Facebook ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Twitter ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย YouTube ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย instagram ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Line ไทยประกันชีวิต ดูแลชีวิตคนไทย Thailife Card
แบบประกันที่น่าสนใจ
หน้าแรก > แบบประกันที่น่าสนใจ > แบบประกันไทยประกันชีวิต > แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล > แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

แบบประกันที่น่าสนใจแผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

อุ่นใจทุกนาที คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก

Insurance Cover

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

"อุ่นใจทุกนาที
    เลือกความคุ้มครอง P.A. Package Plan"

 • พี.เอ. คลาสสิก แคร์
 • พี.เอ. สเปเชี่ยล แคร์
 • พี.เอ. โบน แคร์
 • พี.เอ. ฮอสพิทอล แคร์

ตัวอย่างการจำแนกชั้นอาชีพ

อาชีพชั้น 1 ได้แก่ ผู้ที่ทำงานไม่ต้องใช้กำลังกาย ประกอบอาชีพในสำนักงานหรือในที่อยู่อาศัย อาทิ ผู้จัดการบริษัท เจ้าของร้านทอง ครู อาจารย์ นักประพันธ์ ผู้พิพากษา อัยการ พนักงานธนาคาร พนักงานพิมพ์ดีด เสมียน

อาชีพชั้น 2 ได้แก่ ผู้ที่ต้องปฏิบัติหรือควบคุมงานภายนอกสำนักงาน หรือต้องออกตรวจงาน รวมทั้งผู้ที่ทำงานในสำนักงาน แต่ต้องใช้กำลังบ้าง อาทิ วิศวกร แพทย์ พยาบาล ผู้รับเหมา
ก่อสร้าง ศิลปิน ช่างเสริมสวย ทนายความ ทหาร ตำรวจ

อาชีพชั้น 3 ผู้ที่ต้องใช้กำลังกายหรืออยู่กลางแจ้งมาก อาทิ เกษตรกร คนงานก่อสร้าง คนขับรถรับจ้างสาธารณะ ช่าง ชาวประมง คนงานทอผ้า นักแสดงละคร สัตวแพทย์ นักกีฬาอาชีพ พนักงานเดินเรือ นักบิน พนักงานประจำเครื่องบินโดยสาร

สำหรับอาชีพชั้น 1

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000
การรักษาพยาบาล 20,000 30,000 60,000 70,000 80,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 200,000 250,000 350,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 1ด. - 60 ปี 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
อายุ 61 - 65 ปี 1,100 1,650 2,200 2,750 3,300
อายุ 66 - 70 ปี 1,300 1,950 2,600 3,250 3,900
อายุ 71 - 75 ปี 1,700 2,550 3,400 4,250 5,100

สำหรับอาชีพชั้น 2

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000
การรักษาพยาบาล 10,000 20,000 50,000 60,000 70,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 200,000 250,000 350,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 200,000 300,000 400,000 500,000 700,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 16 - 60 ปี 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
อายุ 61 - 65 ปี 1,100 1,650 2,200 2,750 3,300
อายุ 66 - 70 ปี 1,300 1,950 2,600 3,250 3,900
อายุ 71 - 75 ปี 1,700 2,550 3,400 4,250 5,100

สำหรับอาชีพชั้น 3

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000
การรักษาพยาบาล 8,000 16,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 200,000 300,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 16 - 60 ปี 1,000 1,500
อายุ 61 - 65 ปี 1,100 1,650
อายุ 66 - 70 ปี 1,300 1,950
อายุ 71 - 75 ปี 1,700 2,550

"คุ้มครอง ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก"

สำหรับอาชีพชั้น 1, 2

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000
การรักษาพยาบาล 100,000 100,000 150,000 200,000 200,000
การทุพพลภาพชั่วคราว ไม่เกิน 52 สัปดาห์ ชดเชยสัปดาห์ละ 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 25 - 60 ปี 5,000 8,000 11,000 14,000 17,000

สำหรับอาชีพชั้น 1, 2

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
การรักษาพยาบาล 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000
กระดูกแตกหัก 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 1ด. - 60 ปี 1,600 2,200 2,900 3,600 4,300 5,000
อายุ 61 - 65 ปี 1,760 2,420 3,190 3,960 4,730 5,500
อายุ 66 - 70 ปี 2,080 2,860 3,770 4,680 5,590 6,500
อายุ 71 - 75 ปี 2,720 3,740 4,930 6,120 7,310 8,500

สำหรับอาชีพชั้น 3

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000
การรักษาพยาบาล 10,000 15,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 200,000 300,000
กระดูกแตกหัก 20,000 30,000
เบี้ยประกันภัย อายุ 1ด. - 60 ปี 1,600 2,200
อายุ 61 - 65 ปี 1,760 2,420
อายุ 66 - 70 ปี 2,080 2,860
อายุ 71 - 75 ปี 2,720 3,740

สำหรับอาชีพชั้น 1,2

ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 200,000 300,000 500,000 1,000,000
การรักษาพยาบาล 20,000 30,000 40,000 60,000
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 250,000 500,000
การถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 200,000 300,000 500,000 1,000,000
ชดเชยการเข้ารักษาในโรงพยาบาล วันละ 600 1,000 2,000 3,000
ค่าปลงศพ (เสียชีวิตทุกกรณี) 10,000 10,000 10,000 10,000
อายุรับประกัน 6-60 ปี 6-60 ปี 15-60 ปี 25-60 ปี
เบี้ยประกันภัย อาชีพชั้น 1 1,500 2,000 2,800 4,900
อาชีพชั้น 2 1,800 2,500 3,600 6,200

เงื่อนไขการรับประกัน

ไม่ตรวจสุขภาพ แต่ต้องตอบคำถามสุขภาพเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย

 • เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะไม่มีการหักภาษีใดๆ
  ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
 • ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของท่าน
"เอกสารนี้เป็นเพียงการสรุปผลประโยชน์โดยสังเขปและขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้เงื่อนไขและความคุ้มครองอย่างสมบูรณ์จะถูกระบุอยู่ในกรมธรรม์ที่ท่านซื้อไว้เท่านั้น"5 อันดับแรก สาเหตุการเสียชีวิตของคนไทย ปี 2552

อันดับ สาเหตุการเสียชีวิต จำนวนผู้เสียชีวิต อัตราผู้เสียชีวิต
(ต่อประชากร 100,000 คน)
1 มะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด 56,058 88.34
2 อุบัติเหตุและการเป็นพิษ* 35,304 55.63
3 โรคหัวใจ 18,375 28.96
4 ความดันเลือดสูงและ โรคหลอดเลือดสมอง 15,648 24.66
5 ปอดอักเสบและ โรคอื่นๆ ของปอด 14,542 22.92
* ไม่รวม ฆ่าตัวตาย และถูกฆ่าตาย
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข  สิทธิประโยชน์พิเศษ... สำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต

 • 1

  เพิ่มความคุ้มครองฟรี กรณีต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง ปีละ 5%

  ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ภายใน 5 ปีแรก สำหรับการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร

 • 2

  โรงพยาบาลเครือข่ายชั้นนำกว่า 190 แห่งทั่วประเทศ

  อำนวยความสะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
  โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

 • 3

  บริการพิเศษ ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

  (Road Side Service & Hotel Network)
  ผ่านสายด่วน 0 2614 3666 ตลอด 24 ชั่วโมง

 • 4

  บัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย

  สำหรับแสดงสิทธิ์ผู้เอาประกันภัย เพื่อรับการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเครือข่าย

บริการที่มากกว่าประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์*

ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูลตามเงื่อนไขกรมธรรม์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์*

บริการสำรองค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นให้กับผู้เอาประกัน

ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์*

หลากหลายวิธีการชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง

ไทยประกันชีวิต iService*

บริการพิเศษสำหรับผู้เอาประกันในการตรวจสอบข้อมูลและสถานะกรมธรรม์ รวมทั้งการเรียกร้องเงินสินไหมด้วยตนเองผ่าน www.thailife.com

*บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ 1120

แบบประกันที่น่าสนใจ

ไทยประกันชีวิต ไม่เคลมมีคืน (พี เอ รีฟันด์)

แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

สิทธิประโยชน์ลูกค้า

ลูกค้าบุคคล
องค์กร