ไทยประกันชีวิต

ประกาศผลรางวัลHappyBonusPlus

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 ณ ลาน Wall Of Fame
 
รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Fortuner 2.4V 2WD AT สีน้ำเงิน จำนวน 1 รางวัล 

1.นางนันทนา  ทวีชัยทศพล  

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Click 125i 2018 สีน้ำเงิน-ดำ จำนวน 2 รางวัล

1.Mr.LAM  CHING KIT KELVIN 2.นายสำรวย  พงษ์กฤษ                     
รางวัลที่ 3  โทรศัพท์ Apple iPhone XR 64GB สีฟ้า  จำนวน 15 รางวัล
 
1.นายพรชัย  มังคละพลัง 2.นายนนทพร  แสงกวีเลิศ
3.นางรสรินทร์  มีรส 4.นายเดชา  สุทธิอุทธรณ์
5.ด.ช.ณัชพล  อมรดิษฐ 6.น.ส.จงดี  ไกรษา
7.ด.ช.สิรภพ  อินทรไทยวงศ์ 8.นางสมใจ  เพชรอินทร์
9.นายจักรกฤษณ์  พงษ์ศิริจันทร์ 10.นายสิทธิชญาน์  ชลวิศิษฎ์
11.น.ส.ภคมน  โภคะธีรกุล 12.นายนิมิตร  พันธุศักดิ์
13.นายอิทธิพล  วัฒนากร 14.พ.ต.ปิยะวิชญ์  อุไรรักษ์
15.นายสมคิด  กางแก้ว  

รางวัลที่ 4  สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท จำนวน 15 รางวัล
 
1.น.ส.ธราวัลย์  อักษรนิตย์ 2.นางประนอม  คชสาร
3.นายสมพงษ์  ไกรกิจราษฎร์ 4.นายทองเอก  นาวาเจริญ
5.นางวัลภา  ทองดี 6.นายกิติพัฒน์  ลาชโรจน์
7.นางสุขวสา  ภูชัชวนิชกุล 8.นางแสง  บุญศรี
9.นายสันติ  ชายแก้ว 10.พ.ต.ท.สังเวียน  ไชยเมืองชื่น
11.นายณรงค์ชัย  ภู่พันธ์ 12.นายวิทยา  โท๊ะนาบุตร
13.นายเกชา  ภูผิวแก้ว 14.น.ส.พรพิมล  พรมเสน
15.นางสมหมาย  โพธิ์สินธุ์  

รางวัลที่ 5 โทรทัศน์ LG LED UHD DIGITAL SMART TV50 นิ้ว รุ่น 50UK6500 จำนวน 15 รางวัล
 
1.นายหนูจร  โลสิงห์ 2.นางนงรักษ์  ผลชู
3.ด.ญ.ปราง  ตั้งสุภวงษ์ 4.ด.ญ.นันทิกานต์  อุ่นหนองกุง
5.น.ส.กันตา  อนันต์กฤษดา 6.นายอดิศักดิ์  รุจิวิวัฒนกุล
7.ด.ช.ภาณุวัฒน์  สายทอง 8.น.ส.อำพร  มาลี
9.นายอัครชัย  คำแก้ว 10.ด.ช.สราวุธ  แก่นค้ำชู
11.น.ส.พรนีย์  รตีโสภณ 12.นายอรรถนนท์  ประไกรวัน
13.นางศศลักษณ์  เอกวานิช 14.นายปรีชา  พินเขียว
15.ด.ญ.นัฐกานต์  สองบุญ  

รางวัลที่ 6 กระเป๋าลาก TEDDY BEAR จำนวน 129 รางวัล
 
1.น.ส.เพ็ญศรี  พรอรุณธรรม 2.น.ส.อิษรินญ์  ชัยมงคล
3.น.ส.เสาวณี  แซ่อิ่ว 4.นางรุ่งราตรี  วิภาสธีรวงศ์
5.พลฯประพันธ์  มงคลเคหา 6.นายทวีศักดิ์  เผ่าบัณฑูร
7.นายภาคภูมิ  ปรานนรเศรษฐ์ 8.นายวีระพรรณ  เมฆศาสตร์
9.น.ส.ณัฐวรรณ  พวงชีวงษ์ 10.ด.ช.นัทธพงศ์  เกี้ยงศรี
11.นางเมทินี  จันทพันธ์ 12.นางฉวีวรรณ  เหรียญประกายแสง
13.นางเกลียว  จงศักดิ์สวัสดิ์ 14.นายกรฤทธิ์  รัตนอาจ
15.นายบุญโรจน์  ประเสริฐเมธ 16.น.ส.กมลชนก  ชัยจันทร์
17.นายพีรนิติ  สมบัติไพรวัน 18.น.ส.วชิรา  ลิมตราจิตต์
19.นายสุเมธ  ธรรมลังกา 20.น.ส.สุดารัตน์  แพงไตร
21.น.ส.ส่วย  ไพรวนาวัลย์ 22.นายบวรสม  เกตุพิชัย
23.นางสมจิตร  งามรูป 24.นายพุทธิพร  เย็นบุตร
25.นายชนม์ณานันท์  ไตรยะพานิช 26.นางมยุรี  จินดาวงศ์
27.นางสุนีย์รัตน์  วาเกียรธนะ 28.น.ส.พัทร์ศรัณย์  กิจกาญจนกุล
29.นายกฤษฎา  วีระธรณิศวร์ 30.นายอิทธิ  ทองแตง
31.นายประดิษฐ์  ไขแสง 32.นางภัสสร  เนาว์ศรีสอน
33.นายสำนัก  สมตัว 34.น.ส.สุภาวดี  กุลสุวรรณ
35.น.ส.มัลลิกา  อุตมางคบวร 36.น.ส.วรินดา  เวชพันธุ์
37.นางทิพวรรณ  เพชรมณี 38.ศ.นพ.อรุณ  เผ่าสวัสดิ์
39.นางบุปผา  กลีบอ่อน 40.น.ส.รุ่งตะวัน  เกตุไทย
41.นางนัดดา  ดังสะท้าน 42.นายมนตรี  อรุณพูนทวี
43.น.ส.พจนีย์  พวงเงิน 44.พระครูประภัสร์สุนทรธรรม 
45.นายชยะบูรณ์  ชวนไชยสิทธิ์ 46.น.ส.มัณทนี  ต่างสุขสม
47.น.ส.วิมล  เจริญกัลป์ 48.นางอำนาจ  ศิลารักษ์
49.นายชูชาติ  แสงความเจริญ 50.น.ส.ณัฐสุดา  รุ่งสุวรรณสกุล
51.นายจรัล  จงเจริญกมล 52.น.ส.บุญสืบ  ภณโสภา
53.น.อ.หญิงวิภาดา  พูลศักดิ์วรสาร ร.น. 54.ด.ญ.มณฑิรา  เซ่งใจดี
55.นายกิตติพงษ์  เพ็งจันทร์ 56.น.ส.อังคณา  เปลี่ยนจันทร์
57.นายกิตพล  เชิดชูกิจกุล 58.นางกรรณิการ์  เซ็นเสถียร
59.น.ส.ลักขณา  มโนธรรม 60.น.ส.กรศุกล  สงวนศักดิ์
61.นายนำชัย  มณีพันธุ์ชาติ 62.นางเทวี  ชาญเต็มสิน
63.พ.ต.ท.หญิงสุรางกูล  พลอินต๊ะ 64.น.ส.นิจิตา  บุณยรัตพันธุ์
65.นางยุลดา  เฮ็งปิยา 66.นายณรงค์เดช  ขันถม
67.นายประจบ  สองศรี 68.ด.ช.กวินภพ  วิถาระพันธ์
69.นายจำนง  หนูจีนเส้ง 70.ด.ญ.ปิยาภรณ์  สุรายมาก
71.นางภูวนันท์  ทองมาก 72.นายสนุก  เสริมเหลา
73.นางทองทิพย์  จันทรักษ์ 74.น.ส.รติรัตน์  สุนทรจัน
75.นางสุธิดา  ชลวิศิษฎ์ 76.น.ส.มนต์รวินทร์  กอบกิจสกุล
77.นางวาสนา  กันทะชมภู 78.นายวิภัทร  จันทร์สำราญ
79.น.ส.ศิริรัตน์  ภู่เกลี้ยง 80.ด.ญ.ปรวรรรณ  เตชะ
81.นางสุกัลยา  คิ้วเจริญ 82.น.ส.สุนันทา  จั่นเพ็ชร
83.ด.ต.ยงยุทธ  เลิศสุคนธ์ 84.นางพรศรี  หนูเสน
85.นายอัมรินทร์  ตุนภรณ์ 86.นายวิโรจน์  ศักดาไกร
87.นายณัฐกร  พันธนาเสวี 88.นางมยุรี  ธีระนานนท์
89.น.ส.จันทกานติ์  จันแดง 90.นายสุธาภัค  ตั่นปิน
91.นางละออง  หระมาตย์ 92.นายนพดล  มูลจิต
93.น.ส.ธันยะพร  ตรีสุวรรณ 94.น.ส.สุวรรณา  แซ่แต้
95.น.ส.วราภรณ์  แซ่โซ้ง 96.นางประกายแก้ว  ม่วงศิลา
97.นางอำพัน  ขัดชุมภู 98.นางหนูเตียน  ลอกทอง
99.นางอัมพร  สง่าแก้ว 100.นายวิชิต  รพีจรัสเรือง
101.นายเชิดชูศักดิ์  กาศักดิ์ 102.น.ส.วาสนา  จงอ่อน
103.นายสันติภาพ  ภูอาจสูง 104.นายบุญยัง  เมฆธูป
105.นางวาสนา  ไกรมาก 106.นายประพิศ  แสนอุบล
107.นางอรุณรัตน์  แคมป์ส 108.พ.จ.อ.หญิงนลินี  แก้วทรัพย์
109.นายสุนทรศิลป์  ทิศแดง 110.พระสลาย  บุญหวา
111.นายจันทร์  พัฒนะแสง 112.น.ส.สุพรรณี  มงคลสุวรรณ
113.นายนิติ  เชยกลิ่น 114.นางก่อง  หาญเชิงชัย
115.นายคำพร  ภิญโญ 116.นายนพดล  สุนทรสุข
117.น.ส.คณิศร  อะกะเรือน 118.น.ส.บุญเรือน  ยศสิงห์
119.Mr.CHRISTOPH  BIERMANN 120.นายสวน         
121.นางทัศนีย์  วงษ์พิมลกิจ 122.นายวรวิทย์  ธดากุล
123.นางเฮียง  มุกนนท์ 124.น.ส.พรนารายณ์  กลิ่นแจ่ม
125.น.ส.ชลิดา  ประวาลปัทม์ 126.นายณัฐวุฒิ  กิจเธาว์
127.น.ส.มาลี  พิสุทธิพงษ์บูรณ์ 128.น.ส.ชมพูนุท  โพธิ์งาม
129นางจงดี  สุพันธุชัยกุล  เงื่อนไขกติกาการร่วมชิงรางวัล
-ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลจะต้องมีการรับเงินผลประโยชน์ระหว่างสัญญา ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาใดก็ได้ของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือรับเงินโดยผ่านช่องทางการโอนเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม2562ถึง วันที่ 31 ตุลาคม2562
-เงินผลประโยชน์ระหว่างสัญญา หมายถึง เงินปันผลหรือเงินคืนตามเงื่อนไขที่จ่ายในระหว่างสัญญากรมธรรม์
-การรับเงินโดยผ่านช่องทางการโอนเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคาร หมายถึง เฉพาะรายการที่ดำเนินการโอนเงินสำเร็จเท่านั้น
- การคำนวณจำนวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมชิงรางวัล คำนวณจากการรับเงินผลประโยชน์ระหว่างสัญญาของแต่ละกรมธรรม์ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยจำนวนเงินตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาทแรก  จะได้รับ 1 สิทธิ์  และตั้งแต่ 10,001 บาทเป็นต้นไป จะได้รับสิทธิ์เพิ่ม 1 สิทธิ์ เมื่อรับเงินครบทุก ๆ 10,000 บาท  พิเศษเฉพาะผู้ที่แจ้งใช้บริการโอนเงินผลประโยชน์ระหว่างสัญญาผ่านบัญชีธนาคารตลอดสัญญากรมธรรม์ และดำเนินการโอนเงินครั้งแรกของการโอนเงินสำเร็จระหว่างวันที่ 1พฤษภาคม2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562จะได้รับสิทธิ์เพิ่มอีก 3 เท่า ของการคำนวณจำนวนสิทธิ์ข้างต้น
-ผู้ที่แจ้งใช้บริการโอนเงินผลประโยชน์ผ่านบัญชีธนาคารไว้แล้วและมีการรับเงินผลประโยชน์ระหว่างสัญญาผ่านช่องทางการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ระหว่างวันที่ 1พฤษภาคม2562 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2562 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัลโดยอัตโนมัติ
-เงื่อนไขการรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์และระเบียบการจ่ายเงินผลประโยชน์ของบริษัทฯ
-ผู้มีสิทธิ์รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติในเงื่อนไขกติกา ตามที่ระบุถูกต้องตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
-ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัล จะได้รับสิทธิ์ร่วมชิงรางวัล 2 ครั้ง ดังนี้ 
    ครั้งที่ 1วันศุกร์ที่ 30สิงหาคม 2562(สำหรับผู้ที่มีการรับเงินผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31กรกฎาคม 2562)
    ครั้งที่ 2วันศุกร์ที่ 29พฤศจิกายน 2562 (สำหรับผู้ที่มีการรับเงินผลประโยชน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง วันที่ 31ตุลาคม 2562)
    โดยผู้ที่มีสิทธิ์มากกว่า 1 สิทธิ์ จะได้รับสิทธิ์ร่วมชิงรางวัล ทั้ง 2 ครั้ง
-บริษัทฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งให้ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทราบ ทางโทรศัพท์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้โชคดี   ที่ได้รับรางวัลให้ไว้กับบริษัทฯ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเว็บไซต์ www.thailife.comภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่จับรางวัลทั้ง 2 ครั้ง
-ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลที่ส่วนบริการสำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  สำนักงานใหญ่ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีหากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
-ผู้รับรางวัลรถยนต์ Toyota Fortuner รุ่น 2.4V 2WDAT  และรถจักรยานยนต์ Honda Click 125i 2018จะต้องชำระค่าจดทะเบียนและพรบ.รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับของรางวัลเอง
-ในกรณีที่ผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัลในวันที่จับรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
-ผู้รับรางวัลเกินมูลค่า 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามระเบียบของสรรพากร
-บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- พนักงานและตัวแทนฝ่ายขายของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
-คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
-ในกรณีที่มีความจำเป็น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-ของรางวัลไม่สามารถแลก ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้


 

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ