Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
รู้จักไทยประกัน
หน้าแรก> รู้จักไทยประกันชีวิต > บริษัท คนไทยเพื่อคนไทย > ร่วมงานกับไทยประกันชีวิต

ร่วมงานกับไทยประกันชีวิต

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในส่วนที่มีเครื่องหมาย * (ถ้าไม่มีข้อมูลใดๆ เช่น อีเมล ให้เว้นว่าง หรือไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆทั้งสิ้น)

สนใจร่วมงานในตำแหน่ง * :
อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง * :  บาท
ข้อมูลส่วนตัว : 
คำนำหน้า* :
นาย นาง นางสาว
 
ชื่อ(ภาษาไทย)* :    นามสกุล(ภาษาไทย)* :    
เพศ* :
ชาย ชาย หญิง หญิง  
สถานภาพ* :
โสด          สมรส        หย่าร้าง        หม่าย        อื่นๆ
วัน/เดือน/ปีเกิด* :
อายุ* : - - ปี ( กรุณาเลือก วัน/เดือน/ปีเกิด )
ส่วนสูง* : ซม. น้ำหนัก* : กก.
สัญชาติ* :    
ศาสนา* :
พุทธ          คริสต์        อิสลาม          ฮินดู        ซิกซ์        อื่นๆ
สถานภาพทางทหาร* :    
ที่อยู่* :
โทรศัพท์มือถือ* : ตัวอย่าง 0819999999  
อีเมล : ตัวอย่าง example@thailife.com
รูปถ่าย : (ขนาดไม่เกิน 100k.)
  แนบไฟล์ภาพ .jpg ขนาด 5x5 ซม. (ไม่เกิน 140x140 pixel)  ที่ความละเอียด 72 dpi
ข้อมูลการศึกษา : 
(โปรดกรอกข้อมูลการศึกษาสูงสุดก่อน)    
1. ระดับ* : สถาบัน* :
คณะ* : สาขาวิชา* :
ปีที่สำเร็จการศึกษา* : คะแนนเฉลี่ย* :
2. ระดับ* : สถาบัน* :
คณะ* : สาขาวิชา* :
ปีที่สำเร็จการศึกษา* : คะแนนเฉลี่ย* :
ประวัติการทำงาน : 
(โปรดกรอกประวัติการทำงานล่าสุดก่อน)    
1. เริ่ม : ถึง :
บริษัท : ตำแหน่ง :
ลักษณะงาน : อัตราเงินเดือน :
2. เริ่ม : ถึง :
บริษัท : ตำแหน่ง :
ลักษณะงาน : อัตราเงินเดือน :
3. เริ่ม : ถึง :
บริษัท : ตำแหน่ง :
ลักษณะงาน : อัตราเงินเดือน :
4. เริ่ม : ถึง :
บริษัท : ตำแหน่ง :
ลักษณะงาน : อัตราเงินเดือน :
ทักษะและความสามารถพิเศษ: 
ภาษาอังกฤษ :
ฟัง : พูด : อ่าน : เขียน : plus เพิ่มภาษา
ภาษาอื่นๆ :
ฟัง : พูด : อ่าน : เขียน : plus เพิ่มภาษา
ภาษาอื่นๆ :
ฟัง : พูด : อ่าน : เขียน : plus เพิ่มภาษา
ภาษาอื่นๆ :
ฟัง : พูด : อ่าน : เขียน :
ความสามารถในการขับขี่ :
ไม่ได้         รถยนต์         รถจักรยานยนต์         รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ทักษะคอมพิวเตอร์:
ข้อมูลอื่น ๆ :    
การเดินทางไปต่างจังหวัด : ประจำได้    
  ชั่วคราวได้     
  ขัดข้องเพราะ  
บุคคลอ้างอิงใน บมจ.ไทยประกันชีวิต: 
ชื่อ(ภาษาไทย) : นามสกุล(ภาษาไทย) :
ตำแหน่ง : สังกัด :
ความสัมพันธ์ :    
  ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ
พิมพ์ตัวเลขลงในช่องด้านขวา* :
 
 
 
Processing
 
รู้จักไทยประกัน