Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
หน้าแรก > แนะนำติชม

แนะนำติชม

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในส่วนที่มีเครื่องหมาย * (ถ้าไม่มีข้อมูลใดๆ เช่น อีเมล์ ให้เว้นว่าง หรือไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆทั้งสิ้น)

คำนำหน้า* :
นาย    นาง นางสาว
 
ชื่อ (ภาษาไทย)* : นามสกุล (ภาษาไทย)* :
เลขที่บัตรประชาชน* : ตัวอย่าง 3100100131001
เพศ* :
ชาย หญิง  
   
สถานภาพ* :
โสด สมรส หย่าร้าง
   
วัน/เดือน/ปีเกิด* :
อายุ* : - - ปี ( กรุณาเลือก วัน/เดือน/ปีเกิด )
โทรศัพท์มือถือ* : ตัวอย่าง 0819999999
โทรศัพท์บ้าน : ตัวอย่าง 028888888
โทรศัพท์สำนักงาน :  ต่อ :    
อีเมล์ * : ตัวอย่าง example@thailife.com
บ้านเลขที่* : ชื่อหมู่บ้าน :
ชื่ออาคาร/ตึก : ชื่อบริษัท/หน่วยงาน :
ชั้นที่ : เลขที่ห้อง :
หมู่ :    
ซอย : ซอยย่อย :
ถนน : ตำบล* :
จังหวัด* :
 
อำเภอ* :
 
รหัสไปรษณีย์* :    
รู้จักเว็บไซต์ www.thailife.com ได้อย่างไร : ตัวแทน นิตยสาร  
  แผ่นพับ เว็บไซต์
  โฆษณาทางโทรทัศน์ อื่นๆ
  หนังสือพิมพ์    
ท่านเป็น :
ผู้เอาประกันของบริษัท
(โปรดระบุเลขที่กรมธรรม์)
 
ตัวแทนของบริษัท
(โปรดระบุรหัสตัวแทน 8 หลัก)
  ผู้เข้าชมทั่วไป    
ท่านต้องการติดต่อกับบริษัทเกี่ยวกับเรื่อง : สินค้า และกรมธรรม์ของบริษัท    
  การให้บริการของบริษัท    
  การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆ ของบริษัท  
  การอบรมความรู้ต่างๆ    
 
ความสวยงามของเว็บไซต์ :
ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
ความสะดวกในการใช้เมนูคำสั่ง :
ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
เว็บไซต์มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ :
ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
ความรวดเร็วในการเปิดเว็บเพจ :
ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง
 
รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ :
พิมพ์ตัวเลขลงในช่องด้านขวา* :
 
 
    
Processing