ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คปภ. เตือนประกันภัยรับมือ 5 ปัจจัยเสี่ยงกระทบธุรกิจ

24/04/2019

คปภ. เตือนประกันภัยรับมือ 5 ปัจจัยเสี่ยงกระทบธุรกิจ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและสภาวะโลกร้อน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ระบบเศรษฐกิจและการเงินของโลกที่ผันผวน รวมถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด