Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)

Insurance Cover

ไทยไพบูลย์ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์

ภาคบังคับ (พรบ.)

 • ทำไมกฎหมายต้องบังคับให้ทำประกัน พรบ. ?
 • - เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ
    ที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตเพราะเหตุประสบภัยรถยนต์

  - เป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล/สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาล

  - เป็นสวัสดิการสงเคราะห์ที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับความเสียหาย

  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้การประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการบรรเทาความเดือดร้อน
    แก่ผู้ประสบภัยและครอบครัว

 • รถประเภทใดที่ต้องทำประกันภัย พรบ.
 • - รถทุกชนิด ทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
    กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร ที่เจ้าของมีไว้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดิน
    ด้วยกำลัง เครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์
    รถสามล้อเครื่อง รถโดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ

  - รถบางประเภท ที่กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หากเข้าข่ายว่ารถนั้นเดินด้วย
    กำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่นแล้ว ก็จัดเป็นรถที่ต้องทำประกันภัยตาม พรบ.

 • รถประเภทใดที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำ พรบ.
 • - รถสำหรับเฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ พระรัชทายาท และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

  - รถของสำนักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวัง
    กำหนด

  - รถของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการต่าง ๆ รถยนต์ทหาร

  - รถของหน่วยงานธุรการขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานธุรการที่เป็น
    อิสระขององค์กรใด ๆ ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พรบ.

กรณี รายละเอียดการได้รับชดใช้ จำนวนเงิน (บาท)
บาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาล และ ค่าใช้จ่ายจำเป็นเกี่ยวกับการรักษา ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท
เสียชีวิต ค่าปลงศพ และค่าใช้จ่ายจำเป็นเกี่ยวกับการจัดการศพ 35,000 บาท
สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ค่าชดเชย
เสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง (1) ไม่เกิน 30,000 บาท
ค่าปลงศพหรือค่าชดเชย (2) 35,000 บาท
รวมแล้วจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น
(1) + (2)
รวมแล้วไม่เกิน 65,000 บาท

ผู้ประสบภัยเป็นผู้โดยสาร พรบ. คุ้มครองเท่าใด

กรณี รายละเอียดการได้รับชดใช้ จำนวนเงิน (บาท)
รถตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป ชนกัน ต่างฝ่ายต่างมีประกันตาม พรบ. และไม่มีผู้ใดยอมรับผิดในเหตุที่เกิด ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้โดยสารจะได้รับความคุ้มครองตามหลักการสำรองจ่าย -
บาดเจ็บ บริษัทจะสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จแก่ผู้ประสบภัย ไม่เกิน50,000 บาท ต่อคน
บริษัทจะสำรองจ่ายเงินชดเชยกรณีนอนรักษาตัวในสถานพยาบาล 200 บาท ต่อวันสูงสุด 20 วัน
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะสำรองจ่ายทดแทน /
ค่าปลงศพ-ค่าชดเชย แก่ทายาทผู้ประสบภัย
200,000 บาท

เป็นค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ ภายหลังจากที่มีการพิสูจน์ความรับผิดตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทที่รับประกันภัยเป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย เมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นที่ผู้ประสบภัย/ทายาทได้รับแล้ว เป็นดังนี้

กรณี รายละเอียดการได้รับชดใช้ จำนวนเงิน (บาท)
บาดเจ็บ เป็นค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 50,000 บาท
ได้รับเงินชดเชยกรณีนอนรักษาตัวในสถานพยาบาล 200 บาทต่อวัน
สูงสุด 20 วัน
เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ
หรือ ทุพพลภาพ
ไม่ว่าจะมีการรักษาพยาบาลหรือไม่ 200,000 บาท
ข้อยกเว้น

- สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การสู้รบ หรือกาปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำสงคราม (จะได้ประกาศ
  สงครามหรือไม่ก็ตาม)

- สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฎ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหาร
  หรือประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล

- วัตถุอาวุธปรมาณู

- การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อ เพลิงปรมาณู
  และสำหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณูซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวมันเอง

- ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์

- การใช้นอกประเทศไทย

- การใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ในการขนยาเสพติด เป็นต้น

- การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

กรณี รายละเอียดการได้รับชดใช้ จำนวนเงิน (บาท)
ผู้ประสบภัย ที่เป็นผู้ขับขี่และเป็นฝ่ายผิดเองหรือไม่มีผู้ใดรับผิดตามกฎหมายต่อผู้ขับขี่ที่ประสบภัย ผู้ประสบภัยที่เป็นผู้ขับขี่จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้น
ผู้ประสบภัย ที่เป็น ผู้โดยสาร/บุคคลภายนอกรถ กรณีบาดเจ็บ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 50,000 บาท
เงินชดเชยกรณีนอนรักษาตัวในสถานพยาบาล 200 บาท ต่อวันสูงสุด 20 วัน
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร 200,000 บาท
*ทั้งนี้ ผู้ขับขี่รถที่บริษัทรับประกันภัยไว้ต้องเป็นฝ่ายผิดตามกฎหมาย
ข้อยกเว้น

- สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การสู้รบ หรือกาปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำสงคราม (จะได้ประกาศ
  สงครามหรือไม่ก็ตาม)

- สงครามกลางเมือง การแข็งข้อของทหาร การกบฎ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหาร
  หรือประการอื่น ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดหรือเท่ากับการลุกฮือต่อต้านรัฐบาล

- วัตถุอาวุธปรมาณู

- การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสี การกระทบกับกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูอันเกิดจากการเผาไหม้เชื้อ เพลิงปรมาณู
  และสำหรับจุดประสงค์ข้อสัญญานี้การเผาไหม้นั้นรวมถึงกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแยกปรมาณูซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวมันเอง

- ความเสียหายที่เกิดจากรถที่ถูกยักยอก ฉ้อโกง กรรโชก ลักทรัพย์ รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์

- การใช้นอกประเทศไทย

- การใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ ใช้รถไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือใช้ในการขนยาเสพติด เป็นต้น

- การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

*ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปผลการคุ้มครองโดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและ ความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น*


ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

ประกันภัย Easy Golfer

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร