Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล > ไทยประกันชีวิต ไม่เคลมมีคืน (พี เอ รีฟันด์)

ไทยประกันชีวิต ไม่เคลมมีคืน (พี เอ รีฟันด์)

แบบประกันที่น่าสนใจแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

อุ่นใจทุกนาที คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก

Insurance Cover

ไทยประกันชีวิต ไม่เคลมมีคืน

พี.เอ. รีฟันด์

คุณเคยกังวลใจกับเหตุการณ์ต่อไปนี้หรือไม่

 • ซื้อประกันอุบัติเหตุมาหลายปี แต่ไม่เคยเรียกร้องสินไหมเลย รู้สึกเหมือนเป็น
  การจ่ายเบี้ยโดยสูญเปล่า
 • แต่ถ้าไม่ซื้อไว้ ก็ไม่มั่นใจกับเหตุการณ์ในอนาคต กลัวว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
  จะไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้
 • ประกันอุบัติเหตุที่มีอยู่ จะคุ้มครองครอบคลุมหรือไม่ โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีปัญหาภัยก่อการร้าย ความไม่สงบทางการเมือง

วันนี้พบรูปแบบใหม่ของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ไทยประกันชีวิต ไม่เคลมมีคืน พี.เอ.
รีฟันด์
ที่สามารถตอบโจทย์คุณได้ โดยเป็นการสร้างหลักประกันอุบัติเหตุเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้ที่มีการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องและมีประวัติดี ซึ่งหากไม่มี
การเรียกร้องสินไหมในช่วง 3 ปี ติดต่อกัน จะได้รับเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายคืน โดยรับความ
คุ้มครองภัยที่เกิดขึ้นต่อบุคคลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อาทิเช่น การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายได้กรณีผู้ป่วยใน อีกทั้ง
ได้ขยายความคุ้มครองกรณีภัยก่อการร้ายและการจลาจล ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนวิตกกังวลอยู่ในสภาวะปัจจุบัน

 • 1

  อาชีพชั้น 1 ได้แก่

  ผู้ที่ทำงานไม่ต้องใช้กำลังกาย ประกอบอาชีพในสำนักงานหรือในที่อยู่อาศัย อาทิ ผู้จัดการบริษัท เจ้าของร้านทอง ครู อาจารย์ นักประพันธ์ ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานธนาคาร พนักงานพิมพ์ดีด เสมียน

 • 2

  อาชีพชั้น 2 ได้แก่

  ผู้ที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมงานภายนอกสำนักงาน หรือต้องออกตรวจงาน รวมทั้งผู้ที่ทำงานในสำนักงาน แต่ต้องใช้กำลังบ้าง อาทิ วิศวกร แพทย์ พยาบาล ผู้รับเหมาก่อสร้าง ศิลปิน ช่างเสริมสวย ทนายความ ทหาร ตำรวจ

สำหรับอาชีพชั้น 1, 2

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
1) การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 700,000 1,000,000
2) การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 500,000 700,000 1,000,000
3) การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 250,000 350,000 500,000
4) การนัดหยุดงาน การจลาจล 500,000 700,000 1,000,000
5) การก่อการร้าย 500,000 700,000 1,000,000
6) การรักษาพยาบาล (สูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 50,000 70,000 100,000
7) ชดเชยการเข้ารักษาในโรงพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน วันละ 1,000 1,000 1,000
อายุรับประกัน 6 - 65 ปี
เบี้ยประกันรายปี 4,500 6,000 8,000

หมายเหตุ

1) ความคุ้มครองข้อ 2-5 ครอบคลุมการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การรักษาพยาบาล ค่าชดเชยการเข้ารักษา
ในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
2) เมื่อผู้เอาประกันภัยต่อสัญญากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนี้ติดต่อเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา และไม่มีการเรียก ร้องสินไหมทดแทนไม่ว่ากรณีใดๆ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายเงินคืน 100% ของเบี้ยประภัยในปีสุดท้ายของการต่ออายุสัญญา โดยจะจ่ายให้ในวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 3

 • 1

  คืนเบี้ยประกันภัยในปีสุดท้ายกรณีที่ซื้อต่อเนื่อง 3 ปี และไม่มีประวัติการเรียกร้อง
  สินไหม

  เป็นการคืนกำไรให้ลูกค้า

 • 2

  เพิ่มความคุ้มครองภัยก่อการร้าย การนัดหยุดงาน การจลาจล

  สร้างความอุ่นใจทุกเหตุการณ์

 • 3

  มีวงเงินค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้ ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

  ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน สำหรับการรักษาในโรงพยาบาลเครือข่ายไทยประกันชีวิต

 • 4

  เมดิแคร์ทั่วประเทศ

  (ตรวจสอบได้จากบริการไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124)

 • 5

  ไม่ตรวจสุขภาพ

  แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย

 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ
  ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
“เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น”
 • 1

  คืนเบี้ยประกันภัยปีสุดท้ายหากไม่มีประวัติการเคลม

  กรณีซื้อต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี เสมือนคืนกำไรให้ลูกค้า

 • 2

  โรงพยาบาลเครือข่ายชั้นนำกว่า 190 แห่งทั่วประเทศ

  อำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

 • 3

  บริการพิเศษ ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

  (Road Side Service & Hotel Network)
  ผ่านสายด่วน 0 2614 3666 ตลอด 24 ชั่วโมง

 • 4

  บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย

  สำหรับแสดงสิทธิ์ผู้เอาประกันภัย เพื่อรับการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่าย

บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

ไทยประกันชีวิต ไม่เคลมมีคืน (พี เอ รีฟันด์)

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร