ไทยประกันชีวิต

สนับสนุนการดำเนินงานเว็บไซต์ www.cueid.org ปีที่ 8

images
21/12/2017

ดร.อภิรักษ์ ไทพัฒนกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบเงินสนับสนุน จำนวน 600,000 บาท แด่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านค้นคว้าและอบรม โรคติดเชื้อไวรัสสัตว์สู่คน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินเว็บไซต์ www.cueid.org ของศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เว็บไซต์ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลการระบาดของโรคติดเชื้อทุกระบบทั้งในและต่างประเทศแก่ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์