ไทยประกันชีวิต

ไทยประกันชีวิต Privilege

เพื่อมอบการดูแลอย่างรอบด้านสำหรับลูกค้าไทยประกันชีวิต ผ่านสิทธิพิเศษที่หลากหลาย
ครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ บันเทิง ท่องเที่ยว ส่วนลดจากร้านค้า รวมถึงบริการพิเศษอีกมากมาย

ไทยประกันชีวิต INFINITE

การดูแลสำหรับลูกค้าคนสำคัญ
ผ่านเอกสิทธิ์พิเศษที่รังสรรค์อย่างดีที่สุด
เพื่อเติมเต็มความสุขของคุณในทุกวัน

ศึกษาเพิ่มเติม

ไทยประกันชีวิต ULTIMATE

การดูแลด้วยประสบการณ์สุดพิเศษ
จากหลากหลายสิทธิพิเศษเพื่อคุณ

ไทยประกันชีวิต PRIME

การดูแลที่มากกว่าการประกันชีวิต
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

หลักเกณฑ์การเข้าร่วมและรับสิทธิพิเศษจากไทยประกันชีวิต ULTIMATE และไทยประกันชีวิต PRIME

หลักเกณฑ์การเข้าร่วม

 • การกำหนดระดับสมาชิกไทยประกันชีวิต ULTIMATE และไทยประกันชีวิต PRIME คำนวณจากเบี้ยประกันภัยรวม
  ทุกกรมธรรม์ต่อปีที่ชำระภายในปี ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม (นับรวมระยะเวลาผ่อนผัน 31 วัน) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้
  1. ไทยประกันชีวิต ULTIMATE ชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปีตั้งแต่ 100,000 - 249,999 บาท
  2. ไทยประกันชีวิต PRIME ชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปีตั้งแต่ 1 - 99,999 บาท
 • จำนวนเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ที่ชำระภายในปีใดปีหนึ่ง จะส่งผลต่อระดับสมาชิกในปีถัดไป เช่น จำนวนเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ที่ชำระภายในปี 2562
  จะส่งผลต่อระดับสมาชิกในปี 2563
 • อ้างอิงข้อมูลพิจารณาจาก วันที่ชำระเบี้ยประกันภัย
 • คำนวณเบี้ยประกันภัยจากกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลทุกประเภท ยกเว้น กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายบุคคล กรมธรรม์กลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ กรมธรรม์กลุ่ม
  ทุกแบบ ทั้งนี้การคิดเบี้ยประกันภัยรวมต่อปี เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • กรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไขการคำนวณเบี้ยประกันภัย ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีสถานะ มีผลบังคับ

หลักเกณฑ์การคำนวณเบี้ยประกันภัย

การคำนวณเบี้ยประกันภัยจากกรมธรรม์ประกันชีวิตรายบุคคลทุกประเภท ยกเว้น กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุรายบุคคล กรมธรรม์กลุ่มคุ้มครองสินเชื่อ กรมธรรม์กลุ่ม
ทุกแบบ โดยคิดจากเบี้ยประกันภัยรวมต่อปี ตามข้อกำหนดในการคำนวณเบี้ยประกันภัย ดังนี้

ทั้งนี้ การคำนวณเบี้ยประกันภัยจะรวมถึง เบี้ยประกันภัยจากกรณีดังนี้

1. เบี้ยประกันภัยเพิ่มพิเศษจากสุขภาพและอาชีพ
2. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมที่แนบกับกรมธรรม์หลัก ที่ชำระมาหลังจากกรมธรรม์หลักชำระเบี้ยฯ ครบแล้ว
3. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมที่กรมธรรม์หลักได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยฯ เนื่องจากมีสถานะจ่ายผลประโยชน์กรณีทุพพลภาพ (ทพ.) (WP)

การคำนวณเบี้ยประกันภัย ไม่รวม เบี้ยประกันภัยจากกรณีดังนี้

1. เบี้ยประกันภัยจากการกู้ชำระเบี้ย (APL)
2. เบี้ยประกันภัยจากแบบ Universal Life/Unit Linked ที่ไม่ได้ชำระ เนื่องจากสถานะ Premium Holiday
3. เบี้ยประกันภัยหลักที่ได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยฯ เนื่องจากทุพพลภาพ (ทพ.) (WP)
4. เบี้ยประกันภัยหลักและสัญญาเพิ่มเติมที่ได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยฯ เนื่องผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ (คบ.) (PB)
5. เบี้ยประกันภัยที่ผู้ปกครองชำระให้แก่ผู้เยาว์ จะไม่ถูกนับเป็นเบี้ยประกันภัยของผู้ที่ชำระเบี้ยฯ
6. ดอกเบี้ย เนื่องจากการชำระเบี้ยประกันภัยล่าช้า

หลักเกณฑ์การพิจารณาต่อระดับสมาชิก

 • เงื่อนไขการต่อระดับสมาชิกไทยประกันชีวิต ULTIMATE และไทยประกันชีวิต PRIME เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้
  1. ไทยประกันชีวิต ULTIMATE ชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปีตั้งแต่ 100,000 - 249,999 บาท เพื่อต่อระดับสมาชิกในปีถัดไป
  2. ไทยประกันชีวิต PRIME ชำระเบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ต่อปีตั้งแต่ 1 - 99,999 บาท เพื่อต่อระดับสมาชิกในปีถัดไป
 • การพิจารณาระดับสมาชิก บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี และจะดำเนินการ ปรับระดับสมาชิกในวันที่ 1 มกราคม ของปีถัดไป
 • กรณีเบี้ยประกันภัยรวมต่อปีเปลี่ยนแปลง ระดับสมาชิกในปีถัดไปจะปรับตามเงื่อนไขเบี้ยประกันภัยรวมต่อปีตามที่บริษัทฯ กำหนด

สิทธิพิเศษ

สมาชิกสามารถรับสิทธิพิเศษได้ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต เท่านั้น โดยสิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับ มีความหลากหลาย อาทิ

สิทธิพิเศษด้านสุขภาพ

อาทิ ส่วนลดค่าบริการจากโรงพยาบาลพันธมิตร และสถาบันความงาม

สิทธิพิเศษด้านบันเทิง
และท่องเที่ยว

อาทิ บัตรชมภาพยนตร์
บริการสตรีมมิ่ง

สิทธิพิเศษจากร้านค้าพันธมิตร

อาทิ ส่วนลดร้านค้า ร้านอาหาร

สิทธิพิเศษจาก
ไทยประกันชีวิต

ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต

ขั้นตอนการรับสิทธิพิเศษ