ไทยประกันชีวิต

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อเข้าทำรายการ

แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิขอยกเว้นภาษีเงินได้ ตามกฏหมายว่าด้วยภาษีอากร

1
2
3
เลขประจำตัวประชาชน
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อเข้าทำรายการ
วันเดือนปีเกิด
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อเข้าทำรายการ

ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ระบุแค่ตัวเลขเท่านั้น เช่น 0XXXXXXXXX)
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อเข้าทำรายการ
อีเมล
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อเข้าทำรายการ

เพื่อรับการยืนยันการทำรายการ กรุณากรอกข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อล่าสุดของท่านให้บริษัทฯ รับทราบสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับกรมธรรม์ของท่าน