ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม จับมือไทยพัฒน์กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

27/06/2019

นายไชย ไชยวรรณ กจญ.ไทยประกันชีวิต เผย บริษัทฯ ร่วมกับ สถาบันไทยพัฒน์จัดทำ Road Map เป้าหมายการพัฒนาสู่ความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals : SDGs เพื่อให้ทิศทางการดำเนินงานที่มีผลต่อสังคมของบริษัทฯ มีเป้าหมายที่ชัดเจน และเพื่อให้เกิดการสร้างแชร์แวลูระหว่างบริษัทฯ และคนในสังคม โดยพิจารณาจากมาตรฐานความยั่งยืนของธุรกิจประกันภัยในระดับสากล ผ่าน 3 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 
1.ยุทธศาสตร์การยึดมั่นคำสัญญา มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในระดับสากล ที่เป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้ทุกชีวิต รวมถึงมุ่งสร้างบุคลากรให้เป็นคนเก่งและคนดี พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ เพื่อเป็นคู่คิดที่อยู่เคียงข้างลูกค้าและสังคม ด้วยการบริหารจัดการองค์กรอย่างมืออาชีพ 
2.ยุทธศาสตร์การคุ้มครองป้องกัน ภายใต้แนวคิดเชื่อมั่นต่อการมีส่วนร่วม และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงใจ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับผู้มีรายได้น้อย 
3.ยุทธศาสตร์การสร้างความรุ่งเรือง สนับสนุนบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
    นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินนโยบายการลงทุน ในลักษณะ ESG Investing : Environment, Social and Corporate Governance ซึ่งเป็นการลงทุนในตราสารทุนที่พิจารณาจากปัจจัย 3R ของบริษัท ได้แก่ ความเสี่ยง ผลตอบแทน  และผลกระทบที่บริษัทนั้นๆ มีต่อการพัฒนาสังคมหรือสิ่งแวดล้อม หรือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การลงทุนในลักษณะนี้จะได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีและมีความยั่งยืน