Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ

วีไอพี

แบบประกันที่น่าสนใจแผนการสร้างสวัสดิการ

สร้างสวัสดิการให้แก่ตัวท่านและครอบครัว
ด้วยการประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมในทุกภาวะวิกฤติของชีวิต

Insurance Cover

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ วีไอพี

แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (วพ.5)

สำหรับท่านที่ได้วางแผนสร้างสวัสดิการประกันสุขภาพให้ตนเองอยู่แล้ว หรือมีสวัสดิการการรักษาพยาบาลจากที่ทำงาน ท่านอาจยังไม่สามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการรักษาที่ดีที่สุด

เพื่อยกระดับมาตรฐานในการเข้ารับการรักษาพยาบาลให้แก่ตนเอง เลือกจ่ายสบายๆ แต่ให้ความคุ้มครองที่คุ้มค่ากับ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ วีไอพี แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายวงเงินสูงสุด 200,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง

โดยท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของ 20,000 บาทแรก ซึ่งเป็นส่วนที่ท่านอาจได้รับจากสวัสดิการ หรือเงินออมสำหรับการรักษาพยาบาลของตนเอง หรือประกันสุขภาพที่มีอยู่ และบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองต่อยอดค่าใช้จ่ายส่วนที่เกิน 20,000 บาท (สูงสุด 180,000 บาท) ซึ่งความคุ้มครองที่สวัสดิการที่ท่านมีอยู่อาจไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการรักษาพยาบาลที่สูงสุด โดยสามารถสร้างหลักประกันได้ยาวนานสูงสุด ถึงอายุ 80 ปี

 • สร้างหลักประกันได้ยาวนานถึงอายุ 80 ปี สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรไทยที่มีอายุยืนยาวขึ้น
 • หมดกังวลกับทุกภาระค่าใช้จ่ายทั้งการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ในฐานะผู้ป่วยใน ด้วยวงเงินการรักษาพยาบาล
  แบบเหมาจ่าย รองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
 • อุ่นใจกับค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น กับวงเงินเหมาจ่ายต่อครั้ง 200,000 บาท โดยร่วมรับผิดชอบ 20,000 บาทแรกซึ่งสามารถเบิกได้จากสวัสดิการ/ประกันสุขภาพ(ถ้ามี) และรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปี
 • เติมเต็มความคุ้มครองด้านประกันสุขภาพ เพิ่มทางเลือกการซื้อความคุ้มครองสุขภาพในวงเงินที่สูงขึ้น
  แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า โดยไม่กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลักขั้นต่ำ
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า สะดวกสบายในการเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลเครือข่ายกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
  ผ่านโครงการไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญานั้นๆ )

ในขณะที่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับ บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับการรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล หาก
- ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยเมื่อพ้นกำหนด 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือ
- ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาต่อเนื่อง หรือ
- ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

โดยจะจ่ายให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในตารางผลประโยชน์ ดังนี้


ผลประโยชน์และความคุ้มครอง จำนวนเงิน (บาท)
1. ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล วันละ
   (สูงสุดไม่เกิน 90 วัน ต่อการเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
   และถือเป็นส่วนหนึ่งของผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายในข้อ 2)
4,000
2. ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
   ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
   (สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อปีกรมธรรม์)
200,000
รวมความรับผิดชอบส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองจำนวน 20,000 บาท

หมายเหตุ

การเข้าพักรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้งหรือมากกว่าด้วยสาเหตุหรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาลแต่ละครั้งห่างกันไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกัน

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ วพ.5 สำหรับกรณี ค่าห้อง ค่าอาหาร
ค่าบริการพยาบาล ไม่เกิน วันละ 4,000 บาท

หน่วย : บาท

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ความรับผิดชอบส่วนแรก* วพ.5 คุ้มครอง เบิกสวัสดิการอื่นเพิ่ม (ถ้ามี)
60,000 20,000 40,000 -
200,000 20,000 180,000 -
250,000 20,000 180,000 50,000

หมายเหตุ

* ความรับผิดชอบส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้จากสวัสดิการในหน่วยงาน หรือประกันสุขภาพที่มีอยู่ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสวัสดิการแต่ละแห่ง

 

อายุรับประกัน

6 – 70 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง/ระยะเวลา

เท่ากับสัญญาประกันชีวิตแต่อายุไม่เกิน 80 ปี
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
ซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
 

ต้องซื้อพร้อมสัญญาประกันชีวิต

จะซื้อเพิ่มเติมภายหลังไม่ได้
 

จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลัก

ไม่กำหนดขั้นต่ำ
 • "สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ วีไอพี" ซึ่งเป็นสัญญาเพิ่มเติม ต้องซื้อแนบกับสัญญาประกันชีวิตหลัก
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญาและผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา,ที่ทำการไปรษณีย์,เคาน์เตอร์เซอร์วิส,ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยในกรณีบุตรผู้ชำระเบี้ยประกันภัยสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนจริง แต่ไม่เกินปีละ 15,000 บาท (ตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 162)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร