Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > แผนการสร้างสวัสดิการ > ไทยประกันชีวิต ไม่มีโรคมีคืน (โรคร้ายแรง รีฟันด์ พลัส)

ไทยประกันชีวิต ไม่มีโรคมีคืน (โรคร้ายแรง รีฟันด์ พลัส)

แบบประกันที่น่าสนใจแผนการสร้างสวัสดิการ

สร้างสวัสดิการให้แก่ตัวท่านและครอบครัว
ด้วยการประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครอง
ครอบคลุมในทุกภาวะวิกฤติของชีวิต

Insurance Cover

โรคร้ายแรง รีฟันด์ พลัส

"ไม่มีเคลมโรคร้ายแรง
    คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย"

"โรคร้ายแรง" นับวันยิ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวสำหรับผู้คนในปัจจุบัน ที่มีสาเหตุหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภค รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันและสภาพแวดล้อมต่างๆ ในสังคมที่เปลื่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลสถิติผู้ป่วยในของคนไทยล่าสุด พบว่า โรคมะเร็ง เป็นกลุ่มโรคที่มีจำนวนผู้ป่วยในมากที่สุด และยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่คร่าชีวิตคนไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก รองลงมาคืน อุบัติเหตุและการเป็นพิษ โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดในสมอง ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ จากเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ดังนั้นการสร้างสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรตระหนักและเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดฝัน เพื่อไม่ให้กระทบกับทุกแผนการในอนาคต ช่วยสร้างความอุ่นใจให้คุณและคนที่คุณรัก

แบบ "โรคร้ายแรง รีฟันด์ พลัส" อีกหนึ่งแบบประกันในกลุ่มสินค้า "ไม่เคลม มีคืน" ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างหลักประกันอย่างครอบคลุม ทั้งในส่วนความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 3 กลุ่ม ที่นับเป็นสาเหตุสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทย สวัสดิการเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน เพื่อคลายความกังวลเกี่ยวกับรายได้ที่ต้องสูญเสียไป หากต้องเข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน รวมถึงความคุ้มครองชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวและคนที่คุณรัก โดยจะได้รับความคุ้มครองเพิ่ม กรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ และหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรงตลอดสัญญา 5 ปี จะได้รับเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน

 • หลักประกันค่ารักษาให้แก่คุณ เมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 10 โรค ในกลุ่มโรคมะเร็ง, โรคหัวใจ
  และโรคหลอดเลือดในสมอง
 • หลักประกันรายได้รายวัน วันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วัน กรณีพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล
 • หากเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท เป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัว
 • คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย กรณีไม่มีประวัติการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรงในช่วง 5 ปีติดต่อกัน
 • ได้ทั้งเงินชดเชยรายวัน...ได้ทั้งเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน กรณีนอนโรงพยาบาล แต่ไม่ได้เคลมโรคร้ายแรง
ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1) กรณีเสียชีวิตทุกกรณี 100,000 100,000 100,000
2) การจ่ายเงินทดแทนสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 300,000 500,000 1,000,000
 • กลุ่มโรคมะเร็ง
  • 2.1 โรคมะเร็งระยะลุกลาม
  • 2.2 เนื้องอกในสมอง ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง
  • 2.3 โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม
 • กลุ่มโรคหัวใจ
  • 2.4 กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
  • 2.5 การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
  • 2.6 โรคกล้ามเนื้อหัวใจ
  • 2.7 การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยใช้วิธีการเปิดหัวใจ
  • 2.8 โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ
 • กลุ่มโรคหลอดเลือดในสมอง
  • 2.9 โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
  • 2.10 โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด
 •  
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 15 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 •  
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 15 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 •  
  • 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3) การจ่ายเงินทดแทนกรณีเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ (รับเพิ่มจากข้อ 1) 500,000 500,000 500,000
4) การจ่ายเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน วันละ 1,000 1,000 1,000

หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง (ผลประโยชน์ข้อ 2 และข้อ 3)
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย 5 ปี
บริษัทฯ จะคืนเบี้ยประกันภัย 1 ปี ให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในวันครบกำหนดสัญญา

หมายเหตุ

1) เมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์ในข้อ 2 ครบ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุ หรือจ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ข้อ 2.10 ให้ผลประโยชน์ในข้อ 2 ถือเป็นอันสิ้นสุดลง และกรมธรรม์ประกันภัยจะสิ้นผลบังคับในวันครบรอบปีกรมธรรม์
2) กรณีที่บริษัทฯ ได้จ่ายผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.3 หรือ 2.8 ผู้เอาประกันภัยจะยังคงได้รับความคุ้มครองจากผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงโรคข้ออื่นต่อไป ตามผลประโยชน์ที่ระบุ หักด้วยผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ข้อ 2.3 หรือ 2.8 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายไปแล้ว (เว้นแต่ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.10 จะไม่หักผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงข้อ 2.3 หรือ 2.8 ที่จ่ายไปแล้ว)

 

อายุรับประกัน

16 – 60 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

5 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

5 ปี
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี เท่านั้น
 

สมัครง่าย

ไม่ต้องตรวจสุขภาพเพียงแถลงสุขภาพ
 • ต้องแถลงสุขภาพประกอบการพิจารณารับประกันภัย
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

  "แผนเดียว ที่ดูแลคุณและคนที่คุณรัก"

 • 1

  ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง 3 กลุ่ม โรคมะเร็ง หัวใจ และหลอดเลือดสมอง

  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนฐานะทางการเงินของครอบครัว

 • 2

  คลายกังวล เมื่อนอนโรงพยาบาล

  รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวฐานะผู้ป่วยในโรงพยาบาล วันละ 1,000 บาท สูงสุด 365 วัน

 • 3

  สร้างหลักประกันทางการเงินให้กับครอบครัว

  ด้วยความคุ้มครองชีวิต 100,000 บาท คุ้มครองเพิ่มอีก 500,000 บาท หากเสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ

 • 4

  คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้าย

  หากไม่มีการเรียกร้องสินไหมโรคร้ายแรง ตลอดสัญญา 5 ปี

 • 5

  อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่

  ช่วยวางแผนทางการเงินได้อย่างแน่นอน

บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

ถาม-ตอบ ออนไลน์ ถาม-ตอบ ออนไลน์
แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน แนะนำหน้านี้ให้เพื่อน
พิมพ์หน้านี้ พิมพ์หน้านี้
กลับสู่ด้านบน กลับสู่ด้านบน
แบบประกันที่น่าสนใจ

แบบประกันไทยประกันชีวิต

แบบประกันชีวิตออนไลน์

แบบประกันเพื่อการลงทุน

แบบประกันรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

แผนหลักประกันรายได้ครอบครัว

แผนเงินออมสำหรับอนาคต

แผนเงินออมคุ้มครองผู้สูงวัย

แผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ

แผนหลักประกันทุนการศึกษา

แผนการสร้างสวัสดิการ

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แผนประกันโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข (กบข.)

สนใจทำประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต ไม่มีโรคมีคืน (โรคร้ายแรง รีฟันด์)

ทุนทวี

ประกันสุขภาพ 80

วีไอพี

ประกันสุขภาพ gold

มะเร็ง รีฟันด์

ไทยประกันชีวิต ไม่มีโรคมีคืน (โรคร้ายแรง รีฟันด์ พลัส)

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร