ไทยประกันชีวิต

หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน "โพดุล" และพายุโซนร้อน "คาจิกิ"

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโพดุลและพายุโซนร้อนคาจิกิ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในเขตพื้นที่ หรือสาขา   ของบริษัทฯ ที่ประสบภัย จำนวน 32 จังหวัด ได้แก่   อำนาจเจริญ  กระบี่  ปราจีนบุรี  แพร่  นครพนม  เชียงใหม่  ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี  ระนอง  เพชรบูรณ์  มหาสารคาม  ขอนแก่น  หนองบัวลำภู  ยโสธร  กาฬสินธุ์  น่าน  ตราด  มุกดาหาร อุตรดิตถ์  ชัยภูมิ  สุรินทร์  พิษณุโลก  พิจิตร  แม่ฮ่องสอน  ชุมพร   อุดรธานี  สกลนคร สระแก้ว  ลำปาง  เลย  สุโขทัย  และศรีสะเกษ
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.   ในกรณีที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ในระหว่างวันที่    29 สิงหาคม 2562  ถึงวันที่  31 ตุลาคม  2562  บริษัทฯ ขยายระยะเวลาผ่อนผันออกไปอีก หกสิบวัน นับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม โดยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันที่บริษัทฯ ขยายเพิ่มขึ้นให้นี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิในการเรียกร้องสินไหม ทดแทนได้ทุกกรณี รวมถึงการใช้ Fax Claim เสมือนกรมธรรม์มีผลบังคับโดยสมบูรณ์
2.   ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตสิ้นผลบังคับ  ในระหว่างวันที่   29 สิงหาคม 2562   ถึงวันที่   31 ตุลาคม 2562  หากผู้เอาประกัน ภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิตภายใน  หกเดือน บริษัทฯ งดการตรวจสุขภาพและยกเว้นดอกเบี้ยเบี้ยประกันภัย
3.   ในกรณีที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (แบบรายงวด) ในระหว่างวันที่  29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2562 หากผู้เอาประกันภัยติดต่อชำระเบี้ยประกันภัยภายใน หกเดือน บริษัทฯ ยกเว้นดอกเบี้ย  เบี้ยประกันภัย 
4.   ในกรณีที่กรมธรรม์และบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน ชำรุด / สูญหาย บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการออก  กรมธรรม์ และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย   หากติดต่อภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

กรณีมีข้อสงสัย  ผู้เอาประกันสามารถสอบถามได้ ดังนี้
-    การต่ออายุสัญญากรมธรรม์และการออกกรมธรรม์สูญหาย    โทร. 02-247-0247 ต่อ 3105, 3142, 3151, 3152 
-    การเรียกร้องสินไหม   โทร. 02-247-0247 ต่อ 3550 - 4
 

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ