ไทยประกันชีวิต | นักขายไร้ขีดจำกัด
หน้าแรก สมัครรับข่าวสาร เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดนักขายไร้ขีดจำกัด

ก้าวสู่โลกเทคโนโลยี ไปกับนักขายไร้ขีดจำกัด ออนไลน์

อัตลักษณ์ใหม่ของการดำเนินงานที่เหนือชั้นกับ เว็บไซต์นักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์ (ซีเอ ออนไลน์) www.thailife.com/ca เปี่ยมประสิทธิภาพด้วยข้อมูลบริหารงานขายที่อัดแน่น ครบถ้วน สมบูรณ์แบบ พร้อมสนับสนุน การดำเนินงานอย่างเต็มศักยภาพ และสัมฤทธิ์ผล สิทธิประโยชน์สำหรับนักขายไร้ขีดจำกัดเท่านั้นดเท่านั้น

เงื่อนไขการสมัครเป็นสมาชิกนักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์

นักขายไร้ขีดจำกัด ตำแหน่งผู้บริหารหน่วย (แต่งตั้งไม่น้อยกว่า 60 วัน)มีความรู้ สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้น็ตได้ หลังจากเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้าใช้งานเว็บไซต์นักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์ (ซีเอ ออนไลน์) www.thailife.com/ca เป็นประจำทุกวัน เพื่อรับทราบข่าวสาร กิจกรรม และรักษาสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของท่าน

อรรถประโยชน์ไร้ขีดจำกัด สำหรับสมาชิกนักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์

บ้านไทยออนไลน์ อ่านง่ายๆ ที่ไหนก็ได้ แค่เข้าเว็บซีเอ ออนไลน์ ตัวแทนดีเด่นระดับประเทศ ผลงานของผู้บริหารฝ่ายขายแต่ละระดับ 5 อันดับสูงสุด ประจำเดือน ตรวจสอบผลงานตนเอง/ทีมงาน วิเคราะห์ข้อมูลค่าบำเหน็จ และเบี้ยปีแรกของตนเอง/ทีมงาน TMC สู่ศักดิ์ศรีและเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า กับสโมสร The Manager Club Wi-Fi สาขา บริการอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้ง่ายๆ ที่สาขา เว็บเพจตัวแทน นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ตัวเองให้ผู้มุ่งหวังที่เข้าชมเว็บไซต์ไทยไลฟ์ดอทคอมได้รู้จัก (สำหรับผู้บริหารระดับศูนย์ขึ้นไป)อีเมล์ @ ไทยไลฟ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการติดต่อสื่อสาร ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยการส่งข้อความต่างๆพร้อมแนบไฟล์ เอกสาร เว็บแชท บริการให้คำปรึกษาข้อมูลตัวแทนผ่านระบบออนไลน์ โครงการแข่งขัน ตรวจสอบผลความคืบหน้าการแข่งขันโครงการต่างๆ วางแผนการดำเนินงานให้ครบเป้าหมาย ทีแอล คัส โตเมอร์ ออนไลน์ บริหารข้อมูลลูกค้าของตนเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ข้อมูลบริหารงานขาย เพื่อการบริหารงานอย่างเหนือชั้น กระตุ้นทีมงานด้วยข้อมูลสถิติต่างๆ เช่น เบี้ยประกัน ค่าบำเหน็จ ทะเบียนผู้เอาประกัน ใบอนุญาตหมดอายุ กรมธรรม์ ครบกำหนดสัญญา วันเกิดผู้เอาประกันประกัน ดาว์นโหลด โปรแกรมสนับสนุนการขาย เอกสารประกอบการขาย คลิปวีดีโอ โบวชัวร์แบบประกันระกัน

เงื่อนไขในการสมัคร

ต้องเป็น ตัวแทนไทยประกันชีวิต ต้องดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายขายใน ระดับหน่วย ขึ้นไป (หลังการแต่งตั้ง 60 วัน)

ข้อตกลงในการใช้บริการ (กรุณาอ่านก่อนทำการสมัครสมาชิก) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครเป็นสมาชิกในหมวดตัวแทน Login สำหรับตัวแทนไทยประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้นนั้น กรุณากรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและตามความเป็นจริง เพื่อความสะดวกในการติดต่อ และประโยชน์ของตัวท่าน ถ้าหากเราสามารถตรวจสอบภายหลังได้ว่า ข้อมูลที่ท่านได้ให้ ไว้ไม่เป็นความจริง ระบบขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เมื่อสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลของท่าน พร้อมจัดส่ง ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน ที่ท่านได้เลือกไว้กลับไปทางอีเมล์ของท่าน และหลังจากนั้นท่านจะสามารถ login โดยใช้ ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน เพื่อใช้บริการในส่วนต่างๆ ได้ทันที ตามเงื่อนไขที่ระบบกำหนดไว้บกำหนดไว้ ชื่อสมาชิก และ รหัสผ่าน ที่ได้รับถือเป็นสมบัติส่วนตัว ที่ท่านต้องดูแลและรักษา บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดเกิดจากท่าน จนทำให้ไม่สามารถใช้บริการได้ อาทิเช่น เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วจำไม่ได้ ได้เป็นต้น ทุกๆครั้งที่เข้าใช้งานในหมวดเนื้อหาต่างๆ ถือเป็นการกระทำภายใต้ สมาชิกของท่าน จึงใคร่ขอให้พึงระวัง โดยการเก็บรักษา สมาชิก และ รหัสผ่าน อย่างเคร่งครัด และทำการ Log out ทุกครั้ง เมื่อออกจากหน้าเว็บไซต์นี้ โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับในแต่ละส่วนของเว็บไซต์แห่งนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และเป็นตัว อย่างที่ดีแก่เพื่อนสมาชิกท่านอื่นๆ ผู้ที่สมัครใช้บริการแล้ว ภายหลังถูกลดสภาพต่ำกว่าระดับหน่วย หรือพ้นสภาพจากการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะไม่สามารถใช้บริการต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้ทุกกรณี สมาชิกทุกท่าน โปรดทำการ login เข้าใช้งานอย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อยทุกๆ 30 วัน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการออนไลน์ต่างๆ ที่มีอยู่ ห้ามนำอีเมล์ที่ได้รับนี้ ไปใช้ในทางมิชอบด้วยกฎหมาย หรือ ใช้ในทางที่ขัดต่อศีลธรรม ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อความเสียหายของสมาชิก อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยจากสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถใช้บริการได้ กรุณาติดต่อ ส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล ต่อ 1935 - 1936

วิธีการสมัครสมาชิก

นักขายไร้ขีดจำกัด ออนไลน์ กรุณากรอกรายละเอียดตามลำดับ 1-4 ดังนี้

  • 1.กรอกรหัสตัวแทน (ตัวเลข 8 หลัก)

  • 2.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน (ตัวเลข 13 หลัก) ระบบจะดึงข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้อัตโนมัติ

  • 3.เลือกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

  • 4.กรอกวัน/เดือน/ปี เกิด (ระบบจะส่ง SMS) แจ้งรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ซีเอ ออนไลน์ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้เลือกไว้)

กรณีหากเกิดปัญหาในขั้นตอนการสมัครสมาชิก เช่น หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แสดงอยู่ไม่ถูกต้อง เป็นหมายเลขที่ท่านไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือไม่มีหมายเลขให้เลือก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล ชั้น 19 โทร 0 2247 0247 ต่อ 1935 - 1936


ลงชื่อเข้าใช้