Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ

เกษมบำนาญ 2

แบบประกันที่น่าสนใจแผนประกันโครงการประกันชีวิตเปี่ยมสุข (กบข.)

เพิ่มความอบอุ่นใจให้แก่กัน ด้วยหลักประกันอันมั่นคง

Insurance Cover

เกษมบำนาญ 2

“วางแผนการเกษียณอย่างมั่นคง...
เพื่อให้ทุกวันของคุณเป็นวันแห่งความสุข
ลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 แสนบาท”

จากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของประชากรไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
>> สวัสดีการภาครัฐหรือที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อความต้องการและทั่วถึง
>> ครอบครัวขนาดเล็กลง ผู้สูงอายุต้องหันไปพึ่งตัวเองมากขึ้น
>> ค่าครองชีพ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มสูงขึ้น
หากว่าวันนี้คุณคิดว่า...ชีวิตวัยเกษียณอาจต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ “เกษมบำนาญ 2” เป็นอีกหนึ่งแผนการทางการเงินที่จะช่วยให้คุณมีรายได้ที่แน่นอน เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตวัยเกษียณให้เป็นไปอย่างราบรื่น แค่เพียงเริ่มต้น วางแผนการออมตั้งแต่วันนี้ เพื่อการเกษียณอายุอย่างมั่นใจ และมีความสุขตลอดช่วงชีวิต

 • เงินบำนาญแน่นอนทุกปี เสมือนยังคงมีรายได้ต่อเนื่อง
 • รับรองการจ่ายบำนาญ 15 ปี กรณีเสียชีวิต สร้างความมั่นคงให้คนที่คุณรัก
 • เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิต ได้อีก 200,000 บาทต่อปี

(1) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 (ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 (ลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทต่อปี) โดยวงเงินเพิ่ม 200,000 บาท ต้องไม่เกิน 15 % ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + กองทุน กบข. + กองทุนสงเคราะห์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน + RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ต่อปี

 • ผลประโยชน์เงินบำนาญ

  - รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 ปี ไปจนถึง
    อายุ 90 ปี

  - รับรองการจ่ายเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิตโดยที่ยังรับเงินบำนาญไม่ครบ 15 ปี โดยจ่ายเป็นมูลค่าปัจจุบันของ
    เงินบำนาญที่เหลืออยู่ ที่ยังไม่ครบ 15 ปี

 • ความคุ้มครองชีวิต

  - ก่อนรับเงินบำนาญ : คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ย
    ประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ตามจำนวนที่มากกว่า

ผลประโยชน์แบบประกัน เพศชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (7,970 X 20 ปี)
7,970
159,400
ผลประโยชน์เงินบำนาญ
- รับเงินบำนาญ 12%* ตั้งแต่อายุ 60-90 ปี ปีละ
- รับรองการจ่ายเงินบำนาญ 15 ปี ** (อายุ 74 ปี)

12,000
180,000
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา (บำนาญสูงสุด 31 ครั้ง) 372,000
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย ที่ฐานภาษีต่างๆ - 10% 20% 30% 37%
รับรองการจ่าย 15 ปี**
(อายุ 74 ปี รับเงินบำนาญ 15 งวด 180,000 บาท)
  20,600 36,540 52,480 68,420 79,580
ครบกำหนดสัญญา
(อายุ 90 ปี รับเงินบำนาญ 31 งวด 372,000 บาท)
  212,600 228,540 244,480 260,420 271,580

หมายเหตุ

* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย
** หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยที่ยังได้รับบำนาญไม่ครบ 15 ปี บริษัท จะจ่ายเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค้าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี

 

ระยะเวลาคุ้มครอง

20 – 55 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 90 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 60 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
 • กบข. มิได้เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในการจำหน่าย และบริการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น
บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร