ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์แห่งแรก และแห่งเดียวของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยที่ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้เอาประกันไทยประกันชีวิตเท่านั้น ด้วยตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันทุกกรมธรรม์ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์จึงมอบเอกสิทธิ์พิเศษ แก่ผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์ประเภทรายบุคคลทุกท่าน ทุกระดับทุนประกัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมในเบี้ยประกันแต่อย่างใด

 

บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ

1. การขอใช้บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ภายในประเทศ

ขอบเขตของการใช้บริการ

 • ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน แก่ผู้เอาประกันจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาล อีกแห่งหนึ่ง เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติ และมีความจำเป็นทางการแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่ดีกว่า เนื่องจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเดิมมีข้อจำกัด ด้านความชำนาญของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และหรือความไม่พร้อม ของเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ให้บริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้แก่ครอบครัวผู้เอาประกัน เมื่อผู้เอาประกันอยู่ในภาวะฉุกเฉิน
 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ โรงพยาบาล คลินิก และคลินิกทันตกรรม
 • ให้บริการติดต่อประสานงานเพื่อส่งผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในกรณีที่ผู้เอาประกัน มีอาการเจ็บป่วย และจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น)
 

เงื่อนไขการขอรับบริการ
ผู้เอาประกันทุกรายของกรมธรรม์ทุกประเภท ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี และกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ (ยกเว้นผู้เอาประกัน ของกรมธรรม์ประเภทประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ PA)

 

2. การขอใช้บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ในต่างประเทศ

ขอบเขตของการให้บริการช่วยเหลือทางการแพทย์

 • ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน แก่ผู้เอาประกันจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติ และมีความจำเป็นทางการแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่ดีกว่า เนื่องจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเดิมมีข้อจำกัด ด้านความชำนาญของแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และหรือความไม่พร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 • ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลับภูมิลำเนา เพื่อการพักฟื้นหลังจากที่ผู้เอาประกันได้รับการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาล เมื่อได้ทำการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลในต่างประเทศ
 • ให้บริการคำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์
 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
 • ให้บริการติดต่อประสานงาน เพื่อส่งผู้เอาประกันเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลในกรณีที่ผู้เอาประกัน มีอาการเจ็บป่วย และจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น)
 • ให้บริการจัดการนัดหมายกับแพทย์ท้องถิ่น
 • ให้บริการจัดส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่นแห่งนั้น ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับแต่ละท้องถิ่น (ผู้เอาประกันที่ใช้บริการ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวรวมถึงค่าบริการขนส่ง)
 • ให้บริการส่งศพกลับประเทศ หรือจัดพิธีศพ ณ ถิ่นที่เสียชีวิต  
   
ขอบเขตของการให้บริการช่วยเหลือด้านการเดินทาง
 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่า การฉีดวัคซีน ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศก่อนการเดินทาง
 • ให้บริการข้อมูล ชื่อ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาทำการของสำนักงานแปลภาษาในต่างประเทศ
 • ให้บริการช่วยเหลือเพื่อประสานงานในกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 • ให้บริการช่วยเหลือเพื่อประสานงานในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
 • ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละประเทศ
 • ให้บริการแจ้งข่าวฉุกเฉินแก่ครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
 • ให้บริการข้อมูล ชื่อ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาทำการของโรงแรม ในเมืองสำคัญในต่างประเทศ
 • ให้บริการข้อมูล ชื่อ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาทำการของสถานกงสุล หรือสถานทูตทั่วโลก
หมายเหตุ
บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางดังกล่าวข้างต้น เป็นการให้บริการแนะนำและประสานงานเท่านั้น ผู้เอาประกันซึ่งขอให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

เงื่อนไขการขอรับบริการ
 • ผู้เอาประกันทุกรายของกรมธรรม์ทุกประเภท ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ (ยกเว้นผู้เอาประกันของกรมธรรม์ประเภทประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล)
   
 • ผู้เอาประกันที่ต้องการจะขอรับบริการ จะต้องลงทะเบียนก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน หมายเลข 1124 กด 2 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 21.00 น. หรือทางเว็บไซต์ http://www.thailife.com/
  หมายเหตุ
  ผู้เอาประกันที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.thailife.com/ และพบว่าขั้นตอนการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถจะดำเนินการได้ อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบอินเตอร์เน็ตที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกัน หรือของบริษัทฯ ผู้เอาประกันจะต้องลงทะเบียนผ่านหมายเลข 1124 กด 2 ตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง จึงจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
   
 • ผู้เอาประกันต้องแจ้ง และระบุรายละเอียดเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ดังนี้
  (1) ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมระบุคำนำหน้า ได้แก่ นาย/นาง หรือนางสาว อย่างชัดเจน
  (2) วัน เดือน ปีเกิดของผู้เอาประกัน
  (3) เลขที่กรมธรรม์ และเลขที่หนังสือเดินทาง
  (4) วันที่ออกเดินทาง และวันกลับ พร้อมชื่อประเทศปลายทางที่จะเดินทางไป
  หมายเหตุ
  ระยะเวลาคุ้มครองในต่างประเทศไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง นับจากวันลงทะบียน
          
หมายเหตุ
กรณีผู้เอาประกันเป็นชาวต่างชาติ บริการจะไม่คุ้มครอง ในกรณีเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาหรือถิ่นเกิด
 

การขอใช้บริการ

การขอใช้บริการภายในประเทศ
ติดต่อศูนย์ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 256 7333 พร้อมแจ้งชื่อ สกุล เลขที่กรมธรรม์ อายุ แก่ศูนย์ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การขอใช้บริการในต่างประเทศ (หลังจากลงทะเบียนแล้ว)
ขณะพำนักในต่างประเทศ ติดต่อศูนย์ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 662 256 7333 พร้อมแจ้งชื่อ สกุล เลขที่กรมธรรม์ อายุ แก่ศูนย์ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ
ในกรณีพบว่าข้อมูลของผู้เอาประกันตามที่แจ้งไว้เป็นเท็จ การลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการจะเป็นโมฆะทันที
 

ลงทะเบียนใช้บริการกรณีเดินทางไปต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

 • ผู้เอาประกันไทยประกันชีวิตทุกท่านที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน (ยกเว้นผู้เอาประกันของกรมธรรม์ ประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ PA)
 • มีอายุไม่เกิน 65 ปี ณ วันที่ขอใช้บริการ
 • ระยะเวลาคุ้มครองในต่างประเทศไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง นับจากวันลงทะเบียน
 • กรณีผู้เอาประกันเป็นชาวต่างชาติ บริการจะไม่คุ้มครอง ในกรณีเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาหรือถิ่นเกิด 
 

วิธีการลงทะเบียน

 • ต้องแจ้งลงทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ ก่อนการเดินทางล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนดังกล่าวเป็น “โมฆะ” ทันที
 • การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ยืนยันการลงทะเบียนแล้ว
 • หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน 1124 กด 2 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 21.00 น.
  

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการกรณีเดินทางไปต่างประเทศได้โดยระบุรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้เอาประกัน
ประเภท
กรุณากรอกให้ครบ
คำนำหน้าชื่อ
กรุณากรอกให้ครบ
ชื่อ(ภาษาไทย)
กรุณากรอกให้ครบ
นามสกุล(ภาษาไทย)
กรุณากรอกให้ครบ
เลขที่กรมธรรม์
กรุณากรอกให้ครบ
ระบุเลขที่กรมธรรม์เป็นเลขอารบิกจำนวน 8 หลัก เช่น 12345678
เลขที่บัตรประชาชน
กรุณากรอกให้ครบ
(ตัวอย่าง 3100100131001)
เพศ
กรุณากรอกให้ครบ
สถานภาพ
กรุณากรอกให้ครบ
วัน/เดือน/ปีเกิด* (พ.ศ.)
กรุณากรอกให้ครบ
อายุ
อายุไม่ตรงตามเงื่อนไข
(เลือก วัน/เดือน/ปีเกิด)
โทรศัพท์สำนักงาน
(ตัวอย่าง 021234567)
ต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน
กรุณากรอกให้ครบ
(ตัวอย่าง 021234567)
ต่อ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
กรุณากรอกให้ครบ
(ตัวอย่าง 0819999999)
อีเมล
กรุณากรอกให้ถูกต้อง
( ตัวอย่าง example@thailife.com)
ข้อมูลการเดินทาง
คำนำหน้าชื่อ
กรุณากรอกให้ครบ
ชื่อ(ภาษาอังกฤษ)
กรุณากรอกให้ครบ
นามสกุล(ภาษาอังกฤษ)
กรุณากรอกให้ครบ
เลขที่หนังสือเดินทาง
กรุณากรอกให้ครบ
( ตัวอย่าง AA123456789)
ประเทศปลายทาง
กรุณากรอกให้ครบ
(โปรดเลือก กรณีเดินทางมากกว่า 1 ประเทศ)
(โปรดเลือก กรณีเดินทางมากกว่า 2 ประเทศ)
(โปรดเลือก กรณีเดินทางมากกว่า 3 ประเทศ)
(โปรดเลือก กรณีเดินทางมากกว่า 4 ประเทศ)
วันที่เดินทางไป
กรุณากรอกให้ครบ
วันที่เดินทางกลับ
กรุณากรอกให้ครบ
กรุณากรอกให้ครบ
พิมพ์ตัวอักษรลงในช่องด้านขวา
กรุณากรอกให้ครบ

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ