ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยประกันชีวิต ออกสินค้า Life Solutions Product ตอบโจทย์ความคุ้มครองเพิ่มผลตอบแทน

07/01/2020

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รอง กจญ และ Chief Life Operation Officer ไทยประกันชีวิต เผย บริษัทฯ ได้พัฒนาแบบประกัน Life Solutions Product ในกลุ่ม Money Fit 2 แบบ คือ ธนทวี1 10/5(2) และธนทวี1 15/6(1) เป็นแบบประกันออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนและความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดสัญญา ซึ่งเป็นผลตอบแทน  ที่ค่อนข้างดีและแน่นอน ในภาวะที่เศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยชะลอตัว โดยจะขายผ่านตัวแทนไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2563 เป็นต้นไป 
    แบบประกันธนทวี1 10/5(2) ชำระเบี้ยประกันเพียง 5 ปี ให้ความคุ้มครองนาน 10 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืน 5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 - 5 และรับเงินคืน 7% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 6-9 ครบกำหนดสัญญารับ 512% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  
    กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตระหว่างสัญญา ในปีกรมธรรมที่ 1 บริษัทฯ จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 - 4 จ่ายเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเป็น 200 - 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตามลำดับ ส่วนปีกรมธรรม์ที่ 5-10 บริษัทฯ จ่าย 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    สำหรับแบบประกันธนทวี1 15/6(1) ชำระเบี้ยประกัน 6 ปี ให้ความคุ้มครองนาน 15 ปี ระหว่างสัญญารับเงินคืน 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 1-6 และรับเงินคืน 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ตั้งแต่ปีที่ 7-14 ครบกำหนดสัญญารับ 612% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
    กรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตในปีกรมธรรมที่ 1 บริษัทฯ จ่าย 100% และตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2-5 จ่ายเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยจ่าย 200-500% ของจำนวนเงินเอาประกัน หากเสียชีวิตระหว่างปีกรมธรรม์ที่ 6-15 บริษัทฯ จ่าย 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  
  (ASTV ผู้จัดการรายวัน/น.6, ข่าวหุ้นธุรกิจ/น.30)