Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

Insurance Cover

ไทยไพบูลย์ประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุ
การเดินทาง

อุ่นใจขณะเดินทาง คุ้มครองชีวิตทุกที่ทั่วโลก พร้อมค่ารักษาพยาบาล มีให้เลือกทั้งรายบุคคลและการเดินทางเป็นหมู่คณะ

 • ความคุ้มครอง

  - การประกันภัยอุบัติเหตุช่วงสั้น

  - คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา และค่ารักษาพยาบาล

 • ข้อตกลงคุ้มครอง

  - ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือ สูญเสียมือ เท้า และสายตา
    ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ หรือ ความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัย
    ต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล หรือคลินิค และเสียชีวิต หรือ
    สูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้น

 • การสูญเสียอวัยวะ

  - การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ สูญเสีย
    สมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

  - การสูญเสียสายตา ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

จำนวนเงินเอาประกันภัย (ต่อคน)
ความคุ้มครอง 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
เสียชีวิต 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
สูญเสียอวัยวะ(1 ส่วน อบ.1) 60,000 120,000 180,000 300,000 600,000 900,000 1,200,000
สูญเสียอวัยวะ(2 ส่วน อบ.1) 100,000 200,000 300,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
ค่ารักษาพยาบาล *
10,000 20,000 30,000 50,000 100,000 150,000 200,000
จำนวนวันเดินทาง เบี้ยประกันภัยมีค่ารักษาพยาบาล
1 วัน 14 28 42 70 140 210 280
2-3 วัน 27 54 81 135 270 405 540
4-5 วัน 37 74 111 185 370 555 740
6-7 วัน 41 82 123 205 410 615 820
8-10 วัน 47 94 141 235 470 705 940
11-14 วัน 58 116 174 290 580 870 1,160
15-17 วัน 64 128 192 320 640 960 1,280
18-21 วัน 74 148 222 370 740 1,110 1,480
22-24 วัน 81 162 243 405 810 1,215 1,620
25-27 วัน 88 176 264 440 880 1,320 1,760
28-31 วัน 98 196 294 490 980 1,470 1,960
32-45 วัน 118 236 354 590 1,180 1,770 2,360
46-60 วัน 139 278 417 695 1,390 2,085 2,780
61-90 วัน 169 338 507 845 1,690 2,535 3,380
91-120 วัน 199 398 597 995 1,990 2,985 3,980
121-150 วัน 230 460 690 1,150 2,300 3,450 4,600
151-180 วัน 260 520 780 1,300 2,600 3,900 5,200
อัตราเบี้ยยังไม่รวมภาษี 7% และอากร 0.4%

หมายเหตุ

*อายุผู้เอาประกันภัยต้องไม่เกิน 60 ปี ณ วันเริ่มเอาประกันภัย
**กรณีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี คิดเบี้ยประกันภัยเพิ่ม 20% ของเบี้ยประกันภัยสุทธิ
***เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 200 บาท

การชดใช้ค่าสินไหม
100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • - เสียชีวิต
 • - สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป
60 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • - สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
ข้อยกเว้น
 • - การล่าสัตว์ในป่า การแข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด เข้าแข่งม้า ปีนเขา การเล่นสกีน้ำ
 • - การเล่นสเก็ตทุกประเภท การโดดร่ม การเล่นโปโล การชกมวยอาชีพ
 • - การขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซด์
 • - ฆ่าตัวตาย แท้งลูก โดยสารเครื่องบินที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์

หมายเหตุ

ยกเว้นเดินทางในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา, ยะลา, ปัตตานี และ นราธิวาส)

รางวัลพิเศษสำหรับ โฮล-อิน-วัน
1. กรณีการแข่งขันเป็นทางการ
 • - หนังสือขอรับรางวัลจากสนาม หรือหนังสือขอแจ้งการรับรางวัลจากผู้จัด
 • - โฮล-อิน-วัล กับสนาม
 • - โบรชัวร์การจัดการแข่งขัน
 • - ใบสมัครหรือลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
 • - จดหมายรับรองจากผู้จัดการแข่งขัน
 • - ใบประกาศนียบัตรจากสนาม
 • - ใบจดคะแนน (Score Card)
2. กรณีการเล่นทั่วไป
 • - หนังสือขอรับรางวัลจากสนาม หรือ หนังสือขอแจ้งการรับรางวัลจากผู้จัด
 • - โฮล-อิน-วัล สนาม
 • - ใบประกาศนียบัตรจากสนาม
 • - ใบจดคะแนน (Score Card)
*ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปผลการคุ้มครองโดยสังเขป และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น*


ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

ประกันภัย Easy Golfer

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ(พ.ร.บ.)

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร