Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ

ทรัพย์บำนาญ (1) 55,60,65

แบบประกันที่น่าสนใจแผนเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ

สร้างเงินออม เพื่อความพร้อมในวัยเกษียณ
วางแผนเกษียณอย่างมั่นคง

Insurance Cover

ทรัพย์บำนาญ (1) 55, 60, 65

"สร้างความสุขใจในทุกช่วงวัยเกษียณอายุ 55 ปี 60 ปี และ 65 ปี ลดหย่อนภาษีสูงสุด 3 แสนบาท(1) กับแผนการชำระเบี้ยฯ ที่เลือกได้"

เมื่อพบว่าชีวิตกำลังย่างเข้าสู่วัยเกษียณ การเริ่มต้นวางแผนการออมที่ดีต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ
เนื่องจากความเป็นไปได้ของระยะเวลาการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ อาจจะยาวนานกว่าระยะเวลา
ในการเก็บออมเพื่อการเกษียณ และอีกมุมหนึ่งซึ่งก็คือ เราก็ไม่ทราบว่าจะเจ็บป่วยอีกหรือไม่
หรือแม้แต่ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้นานอีกแค่ไหน

"ทรัพย์บำนาญ(1)" เป็นอีกหนึ่งแบบประกันที่จะช่วยกำกับการวางแผนเกษียณอย่างไร้ความกังวล
ช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมีรายได้ที่แน่นอนสำหรับใช้จ่ายในวัยหลังการ
เกษียณอายุ และไม่เป็นภาระให้แก่ลูกหลาน อีกทั้งเป็นการวางแผนการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ
ได้ด้วยตัวคุณเอง

 • เงินบำนาญแน่นอนทุกปี เสมือนยังคงมีรายได้ต่อเนื่อง
 • สร้างความมั่นคงให้คนที่คุณรัก โดยรับรองการจ่ายบำนาญ 20 ปี (หากเสียชีวิตก่อนรับบำนาญครบ 20 ปี)
 • เพิ่มวงเงินลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตได้อีก 200,000 บาทต่อปี

(1) ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 (ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี) และฉบับที่ 194 (เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้เพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ต้อง ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินได้ที่จ่ายเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพ+กองทุน กบข.+กองทุนสงเคราะห์ตามกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน+RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี)

 • ผลประโยชน์เงินบำนาญ

  - รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่อายุเริ่มรับบำนาญ ไปจนถึงอายุ 90 ปี โดย

      • ทรัพย์บำนาญ 55 (1) --> เริ่มรับบำนาญอายุ 55 ปี

      • ทรัพย์บำนาญ 60 (1) --> เริ่มรับบำนาญอายุ 60 ปี

      • ทรัพย์บำนาญ 65 (1) --> เริ่มรับบำนาญอายุ 65 ปี

  - รับรองการจ่ายเงินบำนาญ กรณีเสียชีวิตโดยที่ยังรับเงินบำนาญไม่ครบ 20 ปี โดยจ่ายเป็นมูลค่าปัจจุบันของ
    เงินบำนาญที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ครบ 20 ปี

 • ความคุ้มครองชีวิต

  - ก่อนรับเงินบำนาญ : คุ้มครอง 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์
    หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ตามจำนวนที่มากกว่า

ตัวอย่าง เพศชาย อายุ 40 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
ชำระเบี้ยปีละ 111,300 บาท 20 ปี รวม 2,226,000 บาท

รายละเอียด ผลประโยชน์มากกว่าเบี้ยฯ ที่ชำระ หลังหักค่าลดหย่อนภาษี
ฐานภาษี ไม่คิด
ลดหย่อน
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
รับรองการจ่าย
20 ปี*
(อายุ 79 ปี รับเงินบำนาญ 20 งวด 3,000,000 บาท)
774,000 885,300 996,600 1,107,900 1,219,200 1,330,500 1,441,800 1,553,100
ครบกำหนดสัญญา
(อายุ 90 ปี รับเงินบำนาญ 31 งวด 4,650,000 บาท)
2,424,000 2,535,300 2,646,600 2,757,900 2,869,200 2,980,500 3,091,800 3,203,100

หมายเหตุ

* หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตโดยที่ยังได้รับเงินบำนาญไม่ครบ 20 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินบำนาญที่เหลืออยู่ในครั้งเดียว โดยมูลค่าจะเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 20 ปี

 

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 90 ปี
 

อายุเริ่มรับบำนาญ

55 ปี, 60 ปี หรือ 65 ปี
 

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ทรัพย์บำนาญ 55 (1) : ถึงอายุ 55 ปี
ทรัพย์บำนาญ 60 (1) : ชำระครั้งเดียว / 5 ปี / 10 ปี / 15 ปี / ถึงอายุ 50 ปี / ถึงอายุ 55 ปี / ถึงอายุ 60 ปี
ทรัพย์บำนาญ 65 (1) : ถึงอายุ 65 ปี
 

จำนวนเงินเอาประกันภัย

ขั้นต่ำ 50,000 บาท
 

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน
 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ
  ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)
 • เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคลคลธรรมดาตามกฏหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง เพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 200,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194)
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
*เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครอง อย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

  "ความสุขในทุกวัยเกษียณอายุ... พร้อมวงเงินลดหย่อนภาษี"

 • 1

  มั่นใจชีวิตหลังเกษียณ รับเงินบำนาญที่แน่นอนทุกปี

  รับเงินบำนาญทุกปี ปีละ 15%* ยาวนานไปจนถึงอายุ 90 ปี

 • 2

  รับรองการจ่ายบำนาญ 20 ปี

  สร้างความมั่นคงให้แก่คนที่อยู่ข้างหลัง กรณีเสียชีวิต

 • 3

  วางใจกับคุ้มครองการเสียชีวิตที่ไม่สูญเปล่า

  คุ้มครอง 100%* หรือเงินเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ตามจำนวนที่มากกว่า

 • 4

  เพิ่มสิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษี

  เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญรับสิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้นอีก 200,000 บาท รวมลดหย่อนได้สูงสุด 300,000 บาท

* อัตราร้อยละของจำนวนเงินเอาประกันภัย

บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์*

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือ
ฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

คลับไทยประกันชีวิต*

เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุกที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร