Daily States

สมาชิกนักขายเครือข่ายไร้ขีดจำกัด (C.A.N.) คือ

เครือข่ายในการประสานงาน กระจายความรู้ ด้านการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อประกอบการบริหารงานขาย โดยดำเนินการด้วยจิตใจที่มีความเสียสละต่อส่วนรวม ไม่แสวงหาผลประโยชน์อื่นใด พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้กับสมาชิกนักขายไร้ขีดจำกัด (C.A.) และบุคลากรฝ่ายขายทั่วไปในสาขาต่าง ๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกนักขายเครือข่ายไร้ขีดจำกัด (C.A.N.)

 • สมาชิกนักขายไร้ขีดจำกัด (C.A.) ระดับศูนย์ขึ้นไป
 • มีความรู้ ความชำนาญใช้งานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการขาย
 • ใช้งานโปรแกรมสนับสนุนงานขาย และบริการออนไลน์ (มีอีเมล์ และสมัครใช้บริการเว็บเพจตัวแทน)
 • ร่วมงานสัมมนาวันนักขายไร้ขีดจำกัด (C.A. Day) หรือกิจกรรมต่างๆ ของทางส่วนฯ อย่างน้อย 3 ครั้ง สำหรับนครหลวง อย่างน้อย 2 ครั้ง สำหรับภูมิภาค
 • อัตราผลบังคับเฉลี่ย ในตำแหน่งหน่วยตรง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
 • สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิก C.A.N. โดยไม่แสวงหาประโยชน์อื่นใด

 • หมายเหตุ : การคัดเลือกขึ้นอยู่กับคุณสมบัติความสามารถ และการพิจารณาของทางส่วนฯ เท่านั้น

บทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกนักขายเครือข่ายไร้ขีดจำกัด (C.A.N.)

 • เสียสละ สามารถสละเวลา โดยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ กับบุคลากรฝ่ายขายทั่วไป
  • แนะนำวิธีการติดตั้ง และการใช้งานโปรแกรมสนับสนุนงานขาย
  • บริการออกรหัสลงทะเบียนโปรแกรมสนับสนุนงานขายให้กับบุคลากรฝ่ายขายในสาขา(ขอใช้บริการโดยระบุ รหัสตัวแทน
   ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สาขา พร้อมกำหนดรหัสผ่านเป็นตัวเลข 5 ตัวขึ้นไป ส่งอีเมล์มาที่ digitalmarketing.i@thailife.com)
  • วิธีการดูข้อมูลการบริหารงานผ่านเว็บไซต์นักขายไร้ขีดจำกัดออนไลน์์
  • แนะนำ วิธีการเชื่อมต่อ Wi-Fi สาขา
 • เป็นผู้นำ ประสานงานในการรับข้อมูลสาระความรู้ เผยแพร่ แนะนำกระตุ้นให้บุคลากรฝ่ายขายเห็นความสำคัญของการใช้งานเทคโนโลยีด้านการขาย
 • กล้าแสดงออก เป็นวิทยากรเครือข่ายบรรยายความรู้ในกิจกรรมต่างๆ ที่ส่วนสื่อสารการตลาดอิเล็กทรอนิกส์จัดขึ้น
 • ให้ความร่วมมือ มีส่วนในการช่วยวิจัย พัฒนา ทดสอบระบบเครื่องมือ นวัตกรรมเพื่อการขายใหม่ๆ โปรแกรมสนับสนุนการขายที่ทางบริษัทฯ จัดทำขึ้น

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกนักขายเครือข่ายไร้ขีดจำกัด (C.A.N.)

 • รายชื่อผู้มุ่งหวังสนใจทำประกัน – สนใจเป็นตัวแทน ที่มาจากเว็บไซต์ www.thailife.com
 • กิจกรรมการแข่งขันลุ้นรับรางวัล เช่น C.A.N. Of The Year , ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ
 • กิจกรรมงานสัมมนาเชิงความรู้ / ทัศนศึกษา (C.A.N. ระดมสมอง)
 • Wi-Fi โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (สำหรับสมาชิกฯ ที่มีคะแนนสูงสุด 50 อันดับแรก ในกิจกรรมการแข่งขัน C.A.N. of The Year ประจำปี 55 เท่านั้น)
 • แผ่น CD-DVD โปรแกรมสนับสนุนงานขาย เพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรฝ่ายขายทั่วไป (สำหรับ C.A.N. เปิดให้บริการออกรหัสลงทะเบียนโปรแกรมสนับสนุนงานขายให้กับบุคลากรฝ่ายขายในสาขา
 • ระบบออกรหัสลงทะเบียนโปรแกรมสนับสนุนการขายได้ด้วยตนเอง

การลดสถานะการเป็นสมาชิก C.A.N.

 • อัตราผลบังคับเฉลี่ย ในตำแหน่งหน่วยตรง ต่ำกว่าร้อยละ 75 นานติดต่อกัน 3 เดือน
 • ลดสภาพตำแหน่งต่ำกว่าศูนย์
 • ไม่ให้ความร่วมมือตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิก
 • การร้องเรียนจากผู้บริหารสายฯ-ฝ่ายฯ (ทางส่วนฯ จะตรวจสอบก่อน)
ติดต่อสมัครเข้าร่วมเป็น สมาชิกนักขายเครือข่ายไร้ขีดจำกัด (C.A.N.)
ได้ที่ส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล ชั้น 19 สนญ. หรือ โทร 0 2247 0247 ต่อ 1935 - 36