ไทยประกันชีวิต

ความเป็นมาและความสำคัญของกิจกรรม

images
13/02/2020

ทั่วประเทศไทย มีวิสาหกิจชุมชนกว่า 88,000 แห่ง มีจำนวนสมาชิกกว่า 1,500,000 ราย ไม่มีองค์กรใด ๆ เลยที่ส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างจริงจัง นอกเหนือจากหน่วยงานรัฐระดับ “กอง” ที่มีภารกิจโดยตรง ทั้ง ๆ ที่ วิสาหกิจชุมชน “…เป็นเครื่องมือในการจัดการทุนของชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน ที่ต้องแข่งขันภายใต้ข้อจำกัด กับผู้ประกอบการมืออาชีพ…มีความต้องการฝึกอบรมด้านการบริหารตลาด อยู่ในระดับปานกลางถึงมาก…”*
ด้วยตระหนักในความท้าทายของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้คนจานวนมาก กิจกรรม “ไทยประกันชีวิต เสริมโอกาส สุขยั่งยืน”จึงเกิดขึ้น จากจุดยืนขององค์กรที่มุ่งมั่นเติมเต็มคุณค่าแห่งชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคม เพื่อสร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็ง และไม่ทอดทิ้งกัน การเพิ่มพูนขีดความสามารถให้กับวิสาหกิจชุมชนด้านการแข่งขันทางการค้า เพิ่มศักยภาพด้านการขาย และการเงิน จึงเป็นเรื่องสาคัญ
ภายใต้แนวคิด “สอนให้ทา นาไปใช้ได้จริง”