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ไม่เกินผลประโยชน์ข้อ 1

3. อุบัติเหตุร้ายแรง หมายถึง อุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียอวัยวะตั้งแต่ มือหนึ่งข้าง หรือเท้าหนึ่งข้าง หรือสายตาหนึ่งข้างขึ้นไป และให้หมายความรวมถึงทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

 

คุณสมบัติ

เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 6 – 70 ปี
(ขยายความคุ้มครองถึงอายุ 80 ปี)
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

เท่ากับสัญญาประกันชีวิต แต่ไม่เกิน 80 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

เท่ากับระยะเวลาเอาประกันภัยของ
สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพโกลด์
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
ซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
  • ไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ Gold เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อ "สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพโกลด์" ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อแนบกับสัญญาประกันชีวิตหลัก
  • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
  • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร