Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ

ธนทวี 25/15

แบบประกันที่น่าสนใจแผนเงินออมสำหรับอนาคต

ออม อย่างมีระบบ สร้างอนาคต อย่างมั่นคง
อนาคตสดใส จากผลตอบแทน และความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดสัญญา

Insurance Cover

ธนทวี 25/15

"ออมอย่างเป็นระบบเพียง 15 ปี
    รองรับแผนการที่มีในอนาคต"

เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร การวางแผนเงินออมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ไทยประกันชีวิตขอเสนอแบบประกัน "ธนทวี 25/15" แบบประกันที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบ ให้การดำเนินชีวิตในอนาคตมีความมั่นคง ด้วยเงินออมที่พอเพียงต่อแผนทางการเงินต่างๆ ของคุณในอนาคต อาทิ แผนการใช้ชีวิตในเกษียณ หรือแผนการศึกษาต่อของบุตรหลาน พร้อมด้วยความคุ้มครองชีวิตที่เป็นหลักประกันที่มั่นคงให้แก่คนที่คุณรัก เพื่อให้ทุกแผนการที่เตรียมไว้ในอนาคตจะยังบรรลุเป้าหมายหากประสบเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

การวางแผนการออมเป็นสิ่งสำคัญและควรเริ่มวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะมั้นใจได้ว่าอนาคตของคุณและครอบครัวจะเป็นไปตามที่คุณวางแผนไว้

 • รับเงินคืนทุกปี ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป
 • คุ้มครองชีวิตนาน 25 ปี โดยปลดภาระการชำระเบี้ยประกันภัยภายใน 15 ปี
 • สร้างสวัสดิการเพิ่มเติมให้ครอบคลุม ด้วยสัญญาพิเศษเพิ่มเติม ช่วยให้ไม่กระทบกับเงินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับแผนการต่างๆ
 • เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ ตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด
 • 1

  ระหว่างสัญญา

  - รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 2 จนถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา

 • 2

  ครบกำหนดสัญญา

  - รับ 126% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • 3

  เสียชีวิตระหว่างสัญญา*

  - ปีกรมธรรม์ที่ 1-10 รับ 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  - ปีกรมธรรม์ที่ 11 รับ 110 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  - ปีกรมธรรม์ที่ 12 รับ 120 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  - ปีกรมธรรม์ที่ 13 รับ 130 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

  - ปีกรมธรรม์ที่ 14-25 รับ 140 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

หมายเหตุ

* หากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์มีจำนวนมากกว่าผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตข้างต้น บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเท่ากับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 500,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมชำระเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (37,500 x 15 ปี)
37,500
562,500
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่
- รับเงินคืน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 จนถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา (รวม 23 ครั้ง)
- รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 126% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา


115,000
630,000
745,000
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 182,500
 

อายุรับประกัน

1 เดือน - 70 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

25 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

15 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 100,000 บาท
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น*

  "สร้างหลักประกันเงินออม... พร้อมสิทธิลดหย่อนภาษี"

 • 1

  รับเงินคืนรายปี แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

  จำนวน 1% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงปีก่อนครบกำหนดสัญญา

 • 2

  รับเงินก้อน เมื่อครบกำหนดสัญญา

  จำนวน 126% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงินก้อนสำหรับทุกแผนการในอนาคต

 • 3

  รับความคุ้มครองชีวิตตลอด 25 ปี

  สูงสุด 140% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยสามารถปลดภาระการชำระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 ปี

 • 4

  เลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

  ทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ รวมถึงความคุ้มครองโรคร้ายแรง

 • 5

  เบี้ยประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้

  สูงสุด 100,000 บาท ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลกทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรม ความสนุก ที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร