ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต รุกตลาดสินค้าตลอดชีพ ตอบโจทย์สร้างความมั่งคั่งให้ครอบครัว

27/01/2020

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รอง กจญ. และ Chief Life Operation Officer ไทยประกันชีวิต เผย บริษัทฯ ได้พัฒนาแบบประกันในกลุ่ม Life Solutions Product อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในเดือน ม.ค. ได้พัฒนาแบบประกัน “ไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99” ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่ม Legacy Fit  (สินค้าสำหรับการวางแผนบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ) เพื่อส่งต่อความมั่งคั่งให้กับครอบครัว ทั้งการบริหารเงินออมเพื่อการศึกษาบุตร หรือเป็นกองทุนมรดก รวมถึงผู้ที่ต้องการสร้างหลักประกันคุ้มครองธุรกิจหากมีภาระหนี้สิน หรือใช้เป็นกองทุนสำรองในยามฉุกเฉิน
แบบประกันไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 ให้ความคุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 999 ล้านบาท สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ถึง 3 ระยะ คือ 5 ปี, 10ปี หรือ 15 ปี สมัครได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ที่จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับผู้ขอเอาประกันอายุ 16-50 ปี และจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับผู้ขอเอาประกันภัยอายุ 1 เดือน-15 ปี และอายุ 51-55 ปี นอกจากนี้ ผู้เอาประกันภัยที่แสดงความจำนงในการตรวจสุขภาพ และมีผลตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ผู้เอาประกันภัยจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยอัตราพิเศษ
สำหรับการประกันชีวิต แบบไทยไลฟ์ เลกาซี ฟิต 99 นี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายความคุ้มครองกรณีการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายตามจำนวนเงินเอาประกันของกรมธรรม์ สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท ต่อราย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองมะเร็งระยะสุดท้ายไปแล้ว จะถือว่าความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายสิ้นสุดลง และไม่คุ้มครองกรณีตรวจพบมะเร็งระยะสุดท้ายภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มความคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย
  (สยามธุรกิจ 25-31 ม.ค./น.14)