ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ชู 3 ยุทธศาสตร์ทำธุรกิจรับผิดชอบต่อสังคมแบบยั่งยืน

17/06/2019

นายไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต เผย บริษัทฯ จับมือ สถาบันไทยพัฒน์ จัดทำเป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อให้ทิศทางการดำเนินงานที่มีผลต่อสังคมของบริษัทฯ มีเป้าหมายชัดเจน รวมถึงเกิดการสร้าง Share Value ระหว่างบริษัทฯ และคนในสังคม โดยพิจารณาจากมาตรฐานยั่งยืน (SDGs) ของธุรกิจประกันภัยในระดับสากล ซึ่งสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์การยึดมั่นคำสัญญา มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในระดับสากล  ที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกชีวิต รวมถึงมุ่งสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดี 
2. ยุทธศาสตร์การคุ้มครองป้องกัน ภายใต้แนวคิดเชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วม และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจและเพิ่มคุณค่าให้กับทุกช่วงเวลาของชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความรุ่งเรือง มุ่งมั่นเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีจิตอาสา ด้วยการริเริ่มสนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน