ไทยประกันชีวิต

  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย เร่งปรับโครงสร้างองค์กรใหม่

11/09/2018

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย เผย แนวทางการดำเนินงานภายหลังที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ ยังคงดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 3 ปี (2561 - 2563) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา โดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาภายใน ด้วยการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ รวมทั้งปรับปรุงระบบงานภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน ควบคู่การพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อรองรับกับการแข่งขัน ซึ่งปัจจุบันการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น 
นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาส 3 - 4 นี้จะมีการนำระบบเว็บเซอร์วิสมาเชื่อมต่อกับช่องทางการขายผ่านระบบออนไลน์ให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น   
(โพสต์ ทูเดย์/น.A8)