“ข้าวสองเวียง” ปลูกด้วยความใส่ใจในทุกกระบวนการด้วยความตั้งใจให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวคุณภาพดีที่ไม่เพียง แต่มีรสชาติอร่อยและ
รสสัมผัสนุ่มเท่านั้นแต่ยังปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอีกด้วย
">

ไทยประกันชีวิต

วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่เชียงราย 2 (ข้าวสองเวียง)

images
14/02/2020

“ข้าวสองเวียง” คือ ข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรุ่นใหม่เชียงราย 2 ที่เป็นการรวมตัวของเกษตรกรหัวใจสีเขียวจาก 2 อำเภอในจังหวัด
เชียงราย ได้แก่ อำเภอเวียงชัย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 
“ข้าวสองเวียง” ปลูกด้วยความใส่ใจในทุกกระบวนการด้วยความตั้งใจให้ผู้บริโภคได้รับประทานข้าวคุณภาพดีที่ไม่เพียง แต่มีรสชาติอร่อยและ
รสสัมผัสนุ่มเท่านั้นแต่ยังปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอีกด้วย
เราปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์ได้แก่ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล ข้าวมันปู ข้าวกล้องมะลิ 105 ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวกล้องญี่ปุ่น ข้าวเหนียวก่าล้านนา และ ข้าวเหนียวแม่โจ้ 2 เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคข้าว ที่ต้องการมีสุขภาพดี

 08 3013 1458

 ข้าวสองเวียง
 
ข้าวขนาด 500 g / 4 ชนิด ชุดละ 259 บาท
สามารถเลือกพันธุ์ข้าวได้จาก 4 สายพันธุ์
ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และ ข้าวทับทิมชุมแพ
ข้าวขนาด 1 kg / 1 ชนิด ชุดละ 139 บาท
สามารถเลือกพันธุ์ข้าวได้จาก 8 สายพันธุ์
ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล
ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวมันปู ข้าวกล้องญี่ปุ่น
ข้าวเหนี่ยวก่าล้านนา และ ข้าวเหนียวแม่โจ้ 2


เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า
1. ไม่มีขั้นต่าในการสั่งซื้อสินค้า
2. ในการสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจะต้องมัดจาค่าสินค้า จานวน 50% ของราคาสินค้าทั้งหมด
3. ระยะเวลาการผลิตใช้เวลาประมาณ 7 วัน นับจากวันที่ชาระค่ามัดจา และจัดส่งสินค้าภายใน 7 วัน
หลังจากชาระเงินส่วนที่เหลือเรียบร้อยแล้ว
4. ราคาที่ปรากฏยังไม่รวมราคาค่าจัดส่งสินค้า