ไทยประกันชีวิต

ประกาศรายชื่อแคมเปญลุ้นโชครวยทอง

กับแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิต
เป็นแคมเปญที่ให้ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
ลุ้นรับสิทธิ์ทองคำหนักรวม 80 บาท และรางวัลอื่นๆ รวม 300 รางวัล มูลค่ากว่า 2,800,00 บาท รายชื่อผู้โชคดี ดังนี้


 
รางวัลที่ 1    :  ทองคำแท่งหนัก 10 บาท จำนวน 1 รางวัล

คุณสุจินต์ ศรีมงคล

รางวัลที่ 2   :  ทองคำแท่งหนัก 2 บาท  จำนวน 5 รางวัล

1.    คุณธีรชัย สุขสวัสดิ์
2.    คุณปฏิญญา จันทร์สุริยา
3.    คุณสุพัตรา อุ่นใจ
4.    คุณไอยรา ดุษดินทร์
5.    คุณโสภณ จันทร์เปรียง

รางวัลที่ 3   :  ทองคำแท่งหนัก 1 บาท  จำนวน 20 รางวัล
 
1.    คุณกมลทิพย์ โมระเสริฐ 11.    คุณสุนันทา มะโนจิตต์
2.    คุณณัฐวี ทรงรุจิรัตน์ 12.    คุณนภัทร ศรีพุทซา
3.    คุณวัลลภ ศาสตรวาหา 13.    คุณนนทวุธ เหมทานนท์
4.    คุณสุมิต จันดา 14.    คุณสาธิต ธนอุดมกุล
5.    คุณบรรลือ ศรีภูธร 15.    คุณณฐพงศ์ สามนตราช
6.    คุณวิจิตรา สุขรมย์ 16.    คุณชิดชัย คุรุจิตโกศล
7.    คุณภรณ์ศศิน ห้วยทราย 17.    คุณวิสุทธิ์ พัชรพิสุทธิ์สิน
8.    คุณยุทธชัย แซ่จิว 18.    คุณบุรฉัตร ดวงเด่น
9.    คุณธวัช ตันติสารศาสน์ 19.    คุณเสกสันต์ เรือนไทย
10.    คุณพิมพ์พิศา แก้วประสิทธิ์ 20.    คุณอัญชลีพร เกียรติ์ภราดร

รางวัลที่ 4   :  ทองรูปพรรณหนัก 2 สลึง จำนวน 50 รางวัล
 
1.    คุณวาสนา ปุ้งคำข้าว 26.    คุณสรรเพ็ชญ์ คลังจารุกุล
2.    คุณวิราพร พิลาชัย 27.    คุณอภิชัย พรวิวัฒน์สุข
3.    คุณสมใจ ผังดี 28.    คุณกัลณาภรณ์ รัฐมณีสมบัติ
4.    คุณก้องเกียรติ ประเสริฐสรรค์ 29.    คุณอุเทน กิติคุณ
5.    คุณวีรยุทธ ปึงปิยะกุล 30.    คุณกรรณิการ์ คงหิรัญ
6.    คุณสิเรนทรา หวังลิขิตกูล 31.    คุณพีรภัทร ทัศนเอี่ยม
7.    คุณแสงระวี เทพสิงห์ 32.    คุณธนวัฒน์ อมฤตวิสุทธิ์
8.    คุณพลชัย เจริญนิวาสสกุล 33.    คุณสายพิณ ห้อยมาลี
9.    คุณละมุน ชอบสอาด 34.    คุณชัยมงคล จันทร์สารโสภณ
10.    คุณสมคิด ศรีทองเบ้า 35.    คุณณัฐภูมินทร์ ทองสุย
11.    คุณกานต์ศักดิ์ สิริภัทโท 36.    คุณสันติสุข มัทธุรี
12.    คุณธนพล สิทธิรัตน์ 37.    คุณสุวีริยา สิริสิงห
13.    คุณรุ่งตะวัน จันทาพูน 38.    คุณวารุณี จิตต์คันธา
14.    คุณกนกอร ติวัคคกุล 39.    คุณกรรณิกา งามจินดาสกุล
15.    คุณชิษณุพงศ์ มูลเปา 40.    คุณปทุมณา โคธิเสน
16.    คุณอุมาภรณ์ อรุณปรุ 41.    คุณอาทิตย์ รุ่งเรือง
17.    คุณรัตนา เจียรพีพันธ์ 42.    คุณปูริดา แก้วสวัสดิ์
18.    คุณนสินี ศรีเผด็จ 43.    คุณรังสี เลาห์ขจร
19.    คุณอรรถพร บุตรพรหม 44.    คุณอริญชยาญ์ อินทรา
20.    คุณสิทธิพร อักษรศรี 45.    คุณสุธิดา อัมโรสถ
21.    คุณยงยุทธ คล้ายนาค 46.    คุณศิรี เซี่ยงเจ๊ว
22.    คุณลอย จิตสุข 47.    คุณดอกไม้ นิทัศน์
23.    คุณพัฒนบูรณ์ นงนุช 48.    คุณนภินทร์ทิพย์ ชัฏไพศาล
24.    คุณสมชาย ทันนิเทศ 49.    คุณไชยนันท์ โพธินาม
25.    คุณศักดิ์สิน ผลงาม 50.    คุณชฎากร คชวงษ์


รางวัลที่ 5   :  ทองรูปพรรณหนัก 1 สลึง จำนวน 60 รางวัล
 
1.    คุณจิรภัทร สมบูรณ์ 21.    คุณจีรศักดิ์ ชัยสิงห์ 41.    คุณบุญมี แก้วมณีชัย
2.    คุณรัชฎาภรณ์ ดอนจงรักษ์ 22.    คุณพรรณนิภา คงคารัตน์ 42.    คุณอัมพร ติ๊บเต็ม
3.    คุณวรรณา สำเร 23.    คุณปฐมาพร มณีรัตน์ 43.    คุณลักษนันต์ ทองเจิม
4.    คุณศิริวรรณ จิระเกษมนุกูร 24.    คุณเพชรร้อย วัชระพิสุทธิ์ 44.    คุณกาญจน์ศิวรรณ กิจมงคลชัย
5.    คุณปณิรัช เอกอวัสดาพร 25.    คุณสุพรรณ สุทาสี 45.    คุณจันทร์เศรษฐ์ จรูญศรีเบญญา
6.    คุณศรีชัย ยิ่งเจริญ 26.    คุณธิปัทม์ ชูชาติพงษ์ 46.    คุณสมพร ปันแสง
7.    คุณวิไลภรณ์ ยิ้มเจริญ 27.    คุณลักษ์ ฟักอ่อน 47.    คุณสุนันทา คนองศรี
8.    คุณศิรประภา สุทธะ 28.    คุณวรเมธ ธรรมตรีรัตน์ 48.    คุณอารีย์ คุณากาล
9.    คุณสมใจ ยวงประเสริฐ 29.    คุณวิลาวัล คล่องใจ 49.    คุณศิริเนตร ช่วงไธสง
10.    คุณจารุกฤษฎิ์ อินธรรม 30.    คุณเมษา แจ่มฟ้า 50.    คุณวิโรจน์ ปาลี
11.    คุณปั่น เรืองไพศาล 31.    คุณวารุณี หมื่นท่องวารี 51.    คุณดรุณีย์ ยอมมะเริง
12.    คุณจันทนิภา เสนาชัย 32.    คุณผอง ภาคเจริญ 52.    คุณรภัสศา ตั้งประสิทธิภาพ
13.    คุณพีระ เพ็ชร์วรี 33.    คุณปรียะพงษ์ ซาลิมี 53.    คุณสรศักดิ์ ทางเณร
14.    คุณอรุณศักดิ์ แซ่ลี 34.    คุณภูมิพัฒน์ ทามาศ 54.    คุณกรชนก นาคอ่อน
15.    คุณภิญญ์ณัฏฐา จันทร์สวัสดิ์ 35.    คุณสมพงษ์ อินต๊ะ 55.    คุณปริญญาเอก สเตลล่า นครจารุพงศ์
16.    คุณณยศพนต์ นิมากร 36.    คุณกิตติยา นักลำทอง 56.    คุณพรพรรณ สุขศรีสัตย์
17.    คุณโชติกา พันธุ์คำ 37.    คุณภานีย์ ชินประเสริฐสุข 57.    คุณติ๊บ หวลอารมณ์
18.    คุณศรีวรา ชัยลือกิจ 38.    คุณธนะ บุญชูมณี 58.    คุณสกุลรัตน์ สุนทรฉัตราวัฒน์
19.    คุณปวีณา มั่งคั่ง 39.    คุณกรรณิการ์ วงศ์สมุทร 59.    คุณอรพรรณ ตากลม
20.    คุณวันวิสาข์ บุญชู 40.    คุณมโน ศรีกิจนฤนนท์ 60.    คุณสุทัศน์ พูลเจริญ

รางวัลที่ 6   :  บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 5,000 บาท  จำนวน 60 รางวัล
 
1.    คุณกาญจนา สุวรรณ์นัง 21.    คุณไกรสร สระป้อมแก้ว 41.    คุณนรินทร์ เพลียวงษ์
2.    คุณวรรณธิดา วงษ์มหิงค์ 22.    คุณชวภณ จันทวงษ์ 42.    คุณสัจจมาศ ภูมี
3.    คุณจริยา วารีทิพย์ 23.    คุณนุชสรา บุญวงศ์ 43.    คุณนฤมล สุกิจพิพัฒน์
4.    คุณศศินา โคนชัยภูมิ 24.    คุณพิรานันท์ มุสิกวัน 44.    คุณสุพรรัตน์ เกิดสีทอง
5.    คุณวรกิจ มงคลพร 25.    คุณเมธี โสะเบ็ญอาหลี 45.    คุณพัฏฐพล วรเชษฐ
6.    คุณศรสวรรค์ รสฟุ้ง 26.    คุณสมเกียรติ ทรัพย์ใบกลาง 46.    คุณสุรัสวดี สุขอ้วน
7.    คุณนฤนัดดา ตินตะโมระ 27.    คุณเลิศสกุล ริมงาม 47.    คุณเกศรินทร์ แซ่อึ้ง
8.    คุณภัคพจี พุ่มแดง 28.    คุณวันชัย หะทัยธรรม 48.    คุณรุ่งอรุณ เซ็ทเจริญ
9.    คุณปาลพันธ์ กลิ่นแพทย์กิจ 29.    คุณจรินทร์ พวกยะ 49.    คุณกัญญาภรณ์ จันปุก
10.    คุณนลิศา เมฆานันท์ 30.    คุณสาคร ลิตรักษ์ 50.    คุณธัญรัศม์ ภัคคะสิริวัฒน์
11.    คุณอำภา ประเสริฐรักษ์ 31.    คุณผิวจันทร์ บุญเสริม 51.    คุณอิศริยา จันทร์ธิมา
12.    คุณนันทนา จันทร์ฝั้น 32.    คุณภูริชญา พัชรสรวุฒิ 52.    คุณอาทิตย์ วินิจศาสตร์
13.    คุณศิรินทิพย์ ชีวกุล 33.    คุณศิริลักษณ์ อรุณจิตต์ 53.    คุณภูริดา วัชระเดชาภัทร
14.    คุณวัชรินทร์ พัดขุนทด 34.    คุณวรัท บุญพิมพ์ 54.    คุณเยาวมาลย์ ใจยาว
15.    คุณสุชัญญา ตั้งฐิติพงศ์ 35.    คุณสุขสรรค์ วงษ์สนธิ์ 55.    คุณสุจิตรา แซ่ฉั่ว
16.    คุณทศพล ดาบุตรดี 36.    คุณปราณี ปกรณ์เจริญวงศ์ 56.    คุณอัญชนา ทายพงศ์ศักดิ์
17.    คุณพรธีรา เขื่อนแก้ว 37.    คุณอินทัช นภากันทร 57.    คุณสุทธิศรี นกจันทร์
18.    คุณพิชญา ทองสุวรรณ์ 38.    คุณปิยะณัฐ เอมอินทร์ 58.    คุณลัดดาวัลย์ วิบูลย์วรกุล
19.    คุณชโณวาสณ์ หรรษชัยนันท์ 39.    คุณจิราพร เอื้ออภิธร 59.    คุณธัญญรัศมิ์ พิมลอัศวคุณ
20.    คุณธนรัตน์ โพธิ์ชัย 40.    คุณปานจิตต์ มังคลัษเฐียร 60.    คุณชิชญา ตันมงคลกาญจน์

รางวัลที่ 7   :  บัตรกำนัลเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท  จำนวน 104 รางวัล
 
1.    คุณธัญญ์ฐิชา เมธาโรจนอนันต์ 36.    คุณภูพิงค์ เหลืองสุวรรณ 71.    คุณสุภาภรณ์ ศรีอ่อนคง
2.    คุณกัลยา วงค์หนายโกด 37.    คุณนาด มุลทากุล 72.    คุณธนพร เจษฎาเมธาขจร
3.    คุณสวรส วินนาวรเวช 38.    คุณสรายุทธ แสนยาสุมทร 73.    คุณวิโรจน์ ภาสุรวัฒน์
4.    คุณอภิวัฒน์ พรธนาสวัสดิ์ 39.    คุณกัลยรัตน์ เกียรติ์ภราดร 74.    คุณสุรศักดิ์ คงครบ
5.    คุณสุนทรี คันธรรมพันธ์ 40.    คุณวิวรรธน์ ภักดี 75.    คุณสมปอง แจ่มมงคล
6.    คุณณัฐสลิล จิติมา 41.    คุณศิรภัสสร พันธุ์หงษ์ 76.    คุณธนภัทร ศรีสงคราม
7.    คุณเอกบัณฑิต กลิ่นสาด 42.    คุณภวิกา คชานันท์ 77.    คุณสุรีพร ไทยเจริญสุข
8.    คุณอุดมพร โลวนะ 43.    คุณชลลดา บัวมาก 78.    คุณประสงค์ รับสมบัติ
9.    คุณอัญชลี อิสระวรเดช 44.    คุณวิเชียร แซ่เจีย 79.    คุณรัศมีวรรณ โพธิสารัตนะ
10.    คุณอนิสรา กันบรรจง 45.    คุณประภาส ชูยก 80.    คุณอรนุช กอดแก้ว
11.    คุณอาภัสรา ปิ่นทอง 46.    คุณทิรา นาฎวรดิลก 81.    คุณสุภคณา อิษฏ์ญาณ
12.    คุณประภานิดา เกษร 47.    คุณสราวุธ บุญปลอด 82.    คุณประสิทธิพร จันทับ
13.    คุณหนูรัตน์ บุญพา 48.    คุณพีระวุฒิ ทองศิริ 83.    คุณสินีนาท บูรณถาวรสม
14.    คุณธีรดา กนิฎฐะพงษ์รัตน์ 49.    คุณอัจฉรา จันทร์แจ่มแจ้ง 84.    คุณนิธิวดี จันทร์ผ่อง
15.    คุณพรทิพย์ ยัญญลักษณ์ 50.    คุณนิทราพร โอสถ 85.    คุณอภิรดี บุญตา
16.    คุณทวีศักดิ์ ลิ่วศรีวิไล 51.    คุณอัครวินฐญ์ วิลัยหอม 86.    คุณวรรณวิสา ถารม
17.    คุณพรนัชชา วงษา 52.    คุณนุชรี ภู่ห้อย 87.    คุณมัญชรี ธรรมรักษาสิทธิ์
18.    คุณชานนท์ คล้ายทอง 53.    คุณสุภาพร ทองฤกษ์ 88.    คุณพัฒน์สกุล พลอยรุ่งโรจน์
19.    คุณณัฐธยาน์ ลิ้มธนาภิรมนกุล 54.    คุณชวิศา ยมรักษ์ 89.    คุณนพรัตน์ วิสารทธนาพันธุ์
20.    คุณสุเมธ ถนอมศิลป์ 55.    คุณพรณิชา สำสาลี 90.    คุณขจร เอกวิริยกิจ
21.    คุณศิรินทรัตน์ บะคะ 56.    คุณวิไลวรรณ อังคะสี 91.    คุณแพรวพรรณ จันตะ
22.    คุณปัทมา พาหุกาญจน์ 57.    คุณยุภารัตน์ ร่วมกิ่ง 92.    คุณบุญส่ง งอกงาม
23.    คุณจุฑาพล ข้ามสาม 58.    คุณฤทัยวรรณ ชาคโรทัย 93.    คุณนภา ซาลลี
24.    คุณอลงกร ปรัชญนาวิน 59.    คุณชวัลย์รัตน์ ม่านโคกสูง 94.    คุณสุชาวดี อึ๊งโพธิ์
25.    คุณพิศมัย สุขใส 60.    คุณขวัญหทัย เสนานุช 95.    คุณพันทิพย์ นามวุฒิ
26.    คุณประเสริฐ ปรีชาเฉลียว 61.    คุณน้ำค้าง คงมีผล 96.    คุณวรรณภา ปารมีธง
27.    คุณธนดล จิตราคนี 62.    คุณปวีณา คงเมือง 97.    คุณสมชาย ไชยมานิตย์
28.    คุณดวงนภา กาญจนวงศ์วุฒิ 63.    คุณยลดา คำพู 98.    คุณธนัชพร สิงห์ดำ
29.    คุณกฤตนัย แดงวิจิตร 64.    คุณสุพรรษา พรหมจันทร์ 99.    คุณสุวิทย์ เลาหพัฒนวงศ์
30.    คุณนครินทร์ ทิพย์เกษร 65.    คุณเพลินพิศ เลิศปัญญา 100.    คุณวิทยา ผิวศิริ
31.    คุณวนิดา อภินันทพร 66.    คุณพิทักษ์ ใยนนท์ 101.    คุณรุ่งอรุณ โคธนันท์
32.    คุณประกาย จำปาขาว 67.    คุณสุลักษณา กรมสิงห์ 102.    คุณธนะรัชต์ เพ็ญปัญญา
33.    คุณฮารุน มาลากร 68.    คุณบุญญารัตน์ อินทรบัวบุญ 103.    คุณภัคจิรา ไชยริปู
34.    คุณชุลีพร ทนโกจารย์ 69.    คุณไกรวุฒิ อุ่นเรือน 104.    คุณปิยวดี อยู่เกรียงไกร
35.    คุณรุ่งโรจน์ ลิ้มภิญญาศาสตร์ 70.    คุณชื่นชนก วิมล  


เงื่อนไขการรับรางวัล 

1.    ผู้ได้รับรางวัลจะต้องทำการยืนยันสิทธิ์การรับรางวัล ที่ E-mail : thailifeapp@thailife.com หรือโทร. 1124 เวลาทำการ 08.30–17.00 น. (ทุกวันจันทร์-ศุกร์) ภายในระยะ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (31 มีนาคม 2566) หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับ “มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ต่อไป
2.    ผู้ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งของกรมสรรพากร 
3.    ผู้โชคดีที่มีสถานะเป็นฝ่ายขายจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราก้าวหน้าขั้นต่ำที่อัตรา 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งของกรมสรรพากร
4.    ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
5.    การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด 

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ