ไทยประกันชีวิต

โครงการ เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข (ปี 2560)

images
16/06/2018

ปี 2560 มูลนิธิฯร่วมกับสมาคมนักทัศมาตรศาสตร์ ไทย และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาลดำเนินโครงการ “เด็กไทยสายตาดี ชีวีมีสุข” จัดซื้อแว่นสายตา 1,000 อัน มอบให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีปัญหาสายตาผิด ปกติ ออกหน่วยตรวจคัดกรองสายตารวม 6 ครั้ง
    มีนักเรียนที่ได้รับแว่นตา               962 คน 
    ส่งต่อเพื่อการรักษา                      117 คน
    รวมมีนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม   2,198 คน