Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ

ธนทวี 30/15

แบบประกันที่น่าสนใจแผนเงินออมสำหรับอนาคต

ออม อย่างมีระบบ สร้างอนาคต อย่างมั่นคง
อนาคตสดใส จากผลตอบแทน และความคุ้มครองที่คุ้มค่า ช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดสัญญา

Insurance Cover

ธนทวี 30/15 [มีเงินปันผล]

"เราไม่สามารถมองเห็นอนาคต
    แต่เราสามารถกำหนดอนาคตได้"

อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน การวางแผนการออมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันได้ เงินออมจึงมีความสำคัญต่อชีวิต เพราะเราไม่มีทางรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร "ธนทวี 30/15" [มีเงินปันผล] จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านที่ต้องการออมเงิน เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคต

การวางแผนการออมเป็นสิ่งสำคัญและควรเริ่มการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าในอนาคตจะเป็นไปตามที่คุณได้วางแผนไว้

 • ได้รับเงินคืนทุกปี ปีละ 4%*
 • ปลดภาระการชำระเบี้ยประกันภัยได้ภายใน 15 ปี คุ้มครองนาน 30 ปี
 • คุ้มครองชีวิต 200% * ตลอดสัญญา
 • ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
 • รับสิทธิประโยชน์ อาทิ "ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์"

หมายเหตุ

* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 • 1

  ระหว่างสัญญา

  - รับเงินคืน 4 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 1
    จนถึง วันครบกำนหดสัญญา

 • 2

  ครบกำหนดสัญญา

  - รับเงินคืน 110% ของจำนวนเงิน
    เอาประกันภัย
  - รับเงินปันผล(ถ้ามี)*

 • 3

  เสียชีวิตระหว่างสัญญา

  - รับ 200 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ
รวมเบี้ยประกันภัยทั้งหมด (12,660 x 15 ปี)
12,660
189,900
ผลประโยชน์เงินคืน
1. รับเงินคืน 4% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีที่ 1 จนถึงวันครบกำหนด
  สัญญา (รวม 30 ครั้ง)

2. รับเงินคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. รับเงินปันผล(ถ้ามี)*
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา

120,000

110,000

230,000
ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยประกันภัย 40,100
คุ้มครองชีวิต 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย 200,000

หมายเหตุ

บริษัทฯ จะแจ้งอัตราการจ่ายเงินปันผล(ถ้ามี) ให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดสัญญา

 

อายุรับประกัน

1 เดือน – 60 ปี
 

ระยะเวลาคุ้มครอง

30 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

15 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

  "หลักประกันด้วยการออม... เพื่ออนาคตที่มั่นคง"

 • 1

  สบายใจ... ได้รับเงินคืนทุกปี

  จำนวน 4 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์

 • 2

  มั่นใจ... รับเงินก้อนสำหรับแผนการต่างๆ

  จำนวน 110 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา

 • 3

  อุ่นใจ... กับความคุ้มครอง 2 เท่า

  คุ้มครองการเสียชีวิต 200 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา

 • 4

  หมดกังวลใจ... กับการชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้น

  โดยชำระ 15 ปี แต่ได้รับเงินคืนและคุ้มครองนานถึง 30 ปี

บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร