ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต International Claims Solution (ICS)

ไทยประกันชีวิต International Claims Solution (ICS)
International Claims Solution เป็นบริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ  (ทั้งผู้ป่วยในและนอก) ในกรณีที่ผู้เอาประกันประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยระหว่างเดินทางในต่างประเทศ หรือมีความประสงค์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ซึ่งจะให้บริการแก่กลุ่มผู้เอาประกันต่อไปนี้ 
1. ผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ที่มีความคุ้มครองทุนประกันสูง (Health Fit Ultra) จะได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการทั้ง 2 กรณี คือ กรณีเดินทางไปต่างประเทศเเล้วเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ และกรณีมีอาการเจ็บป่วยเเละต้องการวางแผนรักษาในโรงพยาบาลต่างประเทศ 
2. ผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ที่มีความคุ้มครองหมวดค่าห้อง (RB) ตั้งแต่ 3,000 บาทต่อวันขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะ (กรณีเดินทางไปต่างประเทศเเล้วเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ)  ยกเว้น แผน VIP แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (วพ. 5) และแผนประกันสุขภาพเด็ก (HS Junior) 
3. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการทั้ง 2 กรณี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครองเฉพาะภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่บริษัทฯ กำหนด 
4. กรณีเดินทางไปต่างประเทศในแต่ละครั้ง ผู้เอาประกันจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ผ่านช่องทางที่กำหนด ปัจจุบันสามารถลงทะเบียนผ่านโทร. 1124 กด 2 
- กรณีเดินทางไปต่างประเทศปกติ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 3 วันทำการ 
- กรณีวางแผนรักษาพยาบาลในต่างประเทศ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันทำการ
5. ผู้อาประกันสามารถใช้บริการได้ทั้งความคุ้มครอง IPD และ OPD 
6. สิทธิ์ความคุ้มครองแค่ารักษาพยาบาลจะได้รับตามสิทธิ์ที่ผู้เอาประกันมีในกรมธรรม์
7. สถานะกรมธรรม์ของผู้เอาประกันจะต้องมีผลบังคับ ทั้งระหว่างช่วงที่เดินทาง และอยู่ในต่างประเทศ
8. กรณีมีส่วนเกินค่ารักษาพยาบาล ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือกรมธรรม์ในการใช้บริการเท่านั้น และเริ่มต้นใช้สิทธิ์ได้หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ 
10. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับการยืนยันการลงทะเบียนจาก Europ Assistance (EA) 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เอาประกันที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ และผู้เอาประกันที่อยู่ในเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ แต่ไม่ได้ลงทะเบียนก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข จะไม่ได้รับสิทธิ์บริการสินไหมในต่างประเทศ 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

วิธีการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ
1. ผู้เอาประกันที่มีสิทธิ์ขอใช้บริการในกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในต่างประเทศ จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง 
2. ผู้เอาประกันที่มีสิทธิ์ขอใช้บริการในกรณีวางแผนการรกัษาในต่างประเทศ จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง 
3. ลงทะเบียนใช้บริการสินไหมในต่างประเทศที่โทร. 1124 กด 2
4. ผู้เอาประกันต้องแจ้งรายละเอียดการเดินทางเพื่อใช้ในการลงทะเบียนแก่เจ้าหน้าที่ของไทยประกันชีวิต 
5. บริษัทฯ จะส่งข้อมูลความคุ้มครองแก่ผู้ให้บริการ Europ Assistance (EA) และจะยืนยันการให้บริการแก่ผู้เอาประกันผ่าน E-mail ที่แจ้งลงทะเบียนไว้ พร้อมแจ้งเบอร์โทรติดต่อขอใช้บริการ การลงทะเบียนจะสมบูรณ์หลังได้รับการยืนยันผ่าน E-mail นี้ 

บริการสินไหมในต่างประเทศ สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพที่อยู่ในเงื่อนไขการใช้บริการ มี 2 ประเภท ดังนี้ 
1. สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ Health Fit Ultra 
2. สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองหมวดค่าห้อง (RB) ตั้งแต่ 3,000 บาท ต่อวันขึ้นไป* 
 รายละเอียดสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพที่มีความคุ้มครองหมวดค่าห้อง (RB) ตั้งแต่ 3,000 บาท ต่อวันขึ้นไป* จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในต่างประเทศ  

สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพซึ่งมีคุ้มครองผลประโยชน์ค่าห้อง (RB) ตั้งแต่ 3,000 บาท ต่อวันขึ้นไป มีดังนี้
1. สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ 
-ภ30 ภ40  
-พ35 พ45 
-สพ2 :H30 H40 H50 H60 H80 H1K 
-สพ80 S30 S40 S50 S60 S80 S1K S32 
2. สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ VIP (วพ2) 
3. สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพวีไอพี6เท่า (วพ4 วพ6 วพ7 วพ8) 
4. สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ80 รีฟันด์ พลัส (S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09)
5. สมาร์ท วีไอพี (v01 v02 v03) 
6. ประกันสุขภาพโกลด์ (G04 G06 G08 G10 G12 G13 G14 G15 F02 F03 F04 F05) 
7. ประกันสุขภาพโกลด์ พลัส  
- SPA SPB SPC SPD SPE SPF SPG 
-HGE HGF HGG HGH HGI HGJ HGK HGL 
8. สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ Health Fit Ultra 
- VP1 VP2 
9. สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ Health Fit DD 
- SPK SPL SPM SPN SPO SPP SPQ SPR SPS SPT SPU SPV 
ยกเว้นแผน VIP แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก (วพ. 5) และ แผนประกันสุขภาพเด็ก (HS Junior)  สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพดังกล่าวนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการสินไหมในต่างประเทศ

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ