ไทยประกันชีวิต

โครงการ HAPPY BONUS PLUS

"เพียงรับเงินผลประโยชน์ระหว่าง 1 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 รับสิทธิ์ลุ้นชิงของรางวัล"

icon

เพียงท่านขอใช้สิทธิ์โอนเงินคืนตามเงื่อนไข (เงินจ่ายคืนและเงินปันผลระหว่างสัญญา) พร้อมเอกสารประกอบการใช้สิทธิ์ ท่านจะได้รับบริการโอนเงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์เข้าบัญชีธนาคารของท่านทุกปีโดยอัตโนมัติ

เอกสารประกอบการใช้สิทธิ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์ มีดังนี้

  • แนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • แนบไฟล์สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชี สำหรับบัญชีประเภทกระแสรายวัน
    (ต้องเป็นบัญชีผู้เอาประกันภัยเท่านั้น กรณีผู้เยาว์ให้แนบหนังสือยินยอมของบิดา/มารดา
    หรือ บิดา/มารดาลงนามรับรองในสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร)

การติดตามผล

- บริษัทฯ จะมี Email ยืนยันข้อมูลเมื่อท่านได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
- บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ท่านได้ทำการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว