ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต International Claims Solutions (ICS)

ไทยประกันชีวิต International Claims Solutions [ICS]

บริการสินไหมในต่างประเทศ (International Claims Solutions) เป็นบริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ (ทั้งผู้ป่วยในและนอก) ในกรณีที่ผู้เอาประกัน ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยระหว่างเดินทางอยู่ต่างประเทศ หรือ มีความประสงค์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างประเทศ
บริการสินไหมในต่างประเทศ (International Claims Solutions)  จะให้บริการแก่กลุ่มผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ ที่อยู่ในเงื่อนไขบริการ 2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ เฮลท์ ฟิต อัลตร้า (Health Fit Ultra) ที่มีความคุ้มครองทุนประกันสูง จะได้รับสิทธิในการใช้บริการ 2 กรณี คือ
- กรณีเดินทางไปต่างประเทศ แล้วเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
- กรณีมีอาการเจ็บป่วย แล้วต้องการวางแผนการรักษาในโรงพยาบาลต่างประเทศ
2. ผู้เอาประกันที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ ที่มีความคุ้มครอง (RB) ตั้งแต่ 3,000 บาท ต่อวันขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครอง เฉพาะ กรณีเดินทางไปต่างประเทศ แล้วเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ เงื่อนไขและขอบข่ายการบริการ

1. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการทั้ง 2 กรณี คือ กรณีเดินทางไปต่างประเทศเเล้วเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ และกรณีมีอาการเจ็บป่วยเเล้วต้องการวางแผนรักษาในโรงพยาบาลต่างประเทศ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้ความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
2. กรณีเดินทางไปต่างประเทศในแต่ละครั้ง ผู้เอาประกันจะต้องลงทะเบียนก่อนการเดินทางล่วงหน้าผ่านช่องทาง ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน ไทยประกันชีวิต โทร 1124 กด 2 โดยเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา   8.00 – 21.00 น.
 กรณีเดินทางไปต่างประเทศปกติ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 3 วันทำการ
 กรณีวางแผนไปรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 7 วันทำการ
3. ผู้เอาประกันสามารถใช้บริการได้ทั้ง ความคุ้มครอง ผู้ป่วยในและนอก 
4. สิทธิ์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะได้รับตามสิทธิ์ ที่ผู้เอาประกันมีตามเงื่อนไขสัญญาที่ระบุในกรมธรรม์
5. สถานะกรมธรรม์ของผู้เอาประกันจะต้องมีผลบังคับ ในระหว่างที่จะเดินทางและอยู่ในต่างประเทศ
6. กรณีมีค่ารักษาพยาบาลเกินวงเงิน ทางผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนเกินทั้งหมด
7. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะ ผู้เอาประกันที่ระบุในกรมธรรม์เท่านั้น และเริ่มต้นการใช้สิทธิ์ได้หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับใช้
8. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯได้รับการยืนยันการลงทะเบียนแล้วจากผู้ให้บริการ Europ Assistance (EA)
9. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้เอาประกัน ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หรือ ผู้เอาประกัน ที่อยู่ใน
เงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ หากไม่ได้ลงทะเบียนก่อนการเดินทาง จะไม่ได้รับสิทธิ์บริการ International Claims Solutions (ICS) 
10. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


วิธีการลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ
1. กรณีเดินทางไปต่างประเทศปกติ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 3 วันทำการ ก่อนเดินทาง และกรณีวางแผนการรักษาในต่างประเทศ ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วันทำการ ก่อนเดินทาง
2. ลงทะเบียนเพื่อขอใช้บริการ ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน ไทยประกันชีวิต โทร 1124 กด 2 เพื่อขอลงทะเบียนใช้บริการสินไหมในต่างประเทศ
3. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ ต่อเมื่อผู้เอาประกันได้รับการยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ผ่าน E-mail ที่แจ้งลงทะเบียนไว้ พร้อมแจ้งเบอร์โทรติดต่อขอใช้บริการ

สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ ที่มีความคุ้มครอง (RB) ตั้งแต่ 3,000 บาท ต่อวันขึ้นไป มีดังนี้
1.    สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ
2.    สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ 80
3.    สัญญาเพิ่มเติม การประกันสุขภาพ วีไอพี พิเศษ
4.    สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ วีไอพี 6 เท่า
5.    สัญญาเพิ่มเติม การประกันสุขภาพ สมาร์ท วีไอพี 
6.    สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพโกลด์
7.    สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพโกลด์ พลัส
8.    สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต ดีดี
9.    สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต 99
ยกเว้น สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ วีไอพี แบบมีความรับผิดชอบส่วนแรก, สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพเด็ก, และสัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพ แบบ เฮลท์ ฟิต วีไอพี ดิดักต์ จะไม่สามารถลงทะเบียนใช้บริการสินไหมในต่างประเทศได้
แผนประกันที่คุณอาจสนใจ