• ชำระเบี้ยฯ หลักหมื่น[1] รับความคุ้มครองค่ารักษาเหมาจ่ายสูงสุด 30 ล้านบาท[2]

  • เลือกรับความคุ้มครองครอบคลุม กรณีผู้ป่วยใน และสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก (OPD) เพิ่มเติมได้ [3]

  • เลือกออกแบบความรับผิดส่วนแรก[4] (Deductible ด้วยตัวคุณเอง) 

  • สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน ถึง 80 ปี [5]  คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

  • พร้อมบริการ Health Care Solutions [6] 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียด
ชื่อ *
นามสกุล *
มือถือ *
อีเมล *
วันเดือนปี เกิด *
บริการเสริมพิเศษ

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์6

ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์6

บริการอำนวยความสะดวกด้านค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
กรณีผู้ป่วยในโรงพยาบาลเครือข่าย

ไทยประกันชีวิต International Claims Solutions6

บริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ หรือการวางแผนเข้ารับการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ

หมายเหตุ

 (1)กรณีผู้เอาประกันเพศชาย อายุ 35 ปี อาชีพชั้น1,2 เลือกซื้อประกันสุขภาพ ความคุ้มครองแผน 30 ล้านบาท แบบไม่มี

   ความรับผิดส่วนแรก ชำระเบี้ยประกันภัยรายปีและไม่เลือกซื้อ OPD เพิ่มเติม

(2)สำหรับความคุ้มครองแผน 30 ล้านบาท

(3)ซื้อ OPD ได้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่มีอายุตั้งแต่ 6-80 ปี

(4)สำหรับความคุ้มครองแผน 1 ล้านบาท ขายเฉพาะแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรก, มีความรับผิดส่วนแรก 30,000 และ 

   50,000 เท่านั้น

(5)ผู้เอาประกันภัยอายุ 1 เดือน – 5 ปี ซื้อได้เฉพาะแผนที่มีความรับผิดส่วนแรกเท่านั้น

(6)บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน 

   การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

- ไทยประกันชีวิต Health Fit DD เป็นชื่อทางการตลาด ส่วนในกรมธรรม์จะเป็นชื่อสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ เฮลท์ ฟิต

   ดีดี

 - คุ้มครองเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น

- ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์

   สูงสุดของท่าน

- ข้อมูลนี้เป็นเพียงการสรุปเงื่อนไข และความคุ้มครองโดยสังเขป บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ใน

   การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครอง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขและ

   ความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์ จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น

- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย