ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ตั้งเป้าเบี้ยรับผ่านตัวแทน โต 15% พร้อมพัฒนาสินค้าใหม่ หวังตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

11/02/2020

นายไชย ไชยวรรณ กจญ. ไทยประกันชีวิต เผย นโยบายการดําเนินงานในปี 2563 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการยกระดับฝ่ายขายสู่การเป็นทุกคําตอบของการประกันชีวิต หรือ Life Solutions ภายหลังจากการประกาศ Reinvent Business Model ในปี 2562 โดยตั้งเป้ าหมายเบี้ยประกันรับจากธุรกิจใหม่ในปี 2563 ผ่านช่องทาง ตัวแทน (Agent) อยู่ที่ 15,500 ล้านบาท เติบโต 15% โดยในปี ที่ผ่านมา ช่องทางตัวแทนเป็ นช่องทางการขายหลักของบริษัท ยังคงมีอัตราการเติบโต ของเบี้ยประกันรับใหม่อยู่ในเกณฑ์ดี โดยผลงานเดือน ม.ค. – พ.ย. 2562 บริษัทมีเบี้ยประกันรับของธุรกิจใหม่ 15,985 ล้านบาท เติบโต 10% เบี้ยประกันรับปีต่อไป 56,252.8 ล้านบาท และเบี้ยประกันรับรวม 79,236.3 ล้านบาท เติบโต 5% ซึ่งเป็ นการเติบโตสวนกระแสธุรกิจประกันชีวิตที่เติบโตติดลบ 3% นอกจากนี้ในปี นี้ บริษัทมุ่งเสริมศักยภาพฝ่ายขายอย่างรอบด้าน เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ผ่านการพัฒนาสินค้าในกลุ่ม Life Solutions Product อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง หรือ Customer Centricity และเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภครุ่นใหม่ ประกอบด้วย Money Fit ประกันประเภทออมทรัพย์ สําหรับผู้ที่ต้ องการเก็บออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน Investment Fit คือ การประกันควบการลงทุน ทั้งแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์และแบบยูนิตลิงค์ Legacy Fit คือ แบบประกันที่สร้างกองทุนมรดก หรือวางแผนภาษีมรดก Life Fit แบบประกันที่มีส่วนลดเบี้ยประกัน
ถ้ามีสุขภาพดี และ Health Fit สัญญาเพิ่มเติม เพื่อสร้างหลักประกันสุขภาพทั้งอุบัติเหตุ สุขภาพ และโรคร้ายแรงล่าสุดได้พัฒนาแบบประกันไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิ ต 99 ให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี จํานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 999 ล้านบาท สมัครได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ที่จํานวนเงินเอาประกันภัยรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท สําหรับผู้ขอเอาประกันอายุ 16-50 ปี และจํานวนเงินเอาประกันภัยรวม ไม่เกิน 20 ล้านบาทสําหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน-15 ปี และอายุ 51-55 ปีนอกจากนี้ บริษัท ยังได้ขยายความคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายตามจํานวนเงินเอาประกันของกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองมะเร็งระยะสุดท้ายไปแล้ว จะถือว่าความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายสิ้นผลบังคับขณะเดียวกัน บริษัทยังได้พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการขายและการบริหารทีมงานให้กับบุคลากรฝ่ายขายและบริษัทยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความเป็ นมืออาชีพให้กับฝ่ ายขาย เพื่อให้เป็ น Life SolutionsAgent ผ่านคุณวุฒิด้านวางแผนการเงิน-ลงทุน

(สยามธุรกิจ 8-14 ก.พ./น.14)