ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิตขานรับมาตรการรัฐ ให้พนักงานทำงานในสถานที่ไม่เกิน 30% ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เตรียมพร้อมช่องทาง Social Media-iService ให้บริการลูกค้า

04/04/2020

นายไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต ขานรับนโยบายคณะรัฐมนตรีที่มีมติประกาศใช้พระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะมาตรการลดความแออัดในพื้นที่ ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีความห่วงใย ใส่ใจในความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน (Stakeholder) ทั้งพนักงาน ผู้เอาประกัน คู่ค้า และสังคมโดยรวม
    ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และเข้ามาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานได้ไม่เกิน 30% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ทั้งนี้ พนักงานที่มีอายุเกิน 60 ปี และพนักงานที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ ให้ปฏิบัติงานที่บ้านทั้งหมด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เม.ย. 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
    อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมในการดำเนินงานทุกด้าน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้เอาประกัน และเกิดความต่อเนื่องในการให้บริการผู้เอาประกัน ตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องและแผนบริหารงานในภาวะภัยพิบัติ หรือ Business Continuity Plan (BCP) 
โดยผู้เอาประกันสามารถใช้บริการต่างๆ อาทิ การเรียกร้องสินไหมทดแทน การชำระเบี้ยประกันภัย การรับเงินผลประโยชน์-เงินคืนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ศูนย์บริการข้อมูล ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124 และบริการอื่นๆ ได้ตามปกติ 
    นอกจากนี้ ผู้เอาประกันยังสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ และ Social Media ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ www.thailife.com, เฟซบุ๊กไทยประกันชีวิต, Line Ofcial Account @ ThaiLifeinsurance และ Twitter @ ThaiLifePLC รวมถึงการการธุรกรรมด้วยตัวแทนผ่านบริการไทยประกันชีวิต iService บริการตรวจสอบข้อมูลตามกรมธรรม์หรือเรียกร้องสินไหมด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ tl.thailife.com/iservice โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสาขา เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
พร้อมยืนยันผู้เอาประกันที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ จะได้รับความคุ้มครองทุกกรณี ครอบคลุมถึงการติดเชื้อ COVID-19 ตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตและ/หรือสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ 
  (สยามธุรกิจ 4-17 เม.ย./น.14)