Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > แผนเงินออมคุ้มครองผู้สูงวัย > ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15

ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15

แบบประกันที่น่าสนใจแผนเงินออมคุ้มครองผู้สูงวัย

ความมั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิต สร้างได้ในวัยเกษียณ คลายความกังวลกับอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคง

Insurance Cover

ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15

"หลักประกันชีวิตสร้างได้...
              แม้ในวัยเกษียณ"

หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในวัยเกษียณอายุ และต้องการเตรียมเงินออมสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ
ในช่วงบั้นปลายชีวิต ตลอดจนต้องการสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคง เพื่อมอบเป็นมรดกให้แก่บุตรหลานและบุคคลอันเป็นที่รัก

"ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15" เป็นแบบประกันสำหรับผู้สูงวัยที่จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้ ด้วยการมีเงินก้อนคืนให้ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในวันครบกำหนดสัญญาอายุ 90 ปี หรือหากจากไปก่อนครบกำหนดสัญญา ก็จะมีเงินมอบให้แก่ทายาทสำหรับเป็นมรดกในภายภาคหน้า

 • แบบประกันสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ
 • สร้างกองทุนมรดกสำหรับบุตรหลาน
 • ครบสัญญารับเงินก้อน สำหรับค่าใช้จ่ายช่วงบั้นปลายชีวิต
 • ไม่ตรวจสุขภาพ
 • 1

  ครบกำหนดสัญญา

  - รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงิน
    เอาประกันภัย

 • 2

  เสียชีวิตระหว่างสัญญา

  - ปีที่ 1 รับ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  - ปีที่ 2 รับ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  - ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 เป็นต้นไป รับ 100%
    ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวน
    คืนกรมธรรม์ที่มากกว่า

ผลประโยชน์แบบประกันภัย ผู้เอาประกันภัย
เพศชาย อายุ 60 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมเบี้ยประกันภัย (15 ปี)
7,590
113,850
ผลประโยชน์เมื่อครบกำหนดสัญญา
รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา

150,000
150,000
คุ้มครองชีวิต
- ปีที่ 1 รับ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ปีที่ 2 รับ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
- ปีที่ 3 เป็นต้นไป รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
  ที่มากกว่า
20,000
50,000
100,000
 

อายุรับประกัน

60 - 75 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

ถึงอายุ 90 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

15 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

50,000 - 300,000 บาท
 

การตรวจสุขภาพ

ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

  "ความมั่นคง ในช่วงบั้นปลายชีวิต ...สร้างได้ในวัยเกษียณ"

 • 1

  แผนประกันชีวิตสำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพาะ

  รับประกันผู้เอาประกันอายุ 60-75 ปี และสามารถสร้างหลักประกันได้ยาวนานถึงอายุ 90 ปี

 • 2

  สร้างกองทุนมรดก

  แผนประกันชีวิตของท่านเปรียบเสมือนการสร้างกองทุนมรดก เพื่อมอบเป็นของขวัญอันล้ำค่าแด่คนที่รักและห่วงใย

 • 3

  ครบสัญญา รับเงินก้อนโต

  ครบสัญญาอายุ 90 ปี รับเงินคืน 150% ของจำนวน เงินเอาประกันภัย เป็นเงินก้อนสำหรับใช้จ่ายในชีวิตช่วงบั้นปลาย

 • 4

  สมัครได้ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

  เพียงแถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ก็สามารถสร้างหลักประกันได้สูงสุด 300,000 บาท

บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

ทรัพย์มิ่งขวัญ 90/15

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร